Chuyên mục giới thiệu

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG GIÁO DỤC HẠNH PHÚC
  ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHÓA HỌC HỮU ÍCH GIÚP BẠN TIẾP THU BÀI TRONG 5 PHÚT

Linh đăng ký:  https://giaoduchanhphuc.com/?hapy=92
Để đăng ký kinh doanh cùng giáo dục hạnh phúc bạn hãy nhấn vào Affiliate trên trang chủ và tiến hành đăng ký
zalo hỗ trợ: 0914789545

 
SEE
ĐĂNG KÝ TẢI APP SEE NGAY VỀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIA TĂNG THU NHẬP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. HÃY CÙNG TẬN HƯỞNG NHỮNG TIỆN ÍCH ĐẾN TỪ SEE NHÉ
Cách thực hiện: Bạn dùng điện thoại sau đó vào ứng dụng CHPLAY và tải ứng dụng App See Xe  công nghệ
Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành đăng ký và nhập mã giới thiệu: 41904ue8113b

linh đăng ký bằng điện thoại:  https://seeshop.page.link/gCjq
hoặc lên CHPLay tải APP SEE  sau đó đăng ký và nhập mã:
: 
41904ue8113b
Bạn cũng có thể dùng điện thợi và quét mã QR theo ảnh sau
Quét QR


 

CONJUNTIONS ( Con't )& Present participles )

Thứ năm - 29/10/2020 04:31
A/ Objectives : - To help Ss to revise the conjuntions and do exercises.
B/ Procedures:
I/ GRAMMAR:
A. Cänunctions:
tải xuống (3)
tải xuống (3)
16/ Not only ........... but also.......... ( Kh«ng nh÷ng....... mµ cßn )
* Dïng víi ®éng tõ :
- They not only lent me their car but also oferred me a meal.
* Dïng víi danh tõ : Mike play NguyÔn ThÞ only football but also tennis.
* Dïng víi tr¹ng tõ: She write not only correctly but also neatly. ( râ rµng, rµnh m¹ch )
* Dïng víi côm giíi tõ: The Beatles are famous not only in their country but also in other countries.
* Dïng víi giíi tõ: He's not only intelligent but also handsome.
17/ As well as ( Còng nh­,®ång thêi ) )
* §i víi danh tõ : The teacher, as well as his students, is going to the concert.
                             ( ThÇy gi¸o cïng víi häc sinh ®i nghe hoµ nh¹c )
 
 • My children, as well as my neighbour, are going to the stadium this afternoon.
                         Þ §éng tõ chia cho danh tõ ®øng tr­íc.
* §i víi V-ing: She works in a company as well as writing books for children.
                           ( C« Êy lµm viÖc cho mét c«ng ty ®ång thêi viÕt s¸ch cho trÎ em )
* §i víi tÝnh tõ:
- He's intelligent as well as handsome = He's not only intelligent but also handsome.
18/ Both ........and .........
* §i víi tÝnh tõ : - He's both intelligent and handsome.
* §i víi danh tõ: Both Nam and Hoa want to go the theatre.( C¶ Nam vµ Hoa ®Òu muèn ®i xem h¸t.)
19/ Either ......or........ ( HoÆc c¸i nµy hoÆc c¸i kia.)
* Dïng danh tõ lµm t©n ng÷:
 - You can take either this hat or that one. ( CËu cã thÓ lÊy c¸i mò nµy hÆc c¸i mò kia )
* Dïng víi mÖnh ®Ò: Either you apologise or I'll say good bye to you
                                     ( HoÆc lµ anh xin lçi hoÆc lµ t«i ph¶i nãi lêi chia tay. )
* Dïng víi danh tõ lµm chñ ng÷
- Either John or his friends have to go .
                  Þ §éng tõ chia cho danh tõ ®øng sau.
20/ Neither .... nor ..........( Kh«ng c¸i nµy vµ còng kh«ng c¸i kia )
* Dïng víi danh tõ lµm chñ ng÷
 - Neither John nor Mary is going to class today.
- Neither John nor his cousins are going to........
                        Þ §éng tõ chia cho danh tõ ®øng sau.
* Dïng víi ®éng tõ : - She can neither read nor write = She can't read and she can't write either.
* Dïng víi danh tõ lµm t©n ng÷: - She can speak neither English nor French.
21/ Although/ though/ even though/ Much as ( MÆc dï) + clause .
Eg: Although/ though/ even though he was tired, he tried to finish his work.
= He tried to finish his work although/ though/ even though he was tired.
22/ Despite/ In spite of ( MÆc dï ) sth / doing sth.
Eg: Despite/ In spite of the bad weather, we still set off. ( MÆc dï thêi tiÕt xÊu nh­ng chóng t«i vÉn khëi hµnh )
Despite/ In spite of being tired, he tried to finish his work.
- Although his leg was broken, he managed to get home before night.
 ( MÆc dï ch©n ®au nh­ng anh Êy vÉn vÒ nhµ tr­íc khi trêi tèi.)
= Despite/ In spite of  his broken leg, he.........
= Despite/ In spite of  his leg being broken, he.......
= Despite/ In spite of  the fact that his leg was broken, he........
 

2/ Ph©n tõ hiÖn t¹i ( Present participles )

2.1 / Form : V-ing: working, driving..................
2.2/ Use:
* Lµm tr¹ng ng÷ trong c©u
Eg: - Driving along the road I saw an accident= When I was driving along the road I saw an accident.
- Fearing that the police would recognize him, he never went out in daylight.
 = As he feared the police would recognize him, he never went out in daylight.
  (Sî r»ng c¶nh s¸t sÏ nhËn ra cho nªn h¾n kh«ng bao giê ®i ra ngoµi vµo ban ngµy)
* NÕu muèn nhÊn m¹nh hµnh ®éng tr­íc diÔn ra xong råi míi ®Ðn hµnh ®éng thø 2 ta dïng d¹ng '' Having done ''
Eg: Having written the letter, I went to post it.= When I had written the letter, I went to post it. ( Khi ®· viÕt xong th­ t«i mang ®i göi )
* §­îc sö dông trong mÉu c©u.
 
 • Have sb/sth + doing = cause: lµm cho.
Eg: He had us laughing all through the meal.

 
 • S + won't have sb + doing = S + won't allow sb to do sth: kh«ng cho phÐp ai lµm g×
Eg: I won't have him telling me what to do.

 
 • C¸c côm hiÖn t¹i ph©n tõ: adding, pointing out, reminding, warning, reasoning that ®Òu cã thÓ më ®Çu cho mét mÖnh ®Ò phô gi¸n tiÕp.
Eg1: He told me to start early, reminding me that the road would be crowded.
Eg2: Reasoning that he could only get to the lake, we followed that way.

 
 • To catch/ see / watch sb doing sth: b¾t gÆp/ nh×n thÊy / quan s¸t ai ®ang lµm g× (hµnh ®éng cña t©n ng÷ lµm phËt lßng chñ ng÷).
Eg: If she catches you reading her diary,she will be furious.
We caught a child clinbing over the wall.
I saw an old man coming into that house.

 
 • To find sb/sth doing sth: Ph¸t hiÖn thÊy ai ®ang lµm g× / c¸i g× ®ang
Eg: I found him standing at the doorway
Eg: He found a tree lying across the road.

 
 • To leave sb doing sth: §Ó cho ai lµm g×
Ex: I left Bob talking to the director after the introduction.

 
 • Go/come doing sth (dïng cho thÓ thao vµ mua s¾m)
Eg: Go skiing/ go swimming/ go shopping/ come dancing/ go hunting/ go fishing...
         Do you want to go dancing this afternoon ?
 
 • To spend time doing sth: Dïng thêi gian lµm g×
Eg: He usually spends much time preparing his lessons.
              My father spent 2 years working in Hue.
 
 • To waste time doing: hao phÝ thêi gian lµm g×
Eg: She wasted all the afternoon having small talks with her friends.
Don't waste time playing video games.

 
 • To have a hard time/trouble doing sth: GÆp khã kh¨n khi lµm g×
Ex: He has trouble listening English.

 
 • To be worth doing sth: ®¸ng ®Ó lµm g×
Ex: This project is worth spending time and money on.
 
 • To be busy doing something: bËn/ m¶i mª lµm g×
Eg; She is busy packing now.
 
 • To feel sth/ sb doing ( C¶m thÊy c¸i g× ®ang diÔn ra / ai ®ang lµm g× )
 • To keep sb doing sth ( B¾t, gi÷ ai lµm g× )
Eg: Don't keep her waiting !
 
 • Be no/ not much/ any/ some good doing sth: Kh«ng cã Ých, Ýt khi cã Ých (lµm g×)
Ex: It's no good my talking to him: Nãi chuyÖn víi anh ta t«i ch¶ thÊy cã Ých g×.
Ex: What good is it asking her: Hái c« ta th× cã Ých g× c¬ chø
II/ EXERCISES:
A/ Rewrite the following sentences.
1. Alcohol is bad for you and so are cigarrettes. ® Neither..............
2. He refused to take medicine. He hit the nurse as well.  ®He not only...........
3. Manh can't understand English or French. ® Manh understand..............
4. She spent all her money. She even borrowed some from me. ® She not only..........
5. He can speak English. He can also speak Russian. ® He can speak not..........
6. Although he had a good salary he was unhappy in his job. ® In spite of...........
7. In spite of the forecast it stayed fine. ®Although the rain was.........
8. Although the team played well, they lost. ® In spite of...............
9. In spite of all our warnings, he left the camp without taking his rifle.
® Although we had...............
10. I am fond of my nephew although he behaves terribly. ® Despite...........
11. In spite of his age, Mr Benson runs 7 miles before breakfast everyday. ® Although...
12. Although she wasn't experienced, she got the job. ® In spite of.........
13. The flat 's so noisy but we enjoy living there. ® Even though..........
14. Although Christopher was stronger of the two, his attacker soon overpowered him.
   ® Despite his...................
15. While I strongly disapprove of your behaviour, I will help you this time.
   ® Despite my..............
16. Despite knowing the area well, I got lost. ® I got lost.......
17. Although I warned them not to climb that tree, they did. ® In spite of................
18. Although Judy was severely disabled she participated in many sports.
® Despite her.....
19. When I was running to the stadium, I met Lan. ® Running...............
20. After we left the party, we went straight to the theatre. ® After..................
21. They decided to go home because they had seen that film before. ® Having.......
22. She left the restaurant. She didn't pay the bill. ® She left the restaurant without.......
23. Before he lent me the money, my brother had sold his bike. ® Before...........
24. My mother went to bed early because she felt tired. ® Feeling...................
25.I'm sorry now that I didn't go to the university. ® I regret......

B/- Use these jumbled sets of suggested words to write a letter :
1- I / just arrive back / Vietnam.
     .........................................................................................................................................
2- It / be / lovely / see / family again / but / miss you / friends / New York.
     .........................................................................................................................................
3- I / have / a wonderful time / you / apartment.
     ........................................................................................................................................
4- It / be / very kind / you / show me so much / the city.
     ........................................................................................................................................
5- I / love / go up / Emprire State Building / Central Park / Statue of Liberty.
     ........................................................................................................................................
6- My brother, Miguel, / be going to / New York / month.
     ........................................................................................................................................
7- He / come / see you ?
     ........................................................................................................................................
8- I / hope / one day / you visit me / Vietnam.
     ........................................................................................................................................
9- I / love / show you / Tan Son Nhat Airport.
     ...................................................................................................................................
10- I / look forward / receive / letter / and / see / again.
     ...................................................................................................................................
C/ Multiple choice
1. The stamp collection made him ....................famous in the country.
          A.be                     B.to be                  C.been                  D.being
2. It rains heavily, .....................I can’t go to the movie with you.
          A.and                   B.but                     C.because              D.so
3. This year the only award for the ................... student belongs to him.
          A.good                 B.well                   C.better                 D.best
4. We have many well ........................teachers here.
          A.qualify              B.quality               C.qualified            D.qualification
5. If you study at the Brighton Language Center, you can live in .................on campus.
          A.dormitory          B.mobile room       C.hotel                  D.private room
6. I can complete a ....................... English test if you want.
          A.speak                 B.spoke                 C.spoken               D.speaking
7. He told me he ........................ leave the city the following day.
          A.will have to        B.would have to     C.has to                 D.had to
8. Don’t talk in class,....................? The teacher is explaining the lesson.
          A.do you               B.don’t you           C.will you             D.won’t you
9. I remember ....................... her somewhere.
          A.see                    B.seeing                C.saw                    D.to see
10. He is tired.................. he stayed up late watching TV.
          A.so                      B.because              C.but                    D.and
11. If you like that book, I’ll give it ................you as my present.
          A.for                     B.from                  C.at                       D.to
12. If you have ..................money, you can travel abroad this summer.
          A.a lot of               B. lot of                 C. many                D.a lots
13. We think that Mother’s Day should be celebrated ............................
          A.nationhood        B.nation wide        C.nationality         D.nation
14. Can you tell me the reasons for ....................... the Mother’s Day?
          A.celebrating        B.celebration         C.celebrate            D.celebrated
15. There used to be a military ......................in Red Square on 1st May.
          A.parade               B.festival               C.party                  D.celebration
16. Passover is celebrated in Israel and by all .................... people.
          A.English             B.Vietnamese        C.Japanese            D.Jewish
17. The people .....................live in Greece speak Greek.
          A.which                B.who                    C.whom                D.where
18. Don’t touch that wire! You’ll get an electric ....................
          A.surprise             B.current               C.charge               D.shock
19. What about ...........................? Will I be able to find a house?
          A.accommodation B.qualification       C.identification      D.construction
20. A patient is someone .........................
          A.who waits a long time                     B.who is very patient
          C.under a doctor’s care                       D.about to leave the house
21. You should take more exercise if you want to keep ..................
          A.fit                      B.fat                      C.fine                    D.fresh
22. Mr Brown .......................in the army from 1960 to1980.
          A.had served         B.has served          C.served                D.is serving
23. Ther is a ......................shop for tourists at the airport.
          A.memory            B.saloon                C.souvenirs           D.studio
24. This time next week they ...................... to France.
          A.will be flying     B.will fly               C.are flying           D.have flown
25. You had seak with chips and salad,...................?
          A.hadnot you        B.did you              C.had you             D.didn’t you
* ANSWERS:
A/ 1. Neither alcohol nor cigarrettes are bad for you.
2. He not only refuesd to take medicine but also hit the nurse as well.
3. Manh can speak neither English nor French.
4. She not only spent all her money but also borrowed some from me.
5. She can speak not only English but also Russian.
6. In spite of his ( having a ) good salary he was unhappy in his job.
7. Although the rain was forecast, it satyed fine.
8. In spite of their good game/ the fact that they played well, the team lost.
9. Although we had warned him, he left the camp without taking his rifle.
10. Despite his terrible behaviour, I am fond of my nephew.
11. Although Mr Benson is old, he runs 7 miles before breakfast everyday.
12. In spite of not having experienced, she got the job.
13.Even though the flat 's noisy, we enjoy living there.
14. Despite his ( superior ) strength Christopher was soon overpowered by his attacked.
15.Despite my ( strong ) disapproval of your behaviour, I will help you this time.
16. I got lost though I know well the area.
17. In spite of my warnings, they climbed that tree.
18. Despite her severe disability, Judy participated in many sports.
19. Running to the stadium, I met Lan.
20.After leaving the party, we went straight to the theatre.
21. Having seen that film before, they decided to go home.
22. She left the restaurant without paying the bill.
23. Before lending me the money, my brother had sold his bike.
24. Feeling tired,my mother went to bed early.
25. I regret not going to the university.
B/ 1. I have just arrived back to Vietnam.
2. It is lovely to see my family again but I will miss you and our friends in NewYork.
3. I had a wonderful time with you at the apartment.
4. It is very kind of you to show me so much about the city.
5. I love going up Emprire State Building , the Central Park and Statue of Liberty.
6. My brother, Miguel is going to visit New York next month.
7. Could he come to see you ?
8. I hope one day you 'll visit me in Vietnam.
9. I'd love to show you about Tan Son Nhat Airport.
10. I look forward to receiving  your letter and seeing you again.
C/
 
1.C 6.D 11. D 16. D 21. A
2.D 7. B 12. A 17. B 22. A
3.D 8. C 13. B 18. D 23. C
4.C 9. B 14.A 19. A 24. A
5. A 10.B 15. A 20. A 25. D
III/ HOMEWORK:
 
 • Learn by heart the grammar.
- Prepare about '' would rather- prefer-have sth done as if- It's time- used to had better suggest ''  for next period.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay4,508
 • Tháng hiện tại117,468
 • Tổng lượt truy cập6,682,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây