tải xuống (3)

BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

 •   09/10/2020 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Nhắc lại khái niệm bội và ước của một số nguyên.
Câu 2: Nêu tính chất bội và ước của một số nguyên.
Câu 3: Em có nhận xét gì xề bội và ước của các số 0, 1, -1?
tải xuống (2)

CỘNG, TRỪ HAI SỐ NGUYÊN

 •   09/10/2020 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Muốn cộng hai số nguyên dương ta thực hiện thế nằo? Muốn cộng hai số nguyên âm ta thực hiện thế nào? Cho VD?
Câu 2: Nếu kết quả tổng của hai số đối nhau? Cho VD?
Câu 3: Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta làm thế nào?
Câu 4: Phát biểu quy tắc phép trừ số nguyên. Viết công thức.
tải xuống (2)

TẬP HỢP Z CÁC SÔ NGUYÊN

 •   09/10/2020 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Lấy VD thực tế trong đó có số nguyên âm, giải thích ý nghĩa của số nguyên âm đó.
Câu 2: Tập hợp Z các số nguyên bao gồm những số nào?
Câu 3: Cho biết trên trục số hai số đối nhau có đặc điểm gì?
Câu 4: Nói tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là số tự nhiên và số nguyên âm đúng không?
Câu 5: Nhắc lại cách so sánh hai số nguyên a và b trên trục số?
tải xuống (3)

ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT - BỘI CUNG NHỎ NHẤT

 •   09/10/2020 10:32:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Ước chung của hai hay nhiều số là gi? x ƯC(a; b) khi nào?
Câu 2: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là gi?
Câu 3: Nêu các bước tìm UCLL
Câu 4: Nêu các bước tìm BCNN
tải xuống (3)

PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

 •   09/10/2020 10:31:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Phân tích các số 120, 900, 100000 ra thừa số nguyên tố
tải xuống (2)

ƯỚC VÀ BỘI SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ

 •   09/10/2020 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Tìm các ước của 4, 6, 9, 13, 1
Bài 2: Tìm các bội của 1, 7, 9, 13
tải xuống (3)

DẤU HIỆU CHIA HẾT

 •   09/10/2020 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Bài 1: Cho số , thay dấu * bởi chữ số nào để:
a/ A chia hết cho 2
b/ A chia hết cho 5
c/ A chia hết cho 2 và cho 5
tải xuống (3)

LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

 •   09/10/2020 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
1. Lũy thừa bậc n của số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a
tải xuống (3)

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

 •   09/10/2020 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Dạng 1: Các bài toán tính nhanh
Bài 1: Tính tổng sau đây một cách hợp lý nhất.
a/ 67 + 135 + 33
b/ 277 + 113 + 323 + 87
ĐS: a/ 235 b/ 800
tải xuống (3)

Rèn kĩ năng viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu

 •   09/10/2020 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Bài 2: Cho tập hợp các chữ cái X = {A, C, O}
a/ Tìm chụm chữ tạo thành từ các chữ của tập hợp X.
b/ Viết tập hợp X bằng cách chỉ ra các tính chất đặc trưng cho các phần tử của X.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây