ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 NGHỆ AN NĂM 2022

Thứ năm - 31/03/2022 03:53
đề thi học sinh giỏi môn lịch sử 9 tỉnh nghệ an năm 2022
tải xuống (3)
tải xuống (3)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC


 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2021 - 2022


Môn thi: LỊCH SỬ – BẢNG A
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (5,0 điểm)
a. Dựa vào thông tin sau và kiến thức đã học, hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.
Thời gian Nội dung sự kiện
Tháng 6/1929 Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.
Tháng 8/1929 Ra đời An Nam Cộng sản Đảng.
Tháng 9/1929 Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
6/1/1930 - 7/2/1930 Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.
   b. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua những nội dung nào?      
   c. Em có suy nghĩ gì về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930?
Câu 2 (6,0 điểm)
  Mặt trận Việt Minh có vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 3 (4,0 điểm)                                                                               
“Với chính sách mở cửa, tổng giá trị xuất nhập khẩu năm 1997 lên tới 325,06 tỉ USD (tăng gấp hơn 15 lần so với năm 1978 là 20,6 tỉ USD). Cũng tính đến năm 1997, có 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc và đã đầu tư vào Trung Quốc hơn 521 tỉ USD. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt: từ năm 1978 đến năm 1997, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đã tăng từ 133,6 lên 2090,1 nhân dân tệ; ở thành phố, từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (Nguồn: SGK Lịch sử 9, trang 19, NXB Giáo dục)
a. Từ thông tin trên, hãy cho biết nền kinh tế Trung Quốc từ sau năm 1978 có sự chuyển biến như thế nào?        
b. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chuyển biến của kinh tế Trung Quốc từ sau năm 1978?
Câu 4 (5,0 điểm)
Về Chiến tranh lạnh:
a. Trình bày biểu hiện của Chiến tranh lạnh.
b. Hậu quả của chiến tranh lạnh đối với nhân loại?
c. Từ hậu quả của Chiến tranh lạnh, các nước cần làm gì để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới hiện nay?
- - - HẾT - - -
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………….............……................………… Số báo danh: ................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn thi: LỊCH SỬ – Bảng A
(HDC gồm 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
 
CÂU Ý NÔI DUNG ĐIỂM
Câu 1
(5,0 điểm)
a Hoàn cảnh lịch sử của hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:  

 
- Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ. 0,25
- Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, công kích, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau gây trở ngại lớn cho phong trào cách mạng. 0,25
-Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là cần phải có một đảng cộng sản thống nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng. 0,25
- Từ ngày 6/1/1930 tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc), với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập đại biểu các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng cộng sản duy nhất.
0,25
b Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:  
  - Hội nghị nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một chính đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 0,75
- Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
1,0
- Nguyễn Ái Quốc ra Lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính... bị đàn áp bóc lột đấu tranh. 0,25
c Suy nghĩ về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930:  
  - Đảng ra đời phù hợp với yêu cầu bức thiết của thực tiễn cách mạng Việt Nam. 0,5
- Đảng ra đời là một tất yếu lịch sử. Đó là quá trình chuẩn bị lâu dài về chính trị, tư tưởng, tổ chức... 0,5
- Đảng ra đời là yếu tố quyết định đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 1,0
*Lưu ý: GV chấm linh hoạt trong việc cho điểm HS, khuyến khích sự trình bày sáng tạo, độc lập nhưng đảm bảo được các nội dung  trên.  
Câu 2
(6,0 điểm)
  Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945:  
    Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời, bao gồm các tổ chức quần chúng, với mục đích tập hợp và xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong một tổ chức
0,5
- Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng chính trị:
Mặt trận Việt Minh chú trọng xây dựng lực lượng chính trị trong quần chúng thông qua các Hội Cứu quốc để tập hợp rộng rãi các lực lượng yêu nước tham gia chống Pháp.

1,0
- Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang tiến tới Tổng khởi nghĩa:
Đội du kích Bắc Sơn phát triển thành Cứu quốc quân; Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập (1944); Việt Nam Giải phóng quân ra đời (1945).


1,0
- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng tới quần chúng nhân dân thông qua báo chí của Mặt trận Việt Minh. 0,5
- Xây dựng căn cứ địa cách mạng:
Cao Bằng được chọn làm nơi thí điểm đầu tiên xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa đã không ngừng lớn mạnh và lan rộng các tỉnh: Cao - Bắc - Lạng – Hà – Tuyên - Thái...


0,5
- Lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước thời kỳ tiền khởi nghĩa:
Mặt trận Việt Minh đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị, vũ trang và khởi nghĩa từng phần ở các địa phương với nhiều hình thức như: biểu tình, mít tinh, tuần hành, đánh chiếm kho thóc Nhật...tập dượt cho quần chúng đấu tranh.


1,0
- Lãnh đạo Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
Mặt trận Việt Minh đã kịp thời triệu tập Đại hội Quốc dânTân Trào, trực tiếp kêu gọi, huy động mọi lực lượng tham gia đấu tranh giành chính quyền trong cả nước.

1,0
Tóm lại: Mặt trận Việt Minh đóng vai trò vô cùng to lớn trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945.
0,5
Câu 3
(4,0 điểm)
a   Chuyển biến của kinh tế Trung Quốc từ sau năm 1978:  
    - Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh. 0,5
- Thu nhập bình quân đầu người tăng cao ở cả thành thị và nông thôn. 0,5
- Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao. 1,0
b Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kinh tế Trung Quốc có sự chuyển biến từ năm 1978:  
  - Trung Quốc đã đề ra và thực hiện đường lối cải cách - mở cửa đúng đắn, kịp thời… 1,0
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn của đất nước. 0,5
- Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 0,5
Câu 4
(5,0 điểm)
a Những biểu hiện của Chiến tranh lạnh:  
    - Mĩ và các nước đế quốc: Ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự; Thành lập các khối quân sự cùng các căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa; Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. 0,75
- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ của mình. 0,25
b Hậu quả của Chiến tranh lạnh:  
  - Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới mới. 0,5
- Các cường quốc đã chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt, xây dựng hàng nghìn căn cứ quân sự. 0,5
- Đẩy loài người đứng trước nhiều thảm họa: đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai... 0,5
- Chiến tranh lạnh đã gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại. 0,5
c Biện pháp các nước bảo vệ hòa bình an ninh thế giới hiện nay:  
  - Giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình. 0,5
- Không chạy đua vũ trang, không tham gia hoặc lôi kéo các nước vào các tổ chức, liên minh quân sự đe dọa đến hòa bình và an ninh thế giới. 0,5
- Trong chiến lược phát triển đất nước cần lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm... 0,5
- Lên án, phê phán các hành động chạy đua vũ trang, gây chiến tranh dưới mọi hình thức… 0,5
Tổng điểm toàn bài 20,0
----- Hết -----

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay4,114
  • Tháng hiện tại73,495
  • Tổng lượt truy cập6,929,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây