tải xuống (3)

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ Sự TAN RÃ CUẢ HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA

 •   26/06/2021 06:34:00 AM
 •   Đã xem: 4350
 •   Phản hồi: 0
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đã phát triển như thế nào? (thí sinh cần nêu ít nhất ba sự kiện cho mỗi giai đoạn).
tải xuống (3)

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX.

 •   26/06/2021 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 2123
 •   Phản hồi: 0
Câu hỏi 92.
- Tiến trình của cuộc cải tổ của Liên Xô diễn ra như thế nào ? Hậu quả của nó.
- Theo anh (chị), công cuộc đổi mới Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng có gì khác với biện pháp và chủ trương của Liên Xô ? Trong khi Liên Xô thực hiện công cuộc cải tổ từ năm 1985 - 1991 không thành, thì công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam từ năm 1986 - 1991, đạt được những thành tựu như thế nào ?
tải xuống (3)

Hãy cho biết sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

 •   26/06/2021 06:31:00 AM
 •   Đã xem: 12210
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn làm bài
1. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)
- Hoàn cảnh ra đời : Ngày 8/1/1949, thành lập hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) gồm Liên Xô,
Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungari, Rumani và Anbani để giúp các nước Đông Âu xây dựng nhanh chóng chủ nghĩa xã hội , thúc đẩy sự hợp tác lẫn nhau về kinh tế, khoa học kĩ thuật. Sau đó có thêm
các nước: CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba, Việt Nam.
tải xuống (3)

Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 •   26/06/2021 06:30:00 AM
 •   Đã xem: 947
 •   Phản hồi: 0
Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu trong công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội. Cho biết những thành tựu cơ bản và hạn chế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu từ năm 1950 đến nữa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
tải xuống (3)

Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân như thế nào ? Ý nghĩa của thắng lợi đó.

 •   26/06/2021 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn làm bài
- Để hoàn thành cuộc Cách mạng dân chủ nhân dân, đầu tiên các nước Đông Âu phải tiến hành xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân , cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp tư bản lớn trong và ngoài nước, ban hành các quyền tự do dân chủ, chế độ nghĩ ngơi lương bổng.
tải xuống (3)

Anh (chị) hiểu như thế nào về thuật ngữ Đông Ầu, Tây Ầu ? Vẽ lượt đồ châu Ầu, hãy ghi tên và vị trí của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Ầu

 •   26/06/2021 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 1435
 •   Phản hồi: 0
- Anh (chị) hiểu như thế nào về thuật ngữ Đông Ầu, Tây Ầu ? Vẽ lượt đồ châu Ầu, hãy ghi tên và vị trí của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Ầu.
- Có ý kiến cho rằng sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Ầu là do sự sắp đặt Liên Xô. Anh (chị) có đồng tình với ý kiến này không ? Vì sao ?
tải xuống (3)

Hãy trình bày về chính sách đối ngoại và vị trí quốc tế của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

 •   26/06/2021 06:24:00 AM
 •   Đã xem: 3853
 •   Phản hồi: 0
Hãy trình bày về chính sách đối ngoại và vị trí quốc tế của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Nêu một vài dẫn chứng cụ thể về sự giúp đỡ của Liên Xô đối với Việt Nam từ năm
1954 - 1991. Cho biết sự giúp đỡ đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dânViệt Nam ?
tải xuống (3)

Cho biết những thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1954 đến nửa đầu những năm 70

 •   26/06/2021 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 2250
 •   Phản hồi: 0
Cho biết những thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1954 đến nửa đầu những năm 70. Vì sao có những thiếu sót, sai lầm ấy mà Liên Xô vẫn đạt được những thành tựu to lớn như vậy ?
tải xuống (3)

Tại sao nhân dân Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít ?

 •   26/06/2021 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 8202
 •   Phản hồi: 0
Tại sao nhân dân Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề trong chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít ? Trình bày những thành tựu chính trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.
Trong hoàn cảnh Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã tan vỡ như hiện nay,
anh (chị) có suy nghĩ gì về những thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong giai đoạn từ 1945 đến nữa đầu những năm 70 ?
tải xuống (3)

Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945, theo mẫu sau :

 •   26/06/2021 06:20:00 AM
 •   Đã xem: 7333
 •   Phản hồi: 0
Lập bảng tóm tắt các sự kiện chính trong lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1917 đến 1945, theo mẫu sau :
tải xuống (3)

Nêu tóm tắt bước chuyển biến mới của Cách mạng thế giới từ Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

 •   26/06/2021 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn làm bài
- Trước Cách mạng tháng Mười năm 1917, cách mạng thế giới đang ở tình trạng khó khăn... (nêu một số sự kiện chính).
tải xuống (3)

anh (chị) hãy rút ra những nhân tố góp phần đánh bại chủ nghĩa quân phiệt Nhật và nhận xét về việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản ?

 •   26/06/2021 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 1998
 •   Phản hồi: 0
Bằng kiến thức đã học về cuộc “Chiến tranh thế giới thứ II (1939-1945)”, anh (chị) hãy rút ra những nhân tố góp phần đánh bại chủ nghĩa quân phiệt Nhật và nhận xét về việc Mỹ ném
bom nguyên tử xuống Nhật Bản ?
tải xuống (3)

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) trải qua mấy giai đoạn ?

 •   26/06/2021 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 2189
 •   Phản hồi: 0
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) trải qua mấy giai đoạn ? (mốc thời gian và nội
dung chính của mỗi giai đoạn). Phân tích tính chất, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm được rút ra từ Chiến tranh thế giới thứ hai.
tải xuống (3)

Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau về nguyên nhân, tính chất, kết cục trong hai cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945)

 •   26/06/2021 06:17:00 AM
 •   Đã xem: 3792
 •   Phản hồi: 0
Hãy lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau về nguyên nhân, tính chất, kết cục trong hai cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) và Chiến tranh thế giới lần thứ hai
(1939 - 1945). Thái độ của anh (chị) đối với chiến tranh như thế nào ?
tải xuống (3)

- Vai trò của quốc gia đã góp phần to lớn trong việc tiêu diệt phát xít Đứ

 •   26/06/2021 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
a. Hoàn thành bảng niên biểu về diễn biến từ đầu năm 1943 đến tháng 8/1945 của cuộc
Chiến tranh thế giới thứ hai theo yêu cầu sau:
tải xuống (3)

Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, anh (chị) hãy đánh giá vai trò của Liên Xô và các nước Mĩ - Anh - Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

 •   26/06/2021 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 8555
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn làm bài
1. Vai trò của Liên Xô
Liên Xô đóng vai trò quan trọng, là một lực lượng đi đầu, chủ chốt và quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.
tải xuống (3)

Dưới đây là bảng kê số người trên trong Chiến tranh thế giới thứ hai ở các nước tham chiến chủ yếu

 •   26/06/2021 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
- Hãy sắp xếp lại thứ tự các nước theo ba mức độ tổn thất sinh mạng : tổn thất nặng (từ 9% dân số trở lên), tổn thất trung bình (từ 1% đến 3%), tổn thất nhẹ (dưới 1%).
tải xuống (3)

Hãy so sánh hai cuộc chiến tranh thế giới qua số liệu mà anh (chị) hoàn thiện ở bảng thống kê các số liệu trên để rút ra kết luận

 •   26/06/2021 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Lập bảng so sánh hai cuộc chiến tranh thế giới theo mẫu sau:
tải xuống (3)

So sánh các cột số liệu trên với nhau để rút ra nhận dịnh : Nơi nào là mặt trận chính trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức ? Nước nào đóng vai trò chủ yếu trong việc tiêu diệt phát xít Đức.

 •   26/06/2021 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Dưới đây là bảng thống kê các sư đoàn lục quân Đức và sự bố trí các sư đoàn đó qua từng thời điểm trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai :

Các tin khác

global video
Thống kê
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay3,316
 • Tháng hiện tại66,752
 • Tổng lượt truy cập7,281,233
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây