tải xuống (3)

BÀI TẬP SINH SẢN Ở THỰC VẬT

 •   10/02/2021 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 1658
 •   Phản hồi: 0
Câu 1. Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào sau đây?
A. Rêu, hạt trần. B. Rêu, quyết,
C. Quyết, hạt kín. D. Quyết, hạt trần.
tải xuống (3)

BÀI TẬP SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

 •   10/02/2021 03:07:00 AM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Câu 1.Nhóm động vật nào sau đây có quá trình sinh trưởng và phát triển không qua biến thái?
A. Côn trùng. B. Ếch nhái. C. Cá chép. D. Tôm.
tải xuống (3)

BÀI TẬP SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

 •   10/02/2021 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 1664
 •   Phản hồi: 0
Câu 1. Quá trình nào sau đây là sinh trưởng của thực vật?
A. Cơ thể thực vật ra hoa.
B. Cơ thể thực vật tạo hạt.
C. Cơ thể thực vật tăng kích thước, khối lượng.
D. Cơ thể thực vật rụng lá, rụng hoa.
tải xuống (3)

Bài tập về Tập tính ở động vật

 •   10/02/2021 03:03:00 AM
 •   Đã xem: 579
 •   Phản hồi: 0
Câu 1. Ví dụ nào sau đây là kết quả của hình thức học khôn?
A. Ngỗng con con mới nở biết đi theo ngỗng mẹ.
B. Bật đèn và cho chó ăn (tiến hành lặp lại nhiều lần) thì khi thấy bật đèn chó sẽ tiết nước bọt.
C. Ngỗng con mới nở ra thấy đồ chơi thì đi theo đồ chơi.
D. Vượn biết kê các đồ vật để đứng lấy thức ăn.

bài tập Điện thế và sự lan truyền xung thần kinh

 •   10/02/2021 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 1614
 •   Phản hồi: 0
Câu 1. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục thần kinh có đặc điểm nào sau đây?
Theo một chiều xác định.
Trên sợi trục có miêlin nhanh hơn trên sợi trục không có miêlin.
Theo cơ chế hoá học.
Nhờ sự lan truyền của ion K+.

bài tập . Cảm ứng ở động vật

 •   10/02/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0
Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?
A. Thuỷ tức. B. Giun đốt. C. Cua. D. Cá.
tải xuống (3)

BÀI TẬP TÍNH CẢM ỨNG CỦA SINH VẬT

 •   10/02/2021 02:58:00 AM
 •   Đã xem: 1646
 •   Phản hồi: 0
1. Cảm ứng ở thực vật.
Câu 1. Tính cảm ứng của thực vật là khả năng
A. nhận biết các thay đổi môi trường của thực vật.
B. phản ứng của thực vật trước thay đổi của môi trường.
C. nhận biết và phản ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường.
D. chống ỉại các thay đổi của môi trường.
tải xuống (3)

BÀI TẬP CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

 •   10/02/2021 02:56:00 AM
 •   Đã xem: 1831
 •   Phản hồi: 0
Câu 238: Hoạt động hướng động của thực vật có đặc điểm
A. Diễn ra chậm, theo một hướng xác định. B. Là vận động sinh trưởng của thực vật.
C. Luôn hướng về phía tác nhân kích thích. D. Luôn tránh xa tác nhân kích thích

BÀI TẬP CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

 •   10/02/2021 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 3591
 •   Phản hồi: 0
Câu 149: Tiêu hoá là quá trình
A. tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể.
B. tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. C. tạo ra các chất chất dinh dưỡng cho cơ thể.
D. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được.
tải xuống (3)

BÀI TẬP CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

 •   10/02/2021 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 2013
 •   Phản hồi: 0
Câu 1: Đặc điểm nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước?
A. Phát triển nhanh, mạnh về bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất. B. Có khả năng ăn sâu và rộng.
C. Có khả năng hướng nước. D. Trên rễ có miền lông hút với rất nhiều tế bào lông hút
tải xuống (3)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II SINH 11

 •   10/02/2021 02:50:00 AM
 •   Đã xem: 826
 •   Phản hồi: 0
Câu 81: Bạch đàn thường có tốc độ tăng trưởng chiều dài thân nhanh hơn so với lim. Điều này phản ánh vai trò của nhân tố nào đối với sự sinh trưởng của thực vật ?
A. Thời kì sinh trưởng B. Ánh sáng C. Đặc điểm di truyền D. Nhiệt độ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SINH 11

 •   10/02/2021 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 1595
 •   Phản hồi: 0
Câu 81: Khi nói về cơ chế hấp thụ khoáng ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tất cả các loại ion khoáng đều được hấp thụ vào rễ theo cơ chế thụ động.

B. Cây chỉ hấp thụ khoáng ở dạng ion và quá trình hấp thụ khoáng luôn đi kèm hấp thụ nước.

C. Sự hấp thụ các ion khoáng theo cơ chế thụ động không tiêu tốn năng lượng ATP.

D. Quá trình hô hấp của tế bào rễ có liên quan đến khả năng hút khoáng của tế bào lông hút.
tải xuống (3)

Sinh sản

 •   08/12/2020 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 931
 •   Phản hồi: 0
1. Sinh sản vô tính ở thực vật
Sinh sản vô tính là sự hình thành cây mới mang đặc tính giống hệt cây mẹ, từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá, chồi,…) không có sự kết hợp giữa tính đực và cái. Sinh sản vô tính còn gọi là sinh sản sinh dưỡng.
Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật có hoa
tải xuống (3)

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 •   08/12/2020 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 24644
 •   Phản hồi: 0
1. Khái niệm
* Sinh trưởng là qúa trình tăng không thuận nghịch về số lượng, kích thước, khối lượng của tế bào, mô, cơ quan và cơ thể.
* Phát triển là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng của cơ quan, cơ thể làm cây ra hoa, kết quả, tạo hạt.
Tuy nhiên trong thực tế, quá trình sinh trưởng và phát triển rất khó phân biệt và thường xen kẽ lẫn nhau, trong sinh trưởng có phát triển và ngược lại trong phát triển có sinh trưởng. Vì vậy người ta thường phân biệt hai khái niệm kế tiếp nhau này bằng sự ra hoa.
tải xuống (3)

Cảm ứng

 •   08/12/2020 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 2526
 •   Phản hồi: 0
1. Vận động hướng động
1. 1. Khái niệm
Thực vật sống cố định trên mặt đất, tìm nguồn dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng bằng sự vận động hướng động. Vậy vận động hướng động là gì?
Vận động hướng động là sự vận động của một bộ phận hay cơ quan của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường.
tải xuống (3)

Hô hấp thực vật

 •   08/12/2020 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 2258
 •   Phản hồi: 0
1. Khái niệm về hô hấp thực vật
1.1. Định nghĩa và phương trình hô hấp
Hô hấp là quá trình oxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
tải xuống (3)

Quang hợp

 •   08/12/2020 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0
1.Khái niệm về quang hợp
1.1. Định nghĩa:
tải xuống (3)

Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật

 •   08/12/2020 03:30:00 AM
 •   Đã xem: 12786
 •   Phản hồi: 0
1. Sự hấp thụ các nguyên tố khoáng :
Các chất khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hoà tan và phân ly thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion)
Các nguyên tố khoáng thường được hấp thụ vào cây dưới dạng ion qua hệ thống rễ là chủ yếu. Có hai cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ:
tải xuống (3)

Chuyển hoá vật chất và năng lượng

 •   08/12/2020 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 2783
 •   Phản hồi: 0
1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó
- Nước tự do
- Nước liên kết
Vai trò: Nước tự do vẫn giữ được tính chất vật lý, hoá học và sinh học của nước nên có các vai trò sau : làm dung môi, hạ nhiệt độ bề mặt bay hơi, tham gia vào các phản ứng hoá học, tạo độ nhớt thích hợp của chất nguyên sinh cho các quá trình trao đổi chất. Nước liên kết chỉ còn giữ được vai trò cấu trúc của chất nguyên sinh và thể hiện tính chống chịu của tế bào.
global video
Thống kê
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay2,802
 • Tháng hiện tại140,770
 • Tổng lượt truy cập7,198,595
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây