bài tập . Cảm ứng ở động vật

Thứ tư - 10/02/2021 03:00
Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?
A. Thuỷ tức. B. Giun đốt. C. Cua. D. Cá.
Câu 2. Nhóm động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng ống?
A. Trùng đế giày.             B. Giun đất.
C. Thuỷ tức.                  D. Bò sát.
Câu 3. Động vật nào sau đây không có hệ thần kinh dạng ống?
A. Cá cóc.   B. Gà.           C. Ếch.           D. Châu chấu.
Câu 4. Những động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?
(l)Thuỷtức.     (2) Giun đốt    (3) San hô.     (4) Mực.
 1. Cá.        (6)           Sứa.                 (7) Cua.
A. 1,2, 4, 6.            B. 1,3,4, 6, 7.        C. 1,3,6.                    D. 1,3,4, 5, 6, 7.
Câu 5. Khi bị kích thích, thuỷ tức phản ứng bằngcách
A. trả lời kích thích cục bộ. B. co toàn bộ cơ thể.
C. co rút chất nguyên sinh.   D. chuyển động cả cơ thể.
Câu 6. Nhóm động vật nào sau đây có tính cảm ứng bằng hình thức phản xạ?
A. Trùng amip.                B. Trùng đế dày.
C. Giun đất.                  D. Động vật đơn bào.
Câu 7. Ở người, phản xạ co ngón tay khi bị kim châm thuộc loại phản xạ nào sau đây?
 1. Không điều kiện.
 2. Có điều kiện.
 3. Phản xạ phức tạp.
 4. Phản xạ không điều kiện hoặc phối hợp với phản xạ có điều kiện.
Câu 8. Căn cứ vào chức năng, hệ thần kinh dạng ống được phân chia thành các bộ phận:
 1. Thần kinh trung ương gồm não bộ, tủy sống và thần kinh ngoại biên gồm dây thần kinh, hạch thần kinh.
 2. Thần kinh vận động điều khiển các hoạt động theo ý muốn và thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động không theo ý muốn.
 3. Thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết và thần kinh vận động điều khiển các hoạt động vận động.
 4. Thần kinh trung ương gồm não bộ, tủy sống được chia thành 2 phần thần kinh sinh dưỡng, thần kinh vận động và thần kinh ngoại biên gồm dây thần kinh, hạch thần kinh.
Câu 9. Ở động vật có hệ thần kinh dạng ống, cấu trúc của não bộ gồm các bộ phận là:
 1. Bán cầu não, não trung gian, cuống não, hành não, tiểu não.
 2. Bán cầu não, não trung gian, củ não sinh tư, hành não, tiểu não.
 3. Bán cầu não, não trung gian, não giữa, hành não, trụ não.
 4. Bán cầu não, não trung gian, não giữa, hành não, tiểu não.
Câu 10. Hệ thần kinh của côn trùng có các loại hạch nào sau đây?
A. Hạch đầu, hạch bụng, hạch lưng.       B. Hạch não, hạch bụng, hạch lưng.
C. Hạch não, hạch bụng, hạch thân.       D. Hạch não, hạch bụng, hạch ngực.
Câu 11. Động vật đơn bào thường phản ứng lại các kích thích của môi trường bằng hình thức nào sau đây?
 1. co rút chất nguyên sinh.                  (2) phản ứng định khu.
 1. phản xạ.                                         (4) chuyển động cả cơ thể.
A. 1,3,4.                 B. 1,2,4.                 C.3.                        D. 1,4.
Câu 12. So với cảm ứng ở thực vật thì tính cảm ứng của động vật đa bào có những đặc điểm nào sau đây?
 1. Diễn ra nhanh.                                (2) Phản ứng dễ nhận thấy.
 1. Luôn có hệ thần kinh điều khiển      (4) Hình thức cảm ứng đa dạng.
A. 1,2,3,4.              B. 1,2,4.                 C. 1,3,4.                 D.1,2, 3.
Câu 13. Trong các loại hệ thần kinh ở động vật thì hệ thần kinh lưới có mức độ tiến hoá thấp nhất. Điều này được phản ánh qua bao nhiêu đặc điểm dưới đây?
 1. Khắp bề mặt cơ thể cùng nhận kích thích.
 2. Tế bào thần kinh nằm rải rác khắp cơ thể.
 3. Toàn bộ cơ thể cùng trả lòi kích thích.
 4. Phản ứng trả lời thiếu chính xác.
        A.4.                        B.3.                        C.2.                        D.l.
Câu 14. Nhóm động vật nào sau đây có thể trả lời cục bộ ở vùng bị kích thích?
        A. Trùng biến hình, giáp xác.                B. Trùng đế dày, sứa.
        C.  San hô, mực ống.                            D.Giunđất,giápxác.
Câu 15.Khi nói về tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật, phát biểu nào sau đâysai?
        A. Nhện có hệ thần kinh chuỗi hạch.      B. Mực có hệ thần kinh chuỗi hạch,
        C. Sứa có hệ thần kinh mạng lưới.         D. Cá có hệ thần kinh mạng lưới.
Câu 16. Những phản xạ nào sau đây thuộc loại phản xạ có điều kiện?
 1. Khi thấy rắn độc thì mọi người đều bỏ chạy.
 2. Cá bơi lên mặt nước khi nghe tiếng kẻng của người nuôi cá.
 3. Khiêng vật nặng thì cơ thể thoát nhiều mồ hôi.
 4. Khi ở trong môi trường có nhiệt độ thấp, nếu mặc không đủ ấm thì cơ thể run rẫy.
 5. Tinh tinh dùng que để bắt mối trong tổ ra ăn.
 1. 1,2,5.                B. 1,2, 3,4.              C.2, 3,4,5.              D.1,2, 3, 4, 5.
Câu 17.Cho các bộ phận sau đây:
        (1) Cơ ngón tay;                                   (2) Tủy sống;
(3) Dây thần kinh vận động;    (4) Dây thần kinh cảm giác;
    (5) Thụ quan ở tay;                           (6) Hành não.
Trật tự các bộ phận tham gia vào cung phản xạ co ngón tay khi bị kim đâm là:
A. 5®3®6 ®2—®4®1.           B. 5 ®3®2®4®1.
C. 5®4®6®2®3®1.                       D. 5®4®2®3®1.
Câu 18.Khi nói về phản xạ, phát biểu nào sau đây sai?
 1. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ và vòng phản xạ.
 2. Phản xạ bao gồm tất cả các dạng cảm ứng khác nhau.
 3. Động vật có hệ thần kinh càng tiến hóạ thì số lượng phức tạp càng nhiều.
 4. Có nhiều phản xạ khi động vật sinh ra là đã có.
Câu 19.Cấu trúc hệ thần kinh của động vật có xương sống bậc cao gồm:
 1. Phần thần kinh ngoại biên (thụ cảm);
 2. Phần thần kinh trung ương;
 3. Phần thần kinh liên lạc;
 4. Não bộ và tủy sống;
 5. Dây thần kinh và hạch thần kinh.
A. 1,2, 3,4,5.   B. 1,2.      C. 4, 5.      D. 1,2,4,5.
Câu 20. Khi nói về phản ứng của động vật có hệ thần kinh dạng ống khi bị kíchthích, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Phản ứng toàn cơ thể, chính xác.
 2. Phản ứng thông qua các phản xạ không điều kiện hoặc có điều kiện.
 3. Phản ứng ở một vùng cơ thể, độ chính xác cao.
 4. Phản ứng nhanh, chính xác.
A. 1.                  B.3.                         C.2.                         D.4.
Câu 21.Khi nói về phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Phản xạ không điều kiện thường trả lời lại các kích thích đơn lẻ.
 2. Phản xạ có điều kiện có số lượng tế bào thần kinh tham gia nhiều hơn phản xạ không điều kiện.
 3. Số lượng phản xạ có điều kiện ở cá thể động vật là không hạn chế.
 4. Động vật bậc thấp không có hoặc có rất ít phản xạ có điều kiện.
 5. Phản xạ không điều kiện có tính bền vững cao còn phản xa có điều kiện dễ mất đi.
A. 5.                       B.4.                        C.3.                       D.l.
Câu 22.Ở một số người già vẫn có hiện tượng hình thành tầêm các nơron mới, là vì:
 1. Các tế bào thần kinh ở người già vẫn có khả năng phân chia bình thường nhưng với tốc độ chậm hơn người trẻ tuổi.
 2. Ở một số người già có các nơron hình thành trước đó bị chết đi nên hình thành các non mới đế thay thế.
 3. Những người già này được chăm sóc với chế độ đặc biệt có đầy đủ dinh dưỡng và các loại thuốc bổ não nên các tế bào thần kinh được hình thành mới nhằm duy trì khả năng tư duy ở những người này.
 4. Một số tế bào gốc tồn tại ở vùng dự trữ tế bào gốc của phôi phân chia và biệt hóa thành tế bào thần kinh.
Câu23.Vì sao khi thực hành mổ lộ tim ếch chúng ta phải tiến hành hủy tủy sống,
sau đó mới mố ếch?
 1. Người ta hủy tủy sống làm giảm tính cảm ứng của ếch giúp nhịp tim ít có sự thay đổi.
 2. Vì tủy sống điều khiển tốc độ máu chảy trong mạch nên khi hủy tủy sống làm cho máu chảy chậm, vết mổ ít bị bẩn nên dễ thao tác.
 3. Vì tủy sống điều khiển các hoạt động vận động của cơ thể nên khi hủy tủy sống ếch sẽ nằm yên, dễ thao tác, dễ quan sát hơn.
 4. Vì hủy tủy sống giúp cho ếch bớt đi cảm giác đau đớn khi bị mổ nên ít giãy dụa hơn giúp dễ thao tác và quan sát,
Câu 24. Tại sao trước khi thực hành mổ lộ tim ếch chúng ta không được hủy não?
 1. Nếu hủy não thì tim ếch sẽ ngừng đập hoàn toàn.
 2. Nếu hủy não thì toàn thân và da ếch sẽ bị cứng đơ nên rất khó để mổ lộ tim ếch.
 3. Nếu hủy não sẽ ảnh hưởng đến các trung khu điều khiển tuần hoàn, hô hấp của ếch làm cho hoạt động của tim bị ngừng.
 4. Vì sau khi mổ lộ tim ếch, chúng ta cần phải duy trì hoạt động của ếch bình thường để theo dõi một thời gian.
Câu 25. Trong các nguyên nhân dưới đây, nguyên nhân nào làm cho động vật bậc thấp có số lượng phản xạ có điều kiện ít hơn phản xạ không điều kiện?
 1. Môi trường sống của động vật bậc thấp rất ít thay đổi.
 2. Động vật bậc thấp ít được con người luyện tập và hướng dẫn.
 3. Động vật bậc thấp có số lượng tế bào thần kinh ít và phân tán.
 4. Động vật bậc thấp ít chịu tác động của các kích thích đồng thời.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập25
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm24
 • Hôm nay2,641
 • Tháng hiện tại64,069
 • Tổng lượt truy cập7,389,117
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây