BÀI TẬP CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Thứ tư - 10/02/2021 02:52
Câu 1: Đặc điểm nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước?
A. Phát triển nhanh, mạnh về bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất. B. Có khả năng ăn sâu và rộng.
C. Có khả năng hướng nước. D. Trên rễ có miền lông hút với rất nhiều tế bào lông hút
tải xuống (3)
tải xuống (3)
A. toàn bộ bề mặt cơ thể.                  B. lông hút của rễ.                   C. chóp rễ.                   D. khí khổng.
Câu 3: Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây?
A. qua lông hút rễ                               B. qua lá.                                  C. qua thân                   D. qua bề mặt cơ thể
Câu 4: Ở rễ cây, các lông hút phân bố chủ yếu ở:
A. Rễ chính.               B. Các rễ bên.               C. Đỉnh sinh trưởng của rễ bên.             D. Đỉnh sinh trưởng của rễ chính.
Câu 5: TB lông hút của rễ cây có cấu tạo và sinh lý phù hợp với chức năng hút nước từ đất, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1)- Thành tế bào dày.          (2)- Không thấm cutin.              (3)- Có không bào nằm ở trung tâm lớn.
(4)- Có áp suất thẩm thấu rất cao do hoat động hô hấp của hệ rễ mạnh.
(5)- Là tế bào biểu bì ở rễ.                            (6)- Nó chỉ hút nước mà không hút khoáng.
Phương án trả lời đúng là:          A.2.                     B. 3.                         C.4.                              D.5.
Câu 6: Động lực của sự hấp thụ nước từ đất vào lông hút của rễ?
A. Hoạt động hô hấp của rễ mạnh.                   B. Bề mặt tiếp xúc giữa lông hút của rễ và đất lớn.
C. Số lượng lông hút của rễ nhiều.                   D. Chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa TB lông hút và dịch đất.
Câu 7: Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế
A. Thẩm thấu.             B. cần tiêu tốn năng lượng.                    C. Nhờ các bơm ion.                 D. chủ động.
Câu 8: Đặc điểm nào quyết định sự khuếch tán của các ion từ đất vào rễ
a
I
b
II
c
A. Thoát hơi nước qua lá.                               B. Sự chênh lệch nồng độ ion đất – rễ.

C. Trao đổi chất của rễ.                                   D. Nhu cầu ion của cây.
Câu 9: Xem hình dưới đây, cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng?
(1)- Số (I) biểu thị cho con đường chất nguyên sinh – không bào.
(2)- Số (II) biểu thị cho con đường thành tế bào – gian bào.
(3)- (a) là các tế bào vỏ.        
(4)- (b) là các tế bào nội bì.
(5)- (c) có chức năng dẫn truyền các chất hữu cơ từ lá xuống rễ.
Số phát biểu đúng là:
A. 1.               B. 2.               C. 3.                 D. 4.
Câu 10: Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ
của rễ theo những con đường:
A. gian bào và tế bào chất.               B. gian bào và tế bào biểu bì.
C. gian bào và màng tế bào.             D. gian bào và tế bào nội bì.
Câu 11: Khi nói về con đường hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ, có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm của đai Caspari ?
(1) Đai Caspari nằm trong lớp nội bì của rễ.
(2) Điều chỉnh dòng nước – ion khoáng vận chuyển vào trung trụ của rễ.
(3) Chặn dòng nước – ion khoáng đi vào trung trụ.
(4) Làm tăng áp suất thẩm thấu của tế bào lông hút.
(5) Giúp dòng nước – ion khoáng di chuyển theo con đường gian bào.
(6) Giúp dòng nước – ion khoáng di chuyển theo con đường tế bào chất.
Phương án trả lời đúng là:  A.2.                         B. 3.                             C.4.                             D.5.
Câu 12: Trước khi đi vào mạch gỗ của rễ, nước và các chất khoáng hòa tan luôn phải đi qua cấu trúc nào sau đây?
A. Tế bào khí khổng.              B. Tế bào nội bì.                       C. Tế bào lông hút.                   D. Tế bào nhu mô vỏ.
Câu 13: Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần có các yếu tố nào?
(1) Năng lượng là ATP.                                                           (2) Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất.
(3) Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi.                  (4) Enzim hoạt tải (chất mang).
Phương án trả lời đúng là:          A. (1), (2), (4).             B. (2), (4).                    C. (1), (3), (4).              D. (1), (4).
Câu 14: Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường
A. Quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi.                                 B. Quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi.
C. Quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi.                         D. Quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi.
Câu 15: Quá trình hấp thụ bị động ion khoáng có đặc điểm:
(1) Các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải.
(2) Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp.
(3) Nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết bị động đi ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ.
(4) Không cần tiêu tốn năng lượng.
Số đặc điểm đúng là?    A. 1.                 B. 2.                 C. 3.                 D. 4.
Câu 16: Khi nói về mạch gỗ của thân cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1- Cấu tạo từ hai loại tế bào là quản bào và tế bào mạch ống.
2- Cấu tạo từ hai loại tế bào là ống rây và tế bào kèm.
3- Các tế bào cấu tạo mạch gỗ của cây đều là tế bào chết.
4- Vận chuyển dịch nước, các ion khoáng do rễ hấp thụ từ đất và chất hữu cơ tổng hợp từ rễ.
5- Áp suất rễ là động lực tạo ra sự vận chuyển dịch nước và các ion khoáng.
6- Vận chuyển nước và chất hữu cơ do quang hợp tạo ra.
Phương án trả lời đúng là: A. 3.             B. 4.                 C. 5.                 D. 6.
Câu 17: Khi nói về dòng mạch rây của thân cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1- Cấu tạo từ hai loại tế bào là ống rây và tế bào kèm.
2- Các tế bào cấu tạo mạch rây của cây là những tế bào sống.
3- Thành phần chủ yếu trong dòng mạch rây là chất đường (cacbohyđrat) do quang hợp từ lá tạo ra.
4- Động lực vận chuyển do chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa lá và các cơ quan dự trữ ( rễ, thân, hoa, quả, củ,..) của cây.
Phương án trả lời đúng là: A. 1.             B. 2.                 C. 3.                 D. 4.
Câu 18: Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu nhận xét dưới đây là đúng?
(1)- Mạch 1 được gọi là mạch rây, mạch 2 được gọi là mạch gỗ.
(2)- Mạch 1 có chức năng vận chuyển nước và các phân tử hữu cơ không hòa tan.
(3)- Mạch 2 có chức năng vận chuyển các chất khoáng.
(4)- Các tế bào ở mạch 1 đều là những tế bào chết, không có màng,
không có bào quan.
(5)- Để thu được mủ cao su, người ta thường cắt vào loại mạch như mạch 2.
Số phát biểu đúng là.  A. 1.            B. 2.             C. 3.         D. 4.
Câu 19: Các phân tử H2O có khả năng liên kết với nhau thành một dòng liên tục
trong mạch dẫn của cây. Nguyên nhân là vì:
A. các phân tử H2O có sức căng bề mặt lớn.                             B. các phân tử H2O có tính phân cực.
C. các phân tứ H2O có độ nhớt cao.                                         D. các phân tử H2O có dạng lỏng, không mùi vị.
Câu 20: Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là bằng chứng chứng tỏ rễ cây hút nước chủ động?
(1) Hiện tượng rỉ nhựa.     (2) Hiện tượng thoát hơi nước.    (3) Hiện tượng ứ giọt.      (4) Hiện tượng đóng mở khí khổng.
Phương án trả lời đúng là: A. 1.             B. 2.                 C. 3.                 D.4.
Câu 21: Khi nói về nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt,  có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra.             (2). Có sự bão hòa hơi nước trong không khí.
(3). Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá.
(4). Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá.
Phương án trả lời đúng là:          A. 1.                 B. 4.                 C. 3.                 D. 2.
Câu 22: Động lực nào đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác ?
A. Trọng lực của trái đất.                                 C. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa rễ với môi trường đất.       
B. Áp suất của lá.             D. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả,…).
Câu 23: Khi nói về động lực đẩy của dòng mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực từ rễ lên đến đỉnh của những cây gỗ cao đến hàng chục mét, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
1. Lực đẩy (áp suất rễ).                  
2. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.
3. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ
4. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả,…).
5. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa rễ và môi trường đất.
Phương án trả lời đúng là: A. 1.             B. 4.                 C. 3.                 D. 2.
Câu 24: Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là
A. nước.                     B. ion khoáng.                          C. nước và ion khoáng.              D. Saccarôza và axit amin.
Câu 25: Lực không đóng vai trò trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:
A. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước).                           B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước). 
C. lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 
D. lực hút của quả đất tác động lên thành mạch gỗ.
Câu 26: Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận chuyển trong mạch gỗ là chủ động, còn trong mạch rây là bị động.
B. Dòng mạch gỗ luôn vận chuyển các chất vô cơ, dòng mạch rây luôn vận chuyển các chất hữu cơ.
C. Mạch gỗ vận chuyển đường glucôzơ, mạch rây vận chuyển chất hữu cơ khác.
D. Mạch gỗ vận chuyển các chất từ rễ lên lá, mạch rây thì vận chuyển các chất từ lá xuống rễ.
Câu 27: Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?   A. Lá.     B. Rễ.      C. Thân.        D. Hoa.
Câu 28: Thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây?
(1) Tạo lực hút đầu trên.
(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.
(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.
Phương án trả lời đúng là:  A. (1), (3) và (4).                   B. (1), (2) và (3).           C. (2), (3) và (4).          D. (1), (2) và (4).
Câu 29:Ở thực vật sống trên cạn, lá thoát hơi nước qua con đường nào sau đây?
A. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá.                                 B. Qua thân, cành và khí khổng.
C. Qua khí khổng và lớp cutin.                                                D. Qua khí khổng không qua lớp cutin.
Câu 30:Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm nào sau đây?
A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh.                                B. Vận tốc lớn và được điều chỉnh.
C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh.                                 D. Vận tốc bé và được điều chỉnh.
Câu 31: Đặc điểm của con đường thoát hơi nước qua khí khổng ở thực vật là:
A. lượng nước thoát ra nhỏ, có thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
B. lượng nước thoát ra lớn, có thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
C. lượng nước thoát ra nhỏ, không thể điều chỉnh được sự đóng mở của khí khổng.
D. lượng nước thoát ra lớn, không thể điều chỉnh được bằng sự đóng mở của khí khổng.
Câu 32: Khi nói về đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
1- Con đường qua khí khổng: vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
2- Con đường qua bề mặt lá ( qua Cutin): vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
3- Nước có thể thoát 1 phần nhỏ ở thân và cành nhờ các vết sần (bì khổng).
4- Cây còn non, lớp cutin mỏng nên cường độ thoát hơi nước ở khí khổng và qua bề mặt lá là như nhau.
Phương án trả lời đúng là:          A. 1.                 B. 2.                 C. 3.                 D. 4.
Câu 33: Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:
(1)- Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín.
(2)- Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang hồng
(3)- Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá.
(4)- So sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới của lá trong cùng thời gian.
Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là
A. (1) → (2) → (3) → (4).        B. (2) → (3) → (1) → (4).     C. (3) → (2) → (1) → (4).           D. (3) → (1) → (2) → (4).
Câu 34:Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào sẽ tạo ra phản ứng đóng quang chủ động?
A. Đưa cây từ trong tối ra ngoài ánh sáng.                                B. Đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối.
C. Lượng axit abxixic trong lá giảm.                                        D. Cây ngoài ánh sáng và thiếu nước.
Câu 35:Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là
A. nhiệt độ.                 B. ánh sáng.                  C. hàm lượng nước.       D. ion khoáng.
Câu 36:Tế bào khí khổng ở lá đóng – mở rất nhanh khi mất nước hoặc trương nước nhờ có cấu tạo:
A. Thành trong dày, thành ngoài dày.                          B. Thành trong dày, thành ngoài mỏng.
C. Thành trong mỏng, thành ngoài mỏng.                    D. Thành trong mỏng, thành h ngoài dày.
Câu 37: Khi tế bào khí khổng mất nước thì
A. thành dày căng ra làm thành mỏng co lại → khí khổng đóng lại.
B. thành mỏng hết căng làm thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng lại.
C. thành mỏng căng ra làm thành dày duỗi thẳng → khí khổng khép lại.
D. thành dày căng ra làm thành mỏng cong theo → khí khổng đóng lại.
Câu 38: Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi vì:
(1) Cây trong vườn được sống trong môi trường có nhiều nước hơn cây ở trên đồi.
(2) Cây trên đồi có quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn.
(3) Cây trong vườn có lớp cutin trên biểu bì lá mỏng hơn lớp cutin trên biểu lá của cây trên đồi.
(4) Lớp cutin mỏng hơn nên khả năng thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn.
Phương án trả lời đúng là: A. (2), (3), (4).           B. (1), (2), (4).              C. (2), (4).                    D. (1), (3), (4).
Câu 39: Không nên tưới cây vào buổi trưa nắng gắt vì:
(1) Làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho cây
(2) Giọt nước đọng trên lá sau khi tưới, trở thành thấu kính hội tụ, hấp thụ ánh sáng và đốt nóng lá, làm lá héo
(3) Lúc này khí khổng đang đóng, dù được tưới nước cây vẫn không hút được nước
(4) Đất nóng, tưới nước sẽ bốc hơi nóng, làm héo lá.
Phương án trả lời đúng là:      A. (2), (3).            B. (2), (4).                   C. (2), (3), (4).             D. (1), (2), (4).             
Câu 40: Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để bảo vệ nguồn nước trên Trái đất:
A. bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.                         B. bảo vệ nguồn nước sạch, chống ô nhiễm.
C. cải tạo các vùng hoang mạc khô hạn.                       D. sử dụng tiết kiệm nguồn nước.
Câu 41: Nhận định nào không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của một số nhân tố tới sự thoát hơi nước?
A. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.
B. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì khí khổng đóng lại khi không có ánh sáng.
C. Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.
D. Một số ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước do nó điều tiết độ mở của khí khổng
Câu 42: Khi nói về nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1)- Nguyên tố khoáng thiết yếu có thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.
(2)- Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kì sống.
(3)- Nguyên tố khoáng thiết yếu trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.
(4)- Thiếu nguyên tố khoáng thiết yếu cây thường được biểu hiện ra thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá.
Phương án trả lời đúng là:          A. 4                  B. 3.                 C. 1.                 D. 2.
Câu 43: Các nguyên tố đại lượng (đa lượng) gồm:
A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.                                     B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.                                    D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
Câu 44: Các nguyên tố nào sau đây chiếm 1 tỉ lệ  ≤ 100mg/1kg chất khô của cây?
A. Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.                               B. Fe, Mn, Mg, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni. 
C. Fe, Mn, B, Ca, Zn, Cu, Mo, Ni.                               D. Fe, Mn, B, Cl, Zn, C, Mo, Ni. 
Câu 45:  Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?
A. Nitơ, Magie.                      B. Sắt, Phôtpho.                        C. Mangan, Clo.            D. Bo, Lưu huỳnh.
Câu 46:  Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng?
A. Sắt, Molipden.                   B. Phôtpho, Kali.          C. Hiđrô, Lưu huỳnh.                D. Nitơ, Magie.
Câu 47: Khi nói về vai trò của một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Nitơ là thành phần của prôtêin, axit nuclêic trong cơ thể thực vật.   
(2) Phôtpho là thành phần của axitnuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim.
(3) Kẽm có vai trò trong quang phân li nước và hoạt hoá nhiều enzim.
(4) Clo có vai trò trong quang phân li nước và cân bằng ion.
Phương án trả lời đúng là:          A. 1.                 B. 4.                  C. 2.                  D. 3.                            
Câu 48: Khi nói về vai trò của một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho cây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Kali chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hóa enzim, mở khí khổng.
(2) Magie là thành phần cấu tạo của diệp lục, hoạt hóa enzim.
(3) Sắt là thành phần của xitocrom, tham gia hoạt hóa enzim tổng hợp diệp lục.
(4) Canxi tham gia vào thành phần của thành tế bào và hoạt hoá enzim.
(5) Molipden cần cho sự trao đổi nitơ.
Phương án trả lời đúng là:          A. 2.                 B. 3.                  C. 4.                  D. 5.                            
Câu 49: Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất diệp lục), nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này?
A. N, Mg, Fe.             B. N, Mg, P.                   C. N, S, Fe.                             D. N, P, K.
Câu 50: Nguyên tố khoáng nào sau đây đóng vai trò trong việc giúp cân bằng ion, quang phân li nước ở cơ thể thực vật?
A. Kali.                      B. Clo.                           C. Sắt.                                    D. Molipden.
Câu 51: Vai trò của kali đối với thực vật là:
A. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.                   B. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Câu 52: Vai trò của phôtpho đối với thực vật là: 
A. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.                   B. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Câu 53: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nguyên tố nitơ của cây là:
A. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.                               C. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
D. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Câu 54: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nguyên tố sắt của cây là:
A. Lá nhỏ có màu vàng.                                                          B. Lá non có màu lục đậm không bình thường.
C. Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.                 D. Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.
Câu 55: Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nguyên tố magie của cây là:
A. Lá nhỏ có màu vàng.                                                          B. Lá có màu vàng.
C. Gân lá có màu vàng và sau đó cả lá có màu vàng.                 D. Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết.
Câu 56: Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận bằng cách nào ?
A. Hấp thụ thụ động.              B. Khuếch tán.              C. Hấp thụ chủ động.                D. Thẩm thấu.
Câu 57: Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào rễ ở dạng
A. Dạng không hòa tan.                                              B. Liên kết với các phân tử nước.          
C. Các hợp chất hữu cơ.                                              D. Các muối khoáng vô cơ và hữu cơ.
Câu 58: Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là
A. cấu trúc tế bào.                   B. hoạt hóa enzim.                     C. cấu tạo enzim.                      D. cấu tạo côenzim.
Câu 59: Vai trò chủ yếu của nguyên tố vi lượng là
A. cấu trúc tế bào.                   B. hoạt hóa enzim.                     C. cấu tạo enzim.                      D. cấu tạo côenzim.
Câu 60: Câu nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?
A. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống.
B. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào.
D. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.
Câu 61: Cần phải cung cấp nguyên tố khoáng nào sau đây cho cây khi lá cây có màu vàng?
A. Photpho.                             B. Magiê.                                   C. Kali.                                      D. Canxi.
Câu 62: Cây thiếu các nguyên tố khoáng thường được biểu hiện ra thành
A. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở thân.                            B. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở rễ.       
C. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở lá.                               D. những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở hoa.
Câu 63: Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng
A. Nitơ tự do trong khí quyển (N­2).                                         B. N2, NH4+ và NO3-.    
C. Nitơ nitrat (NO3- ) và nitơ amôni (NH4+ ).                            D. NO2-, NH4+ và NO3-.
Câu 64: Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim
A. amilaza.                              B. nuclêaza.                               C. caboxilaza.                            D. nitrôgenaza.
Câu 65: Nitơ trong xác thực vật, động vật là dạng
A. nitơ không tan, cây không hấp thu được.                              B. nitơ muối khoáng cây hấp thu được.
C. nitơ độc hại cho cây.                                               D. nitơ tự do nhờ vi sinh vật cố định cây mới sử dụng được.
 Câu 66: Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:
A. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả.
B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
C. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic cấu tạo nên tế bào, cơ thể.
Câu 67: Cố định nitơ khí quyển là quá trình
A. biến N2 trong không khí thành nito tự do trong đất nhờ tia lửa điện trong không khí.
B. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ các loại vi khuẩn cố định đạm.
C. biến N2  trong không khí thành các hợp chất giống đạm vô cơ.
D. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ tác động của con người.
Câu 68: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?
A. có các lực khử mạnh.                                                          B. được cung cấp ATP.
C. có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.                                  D. thực hiện trong điều kiện hiếu khí.
Câu 69: Cây không sử dụng được nitơ phân tử N2 trong không khí vì:
A. Cấu trúc nitơ phân tử (N2) có 3 liên kết cộng hóa trị rất bền vững.     B. Lượng nitơ phân tử (N2) rất ít trong khí quyển.
C. Quá trình chuyển hóa nitơ phân tử (N2) rất lâu.                D. Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển độc hại đối với thực vật
Câu 70: Các axit amin nằm trong các hợp chất mùn, trong xác bã động vật, thực vật sẽ bị vi sinh vật nào trong đất phân giải tạo thành NH4+ ?
A. Vi khuẩn amôn hóa.           B. Vi khuẩn cố định nitơ.          C. Vi khuẩn nitrat hóa.      D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 71: Nitơ từ trong cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường không khí dưới dạng nitơ phân tử (N2) thông qua hoạt động của nhóm sinh vật nào trong các nhóm sau đây?
A. Cây họ đậu.           B. Vi khuẩn phân giải.             C. Vi khuẩn cố định nitơ.          D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 72: Xác động thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ?
A. Qúa trình nitrat hóa và phản nitrat hóa.                                B. Qúa trình amôn hóa và phản nitrat hóa.
C. Qúa trình amôn hóa và nitrat hóa.                                        D. Qúa trình cố định đạm.
Câu 73: Bón phân hợp lí là
A. phải bón thường xuyên cho cây.                  B. sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất.
C. phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K.         D. bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách.
Câu 74: Quá trình chuyển hóa nitơ khí quyển không nhờ vào vi khuẩn
A. Azotobacter.                       B. E.coli.                                   C. Rhizobium.                           D. Arabaena azollae.
Câu 75: Vi khuẩn nào sau đây có vai trò cố định nitơ khi cộng sinh với bèo dâu?
A. Arabaena azollae.              B. Nitrobacte.                           C. Azotobacter.                         D. Rhizobium.
Câu 76: Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào:
A. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.                                        B. dấu hiệu bên ngoài của thân cây.
C. dấu hiệu bên ngoài của hoa.                                                   D. dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
Câu 77: Hoạt động của loại vi khuẩn nào sau đây không có lợi cho cây?
A. Vi khuẩn amon hóa.            B. Vi khuẩn nitrat hóa.       C. Vi khuẩn cố định đạm.            D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 78: Khi nói về chu trình nitơ, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1) Vi khuẩn nitrat hoá có khả năng chuyển hoá amôni thành nitrit
(2) Vi khuẩn nốt sần sống cộng sinh với cây họ Đậu có khả năng cố định nitơ trong đất
(3) Vi khuẩn phản nitrat hoá có khả năng chuyển hoá nitrat thành nitrit
(4) Nấm và vi khuẩn có khả năng phân huỷ hợp chất chứa nitơ thành amôni
            A. 1                              B. 2                              C. 3                              D. 4     
Câu 79: Khi nói về nguồn cung cấp nitơ cho cây có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Nguồn vật lí - hoá học: sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá nitơ phân tử thành nitrat
(2) Quá trình cố định nitơ được thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh
(3) Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn trong đất
(4) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón
     A. 1.                                    B. 2.                             C. 4.                             D. 3.                
Câu 80: Cho các phát biểu sau đây:
(1) Quá trình khử NO3- thực hiện nhờ enzym nitrogenaza                  
(2) Dung dịch trong mạch gỗ chủ yếu là các aa
(3) Vi khuẩn trong đất không có lợi cho thực vật là vi khuẩn phản nitrat hóa
(4) Nơi cuối cùng nước và các chất khoáng hòa tan phải đi qua trước khi vào hệ thống mạch dẫn của rễ là tế bào nội bì.
Số phát biểu đúng là?    A. 2.                             B. 1.                             C. 4.                             D. 3.
Câu 81: Trong các trường hợp sau:
(1) Sự phóng điện trong các cơn giông đã ôxi hóa Nthành nitrat.
(2) Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng với quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
(3) Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.
(4) Nguồn nitơ trong nhan thạch do núi lửa phun.
Có bao nhiêu trường hợp là nguồn cung cấp nitrat và amôn tự nhiên? A. 3.               B. 4.                      C. 1.               D. 2.
Câu 82: Trong các điều kiện sau:
(1) Có các lực khử mạnh.                                         (2) Được cung cấp ATP.
(3) Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza.                (4) Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.
Những điều kiện cần thiết để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra là:
A. (1), (2) và (3).                    B. (2), (3) và (4).                      C. (1), (2) và (4).                       D. (1), (3) và (4).
Câu 83: Cây hấp thụ nitơ ở dạng: A. NH4+ và NO3-.        B. N2+ và NH3+.            C. N2+ và NO3-.       D. NH4- và NO3+.
Câu 84: Quá trình khử nitrat diễn ra theo sơ đồ:
A. NO3- → NO2- → NH4+.       B. NO3- → NO2- → NH3.           C. NO2-→ NO3-→ NH4+.           D. NO3- → NO2- → NH2
Câu 85: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về các dạng nito có trong đất và dạng nito mà cây hấp thụ được?
A. nitơ vô cơ trong các muối khoáng, nitơ hữu cơ trong xác SV và cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+NO3-).
B. nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử NH4+.
C. nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH3NO3-).
D. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh vật).
Câu 86: Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây:
A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.
B. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.
C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.
D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.
Câu 87: Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng nguồn nitơ cho cây con người cần tập trung vào bao nhiêu biện pháp ?
1- Tăng cường bón phân hữu cơ cho đất.                     2- Trồng cây họ Đậu để cải tạo đất trồng.
3- Dùng bèo hoa dâu làm phân bón.                             4- Bón phân hóa học có hàm lượng nitơ cao.
5- Phun phân đạm qua lá cây hoặc bón lót cho cây.
Phương án trả lời đúng là: A. 1.                              B. 2.                     C. 3.                   D. 4.
Câu 88: Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:
  1. Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín.
  2. Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang hồng
  3. Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá.
  4. So sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới của lá trong cùng thời gian.
Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là
A. (1) → (2) → (3) → (4).       B. (2) → (3) → (1) → (4).     C. (3) → (2) → (1) → (4).         D. (3) → (1) → (2) → (4).
Câu 89: Kết quả sau tiến hành thí nghiệm quan sát thoát hơi nước qua lá ta thấy nội dung nào dưới đây là đúng với thực tế?
A. Giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu hồng sang màu xanh da trời.
B. Giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng.
C. Diện tích giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng nhỏ hơn so với mặt trên lá.
D. Diện tích giấy tẩm coban clorua mặt trên chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng lớn hơn so với mặt dưới lá.
Câu 90: Thực vật nào sau đây có sự cộng sinh với vi khuẩn cố định nitơ ?
A. Cây họ Đậu và Phong lan.    B. Bèo hoa dâu và rêu.       C. Cây họ Đậu và dương xỉ.     D. Bèo hoa dâu và cây họ Đậu.
Câu 91: Quang hợp xảy ra ở nhóm sinh vật nào sau đây?
A. Thực vật, nấm, động vật.    B.Thực vật, nấm, tảo, vi khuẩn lam.  C. Thực vật, tảo, vi khuẩn lam.  D. Nấm, vi khuẩn, tảo.
Câu 92: Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Quang hợp là quá trình chuyển quang năng sang hóa năng tích lũy trong các hợp chất hữu cơ.
(2) Nguyên liệu của quang hợp là nước và khí CO2.
(3) Thành phần cấu tạo của lục lạp gồm: màng kép, chất nền Strôma, các hạt Grana.
(4) Các tế bào mô giậu của lá có chứa nhiều lục lạp.
(5) Hệ sắc tố của lá rất dễ bị kích thích bởi các photon ánh sáng.
(6) Trong quang hợp, cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ khí ôxi.
Phương án trả lời:          A. 3.                 B. 4.                 C. 5.                 D. 6.
Câu 93: Kết luận nào sau đây đúng với hoạt động của các hạt grana trong cấu tạo của lục lạp?
A. Chứa sắc tố hấp thu được năng lượng ánh sáng.                                           C. Nơi xảy ra quá trình quang phân li nước.
B. Chứa nhiều enzim xúc tác đồng hóa CO2 để tạo thành chất hữu cơ.               D. Nơi chứa sắc tố phụ của quang hợp.
Câu 94: Kết luận nào sau đây đúng về chất nền trong cấu tạo của lục lạp?
A. Là nơi hấp thu được năng lượng ánh sáng.                                       B. Là nơi xảy ra pha tối của quang hợp.
C. Nơi xảy ra quá trình quang phân li nước.                                         D. Là nơi xảy ra pha sáng của quang hợp.
Câu 95: Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.
(2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
(3) Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
(4) Chất nền strôma chứa nhiều enzim xúc tác quá trình đồng hóa CO2 để tạo thành chất hữu cơ.
Phương án trả lời:   A. 1.                       B. 2.                             C. 3.                             D. 4.
Câu 96: Khi nói về sắc tố ở thực vật bậc cao, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Các túi dẹp Tilacôit có chứa sắc tố quang hợp.
(2) Các loại sắc tố của lá hấp thụ được nhiều tia sáng khác nhau.
(3) Chỉ có diệp lục a trực tiếp chuyển hóa năng lượng trong các phản ứng quang hợp.
(4) Chất diệp lục, Carôten, Xantôphin và Phicôxianin là sắc tố quang hợp ở TV bậc cao.
(5) Diệp lục b và sắc tố phụ carôtenôit hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển cho diệp lục a.
Phương án trả lời:          A. 2.                 B. 3.                 C. 4.                 D. 5.
Câu 97: Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ theo sơ đồ nào sau đây là đúng?
A. Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.
B. Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục b → Diệp lục b trung tâm phản ứng.
C. Diệp lục b → Carôtenôit  → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.
D. Diệp lục a → Diệp lục b → Carôtenôit  → Carôtenôit trung tâm phản ứng
Câu 98: Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh:
A. Diệp lục a.             B. Diệp lục b.               C. Diệp lục a,b.            D. Carôtenôit.
Câu 99: Nguyên liệu được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là:
A. ATP, NADPH, CO2.          B. NADPH, H2O, CO2.                           C. H2O, ATP, NADPH.             D. O2, ATP, NADPH.
Câu 100: Trong quá trình quang hợp của thực vật, pha sáng cung cấp cho pha tối các sản phẩm:
A. ATP và NADPH.            B. CO2 và H2O.          C. O2 và H2O.             D. O2, ATP, NADPH và ánh sáng.
Câu 101: Oxi thải ra trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
A. Trong quá trình quang phân li nước.                        B. Trong quá trình thủy phân nước.
C. Trong giai đoạn cố định CO2.                                  D. Tham gia truyền electron cho các chất khác.
Câu 102: Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa APG thành glucôzơ.
II. Phân tử O2 do pha sáng tạo ra có nguồn gốc từ quá trình quang phân li nước.
III. Nếu không có CO2 thì quá trình quang phân li nước sẽ không diễn ra.
IV. Diệp lục b là trung tâm của phản ứng quang hóa.
Phương án trả lời:  A. 1             B. 3                              C. 2                              D. 4
Câu 103: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?
A. Trong pha sáng diễn ra quá trình quang phân li nước.                      
B. Một trong những sản phẩm của pha sáng là NADH.
C. Ở thực vật, pha sáng diễn ra trên màng tilacôit của lục lạp.
D. Pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng đã được diệp lục hấp thu thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
Câu 104: Khi nói về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Pha sáng là pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
B. Pha sáng là pha khử nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
C. Pha sáng là pha ôxi hóa nước để sử dụng H+, CO2 và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
D. Pha sáng là pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ADP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
Câu 105: Đối với quá trình quang hợp, nước có bao nhiêu vai trò sau đây?
(1) Nguyên liệu tham gia trực tiếp vào phản ứng quang hóa.                 (2) Điều tiết đóng mở khí khổng.
(3) Môi trường diễn ra các phản ứng.                                                   (4) Giúp vận chuyển sản phẩm quang hợp.
Phương án trả lời:  A. 4.                        B. 1.                             C. 3.                             D. 2.                            
Câu 106: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về quang hợp?
(1) Để tạo ra được một phân tử C6H12O6 cần có sự tham gia của 12 phân tử H2O.
(2) Trong các sắc tố quang hợp, chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
(3) Sản phẩm của phá sáng chuyển cho pha tối là ATP và NADPH.
(4) Quang hợp ở tất cả các loài thực vật đều có 2 pha là pha sáng và pha tối.
(5) Phân tử oxi được thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nguyên tử oxi của H2O
Phương án trả lời: A. 2.                         B. 3.                             C. 4.                             D. 5.
Câu 107: Pha tối của quang hợp của các nhóm thực vật nào chỉ diễn ra trong chu trình Canvin?
A. thực vật CAM.                   B. Thực vật C3 và CAM.                       C. Thực vật C3.                         D. thực vật C4.
Câu 108: Khi nói về quang hợp ở thực vật C3 có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Thực vật C3 phân bố chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới như lúa, khoai lang, sắn, đậu xanh, …
(2) Pha tối diễn ra theo chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn: cố định CO2 – khử CO2 – tái sinh chất nhận CO2.
(3) Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối là Ribulôzơ 1,5 điphôtphat.
(4) Sản phẩm chất hữu cơ đầu tiên trong pha tối là hợp chất 3C (Axit phôtpho glixêric).
(5) Chỉ có 1 loại lục lạp ở tế bào mô giậu thực hiện.
(6) Quá trình cố định CO2 xảy ra vào ban ngày.
Phương án trả lời: A. 3.                         B. 4.                             C. 5.                             D. 6.
Câu 109: Những cây thuộc nhóm thực vật C3 :
A. Lúa, khoai, sắn, đậu xanh.                                      B. Rau dền, kê, các loại rau, xương rồng.
C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.                                 D. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu, rau dền.
Câu 110: Chu trình C3 thích ứng với những điều kiện nào?
A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2 và nồng độ O2 bình thường.
B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.
C. Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp.
D. Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp.
Câu 111: Pha tối quang hợp ở các nhóm thực vật đều phải trải qua chu trình Canvin, những phát biểu nào đúng khi nói về chu trình Canvin?
(1) Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP.                                       
(2) Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là APG.
(3) Gồm 3 giai đoạn: khử CO2 – cố định CO2 – tái sinh chất nhận CO2.
(4) Quá trình khử APG → AlPG sử dụng ATP gắn 1 nhóm Phôtphat vào APG và NADPH gắn H vào nhóm Phôphat.
(5) Nếu không xảy ra quang phân li nước thì APG không được chuyển thành AlPG.
(6) Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần sự tham gia trực tiếp của NADPH.
(7) Chỉ có 1 AlPG được dùng tạo các hợp chất hữu cơ.
(8) Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucôzơ.
Phương án trả lời: A. (1), (2), (4), (5), (7).          B. (1), (2), (4), (6), (7).      C. (1), (3), (5), (8).    D. (1), (3), (6), (8).
Câu 112: Khi nói về quang hợp ở thực vật C4 có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Thực vật C4 phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như ngô, mía, cỏ gấu, rau dền, cỏ lồng vực,…
(2) Quá trình cố định CO2 xảy ra 2 lần.
(3) Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối là Photphoenolpiruvat.
(4) Sản phẩm chất hữu cơ đầu tiên trong pha tối là hợp chất 4C (Axit ôxalôaxêtic).
(5) Có 2 loại lục lạp là lục lạp ở tế bào mô giậu và lục lạp ở tế bào bao bó mạch thực hiện.
(6) Xảy ra giai đoạn C4 kết hợp với chu trình Canvin.
Phương án trả lời: A. 3.                         B. 4.                             C. 5.                             D. 6.
Câu 113: Những cây thuộc nhóm thực vật C4 :
A. Lúa, khoai, sắn, đậu xanh.                                      B. Rau dền, kê, các loại rau, xương rồng.
C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.                                 D. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu, rau dền.
Câu 114: Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?
A. Cường độ ánh sáng bình thường, nhiệt độ bình thường, nồng độ CO2 bình thường, nồng độ O2 bình thường.
B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.
C. Cường độ ánh sáng thấp, nhiệt độ thấp, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 thấp.
D. Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2 thấp.
Câu 115: Người ta phân biệt nhóm thực vật C3 , C4 chủ yếu dựa vào
A. sự khác nhau về cấu tạo mô giậu của lá.                  B. có hiện tượng hô hấp sáng hay không.
C. sự khác nhau ở các phản ứng sáng.                          D. sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.
Câu 116: Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật            (2) Quang hợp quyết định khoảng 90 - 95% năng suất cây trồng
(3) QH cực đại tại các miền tia đỏ và tia xanh tím         (4) Quá trình QH được chia làm hai pha: pha sáng và pha tối
Phương án trả lời:         A. 1.                             B. 3.                             C. 4.                             D. 2.    
Câu 117: Thực vật C4 có năng suất sinh học cao hơn thực vật C3
A. sống ở vùng giàu ánh sáng.          B. có điểm bù CO2 thấp.         C. không có hô hấp sáng.        D. nhu cầu nước thấp.
Câu 118: Hô hấp sáng là quá trình hô hấp:
A. xảy ra ngoài ánh sáng.        B. xảy ra trong bóng tối.            C. tạo ra ATP.               D. làm tăng sản phẩm quang hợp.
Câu 119: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là
A. RiDP.                               B. AM.                               C. APG.                       D. AlPG.
Câu 120: Chất tách ra khỏi chu trình Canvin khởi đầu cho tổng hợp glucozo là:
A. APG (axit phôtphoglixêric).                                    B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).              
C. AlPG (anđêhit photphoglixêric).                             D. AM (axit malic).
Câu 121: Nhóm thực vật nào sau đây có năng suất sinh học cao nhất?
A. lúa, khoai, sắn.       B. thanh long, xương rồng, dứa.             C. ngô, mía, rau dền.     D. trường sinh, cỏ gấu, đậu.
Câu 122: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình C4
A. AOA.                                B. AM.                                   C. APG.                      D. AlPG.
Câu 123: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:
A. chỉ mở ra khi hoàng hôn.                                        B. Chỉ đóng vào giữa trưa.
C. đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.                     D. đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.
Câu 124: Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM và thực vật C4 khi cố định CO2?
A. tiến trình gồm 2 giai đoạn.     B. Đều diễn ra vào ban ngày.    C. sản phẩm quang hợp đầu tiên.     D. chất nhận CO2.
Câu 125: Ở TV lá toàn màu đỏ có quang hợp được không?    A. Không, vì thiếu sắc tố chlorophyl.
B. Được, vì chứa sắc tố carotenoit.                              C. Không, vì chỉ có sắc tố phicobilin và antoxian.
D. Được, vì vẫn có sắc tố chlorophyl nhưng bị khuất bởi màu đỏ của nhóm sắc tố dịch bào antoxian.    
Câu 126: Hạn hán sinh lí là:      A. Trời nắng nóng, cây thiếu nước, ngừng trệ các quá trình sinh lí.  
B. Cây bị bệnh không hút nước được.                          C. Đất thiếu nước, ảnh hưởng đến các quá trình sinh lí.
D. Nước có nhiều trong đất, nhưng cây không sử dụng được, cuối cùng bị héo và chết.    
Câu 127: Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình:   
A. Tổng hợp ADN.                   B. Tổng hợp lipit.           C. Tổng hợp cacbôhđrat.           D. Tổng hợp prôtêin.
Câu 128: Các tia sáng tím kích thích:    
A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.     B. Sự tổng hợp lipit.       C. Sự tổng hợp ADN.                D. Sự tổng hợp prôtêin.
Câu 129: Trong ngày, tia xanh, tia tím có nhiều trong ánh sáng mặt trời vào lúc nào sau đây?
A. buổi sáng sớm.                   B. buổi trưa.                 C. buổi tối.                               D. buổi chiều.
Câu 130: Nhiệt độ tối ưu cho đa số các loài thực vật tiến hành quang hợp là
A. 25 – 350C.             B. 35 – 400C.                C. 15 – 200C.                D. Nhỏ hơn 150C.
Câu 131: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, câu có nội dung đúng sau đây là:
A. cùng một cường độ chiếu sáng, tia đỏ có hiệu quả quang hợp cao hơn tia xanh, tím.
B. trong các nhân tố môi trường thì nhiệt độ là nhân tố cơ bản nhất của quang hợp.
C. nguyên liệu trực tiếp cung cấp H+ cho phản ứng sáng trong quang hợp là NADPH.
D. quang hợp ở cây xanh bắt đầu tăng khi nhiệt độ môi trường ở vào khoảng 25 – 350C.
Câu 132: Năng suất kinh tế được quyết định chủ yếu do yếu tố nào sau đây?              A. Cường độ quang hợp.             
B. Dinh dưỡng khoáng hợp lí.             C. Chế độ nước đầy đủ.             D. Khả năng vận chuyển và tích lũy chất hữu cơ.
Câu 133: Trong các biện pháp kĩ thuật sau đây, biện pháp nào có hiệu quả nhất để làm tăng diện tích lá?
A. Bón phân đủ liều lượng.     B. Tưới nước hợp lí.      C. Mật độ gieo trồng phù hợp.   D. Phòng trừ sâu bệnh.
Câu 134: Năng suất quang hợp bị giảm sút do hoạt động nào sau đây?
A. cố định CO2.                      B. Thải CO2.                 C. Khử CO2.                             D. Hấp thu CO2.
Câu 135: Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay chúng ta cần áp dụng những biện pháp kĩ thuật gì đối với vùng đất khô hạn, nhiệt độ cao?
1- Xây dựng các hồ chứa nước.                       2- Chọn giống có khả năng chống chịu với nắng hạn.
3- Tưới nước thường xuyên cho đất.                4- Bón vôi để điều chỉnh độ pH cho đất.
5- Làm cỏ, cày xới đất để tăng khả năng giữ nước cho đất.
Phương án trả lời đúng là: A. 2.                              B. 3.                     C. 4.                   D. 5.
Câu 136: Để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, cần tập trung vào những biện pháp nào sau đây?
I. Xây dựng các nhà máy xử lý và tái chế rác thải.                   
II. Quản lí chặt chẽ các chất gây ô nhiễm môi trường.
III. Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn và rừng nguyên sinh.
IV. Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.
V. Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản.
Phương án trả lời đúng là:          A. 1.                             B. 4.                             C. 3.                             D. 2.
Câu 137: Trong các hoạt động sau đây của con người, có bao nhiêu hoạt động góp phần khắc phục suy thoái môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?
(1) Bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng.                        (2) Chống xâm nhập mặn cho đất.
(3) Tiết kiệm nguồn nước sạch.                                   (4) Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Phương án trả lời đúng là:         A. 1.                 B. 2.                 C. 4.                 D. 3.
Câu 138: Rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất, do vậy cần được bảo vệ. Chiến lược khôi phục và bảo vệ rừng cần tập trung vào những giải pháp nào sau đây?
(1) Xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.
(2) Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,… cho đời sống và công nghiệp.
(3) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội.
(4) Ngăn chặn nạn phá rừng, nhất là rừng nguyên sinh và rừng đầu nguồn.
(5) Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản.
Phương án trả lời đúng là: A. (2), (3), (5).          B. (1), (3), (5).              C. (1), (2), (4).              D. (3), (4), (5).
Câu 139: Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự :  
A. Chu trình crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.    
B. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep.    
C. Đường phân → Chu trình crep → Chuỗi chuyền êlectron hô hấp.   
D. Chuỗi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân
Câu 140: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là:
A. mạng lưới nội chất.             B. Lục lạp.                   C. Ti thể.                      D. không bào.
Câu 141: Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) diễn ra ở tất cả các cơ quan thực vật ( rễ, thân, lá và quả).
(2) rễ là nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất.
(3) trong tế bào thực vật, hô hấp diễn ra ở ti thể và tế bào chất.
(4) sản phẩm của sự phân giải hoàn toàn chất hữu cơ trong hô hấp thực vật là nước, CO2 và năng lượng (ATP và nhiệt).
(5) nhờ quá trình hô hấp, nhiều sản phẩm trung gian được hình thành để tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.
Phương án trả lời đúng là:         A. 2.                 B. 3.                 C. 4.                 D. 5.
Câu 142: Khi nói về quá trình đường phân trong hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Xảy ra trong tế bào chất.
(2) Là quá trình phân giải glucôzơ thành axit piruvic không có sự tham gia của oxi.
(3) Là quá trình oxi hóa chất đường.
(4) Qua đường phân, một phân tử đường glucôzơ được phân giải thành 2 phân tử axit piruvic.
(5) Là giai đoạn chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí.
(6) Mỗi phân tử được phân giải tạo 2 phân tử axit piruvic, nước và 2 phân tử ATP.
Phương án trả lời đúng là:         A. 3.                 B. 4.                 C. 5.                 D. 6.
Câu 143: Trong hô hấp, nguyên liệu là glucozo được phân giải đến sản phẩm đơn giản nhất có chứa 3 nguyên tử cacbon là:               
 A. Axit pyruvic.         B. Axit photpho glixêric.           C. Axetin – CoA           D. Alđêhyt phôtpho glixeric
Câu 144: Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là:     
A. Rượi êtylic + CO2 + Năng lượng.                                         B. Axit lactic + CO2 + Năng lượng.        
C. Rượi êtylic + Năng lượng.                                                   D. Rượi êtylic + CO2 .
Câu 145: Nhân tố nào quyết định hô hấp hiếu khí hay hô hấp kị khí?  A. O2    B. CO2     C. chất hữu cơ.   D. hệ enzim           
Câu 146: Cho các nhận định về ảnh hướng của hô hấp lên quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm.
(1) Hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quán.
(2) Hô hấp làm nhiệt độ môi trường bảo quản tăng.
(3) Hô hấp làm tăng độ ẩm, thay đổi thành phần khí trong môi trường bảo quản.
(4) Hô hấp không làm thay đồi khối lượng và chất lượng nông sán, thực phẩm.
Số nhận định đúng là:    C. 1.                 D. 2.                 B. 3.                 A. 4.
Câu 147: Trong thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật, khi đưa que diêm đang cháy vào bình chứa hạt sống đang nảy mầm, que diêm bị tắt ngay. Giải thích nào sau đây đúng?
A. Bình chứa hạt sống có nước nên que diêm không cháy được.     B. Bình chứa hạt sống thiếu O2 do hô hấp đã hút hết O2.
C. Bình chứa hạt sống hô hấp thải nhiều O2 ức chế sự cháy.    D. Bình chứa hạt sống mất cân bằng áp suất khí làm diêm tắt.
Câu 148 : Trong các phát biểu sau về hô hấp hiếu khí và lên men:
(1) Hô hấp hiếu khí cần oxi, còn lên men không cần ôxi
(2) Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi chuyền điện tử còn lên men thì không
(3) Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2 và H2O còn của lên men là etanol hoặc axit lactic
(4) Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể.
(5) Hiệu quả của hô hấp hiếu khí thấp (2 ATP) so với lên men (36 – 38 ATP).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,126
  • Tháng hiện tại151,762
  • Tổng lượt truy cập7,209,587
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây