BÀI TẬP SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

Thứ tư - 10/02/2021 03:09
Câu l. Nhóm động vật nào sau đây có hình thức sinh sản vô tính?
A. Ong, thuỷ tức, trùng đế giày. B. Cá, thú, chim
C. Ếch nhái, bò sát, côn trùng. D. Giun đât, côn trùng.
tải xuống (3)
tải xuống (3)
u 2. Sinh sản vô tính ở động vật có các hình thức nào sau đây?
 1. Phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh, tái sinh.
 2. Phân đôi, nẩy chồi, phân mảnh, trinh sinh.
 3. Phân đôi, tái sinh, bào tử, sinh dưỡng.
 4. D. Phân đôi, tiếp hợp, phân mảnh, tái sinh.
Câu 3. Nhân bản vô tính là quá trình
 1. chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích phát triển thành phôi.
 2. chuyển nhân của tế bào xôma vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi.
 3. chuyển tinh trùng vào tế bào trứng đã lấy mất nhân, kích thích phát triển thành phôi.
 4. chuyển tinh trùng vào tế bào trứng, kích thích phát triển thành phôi.
u 4. Sinh sản vô tính theo hình thức phân mảnh thường gặp ở những nhóm động vật nào sau đây?
A. Bọt biển, ruột khoang.     B. Bọt biển, kiến,
C. Mối, kiến.                D. Giun dẹp, châu chấu.
u 5. Thủy tức sinh sản vô tính theo hình thức nào sau đây?
A. Phân đôi.    B. Nảy chồi.  C loài nào sau đây? D. Tái sinh
Câu 6. Trinh sinh thường gặp ở loài nào sau đây?
I. Ong;        II. Mối;      III. Giun dẹp;   IV. Bọ xít;
V. Kiến;        VI. Rệp.
A. I, II, III.          B. II, III, IV.         C. III, IV, V.             D.   I, V, VI.
Câu 7. Sinh sản vô tính theo cách phân đôi thường gặp ở
A. động vật nguyên sinh.       B. một khoang,
C. côn trùng.                  D. bọt biển.
Câu 8. Cơ quan nào sau đây của nữ giới tiết ra progesteron?
A. Vùng dưới đồi.              B.Nang trứng,
C. Tuyến yên.                  D.Thể vàng.
Câu 9. Ở nam giới, hoocmon nào sau đây kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng?
    A. FSH.      B. LH.        C. GnRH.        D.FSH và testosterôn.
Câu 10. Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính ở động vật là quá trình
A. nguyên phân.                B.giảm phân.
C. thụ tinh.                   D.giảm phân và thụ tinh.
Câu 11. So với tự thụ tinh thì thụ tinh chéo tiến hóa hơn. Nguyên nhân là vì
 1. ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ hai nguồn bố mẹ khác nhau, tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn.
 2. tự thụ tinh diễn ra đơn giản, thụ tinh chéo diễn ra phức tạp.
 3. tự thụ tinh không có sự phân hoá giới tính, íhụ tinh chéo có sự phân hoá giới tính (đực và cái) khác nhau.
 4. tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, thụ tinh chéo diễn ra trong cơ quan sinh sản của con cái.
Câu 12. Ở nam giới, hoocmon nào sau đây kích thích quá trình sản sinh tinh trùng?
A. GnRH, FSH, LH, testosterôn. B. GnRH, FSH, LH, tiroxin.
B. GnRH, FSH, LH, progesteron. D               . FSH, LH, estrogen, progesteron
Câu 13. Ởcơ thể đực, hoocmon FSH có tác dụng nào sau đây?
 1. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
 2. Kích thích tế bào kẻ sản xuất testosteron.
 3. Úc chế sản xuất hoocmon testosterone.
 4. Kích thích tuyến yên tiết LH.
Câu 14.Để xác định phụ nữ có mang thai hay không, người ta dùng que thử thai để xác định sự có mặt của loại hoocmon nào sau đây?
A. Hoocmon LH.                 B.Hoocmon progesteron.
C. Hoocmon HCG.                D.Hoocmon estrogen.
Câu 15.Ở nữ giới, hoocmon FSH có tác dụng nào sau đây
 1. Kích thích nang trứng phát triển và tiết estrogen.
 2. Làm trứng chín và rụng.
 3. Tạo thể vàng và tiết progesteron.
 4. Tạo thể vàng và tiết estrogen.
Câu 16. Việc uống thuốc tránh thai có tác dụng
 1. ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
 2. ngăn không cho trứng chín và rụng.
 3. cản trở hình thành phôi.
 4. cản trở sự phát triển phôi.
Câu 17. Khi nói về hình thức sinh sản trinh sinh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Không cần sự tham gia của giao tử đực.
 2. Xảy ra ở động vật bậc thấp.
 3. Chỉ sinh ra những cá thể mang giới tính đực.
 4. Không có quá trình giảm phân.
A. 4.          B.3.          C.2.             D. 1.
Câu 18. Khi nói về sinh sản hữu tính, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái, các cá thể mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống.
 2. Kiểu sinh sản có sự kết hợp của các giao tử lưỡng bội để tạo ra cá thể mới thích nghi với môi trường sống.
 3. Kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của hai loại giao tử của bố và mẹ nên con rất giống với bố mẹ.
 4. Kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hình thành và hợp nhất hai loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội.
Câu 19.Sinh vật lưỡng tính có đặc điểm nào sau đây?
 1. Chỉ có một loại cơ quan sinh sản sinh ra hai loại giao tử đực và cái.
 2. Mang cơ quan sinh sản đực và cái riêng biệt trên cùng một cơ thể.
 3. Chưa có cơ quan sinh sản riêng biệt mà giao tử được sinh ra từ bất kỳ tế bào nào của cơ thể;
 4. Tất cả động vật lưỡng tính đều có khả năng tự phối.
u 20. Muốn tăng sản lượng thịt ở gia cầm, người ta thường áp dụng biện pháp nào sau đây?
 1. Tăng nhiều con đực trong đàn.
 2. Tăng nhiều con cái trong đàn.
 3. Bố trí số con đực và con cái như nhau trong đàn.
 4. Chọn các con non có kích thước bé để nuôi.
u 21. Người ta thường dùng những nhân tố nào sau đây để làm căn cứ điều khiển sinh sản ở động vật?
 1. Nhu cầu sản xuất.
 2. Các giống gốc hoang dại.
 3. Chiều hướng chọn lọc tự nhiên.
 4. Các loại hoocmon điều hòa sinh sản.
 5. Các kỹ thuật hiện đại.
 6. Các điều kiện ngoại cảnh tác động lên sinh sản của động vật.
A. 1,2, 3,4, 5, 6.             B. 2, 3,4, 5, 6.
C. 2, 4, 5, 6.                                       D. 1,4, 5, 6.
Câu 22. Để điều khiển làm tăng tốc độ sinh sản ở động vật, biện pháp nào sau đây không được sử dụng?
A. Tiêm hoóc môn.                             B. Gây đột biến,
C. Nuôi cấy phôi.                             D. Thụ tinh nhân tạo.
Câu 23. Mục đích của việc điều khiển giới tính của đàn con trong chăn nuôi là
    A. làm cân bằng tỷ lệ đực/cái. B. làm giảm số lượng con đực.
C. làm giảm số lượng con cái.. D. phù hợp với nhu cầu sản xuất.
Câu 24. Biện pháp nào sau đây không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch?
A. phá thai.                   B. Dùng thuốc tránh thai,
C. Triệt sản.                  D. Tính ngày trứng rụng.
Câu 25. Sử dụng thuốc tránh thai nhằm mục đích nào sau đây?
 1. ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.
 2. ngăn không cho trứng chín và rụng.
 3. cản trở hình thành phôi.
 4. cản trở sự phát triển phôi.
Câu 26.Trong tổ ong mật, loại ong nào là cá thể có bộ nhiễm sắc thể đơn bội?
A. Ong thợ.                    B. Ong đực
C. Ong thợ và Ong đực          D. Ong chúa
Câu 27. Người ta áp dụng phương pháp thụ tinh nhận tạo đối với cá mè, cá trắmcỏ trong ao nuôi. Phát biểu nào dưới đây là sai?
 1. Việc làm này nhằm mục đích cải tạo 2 giống cá mè và cá trắm cỏ với nhau.
 2. Việc làm này nhằm mục đích tăng tỷ lệ sống sót của cá con sau khi nở.
 3. Việc làm này nhằm mục đích tăng hiệu suất quá trình thụ tinh.
 4. Do cá mè, cá trắmcỏ không đẻ trong ao nuôi.
Câu 28. Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính nào sau đây tiến hóa nhất?
A. Phân đôi.    B. Nảy chổi.    C. Phân mảnh.   D. Trinh sinh.
Câu 29.Tế bào đích của hoocmon progesteron không nằm ở cơ quan nào sau đây?
A. Vùng dưới đồi.                   B. Tuyến yên.
C. Buồng trứng.                D. Tử cung.
Câu 30. Khi nói về đặc điểm sinh sản vô tính ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Chỉ cần một cá thể gốc.
 2. Cá thể mới luôn được hình thành từ trứng không được của cá thể gốc.
 3. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái.
 4. Có sự tham gia cùa hai cá thể khác giới.
 5. Dựa trên quá trình nguyên phân.
A. 1.                      B. 2.                       C. 4.                       D. 3.
u 31. Khi nói về ưu điểm của thu tinh trong so với thụ tinh ngoài, có bao nhiêu phát biểu sao đây sai?
 1. Tỷ lệ trứng được thụ tinh thấp.
 2. Trứng thụ tinh không được bảo vệ, do đó tỷ lệ sống sót thấp.
 3. Từ khi trứng được thụ tinh cho đến lúc phát triển thành cá thể con hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường nước.
 4. ít phụ thuộc vào môi trường nên hiệu quả sinh sản cao hơn.
 5. Tiết kiệm năng lượng và nguồn vật chất hơn.
A. 1.          B.2.      C. 3.               D. 4
Câu 32. Khi nói về chiều hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Từ chưa có cơ quan sinh sản đến có cơ quan sinh sản chuyên biệt.
 2. Từ cơ thể lưỡng tính đến cơ thể đơn tính.
 3. Từ thụ tinh cần nước đến thụ tinh không cần nước.
 4. Từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong.
 5. Từ thụ tinh chéo đến tự thụ tinh.
 6. Từ con sinh ra chưa được chăm sóc đến được chăm sóc nuôi dưỡng.
 7. Từ phân bào nguyên phân đến phân bào giảm phân.
A. 5           B. 4           C. 3           D. 6
Câu 33. Ở người trưởng thành, nồng độ hoocmon testosteron trong máu cao sẽ gây tác dụng nào sau đây?
 1. Kích thích vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH.
 2. Ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên tiết GnRH, FSH, LH
 3. Kích thích tuyến yên tiết hoóc môn sinh trưởng.
 4. Ức chế tinh hoàn sản xuất tinh trùng.
Câu 34. Các hoóc môn tham gia điều hoà sinh trứng là:
 1. GnRH, FSH,LH, estrogen và progesteron
 2. FSH, LH và progesteron.
 3. FSH, LH và estrogen .
 4. progesteron, estrogen và LH.
Câu 35. Khi nói về nồng độ các hoocmon trong thời kì phụ nữ mang thai, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. FSH thap, LH thap, estrogen cao, progesteron cao
 2. FSH cao, LH cao, estrogen thấp, Progesteron thap
 3. FSH cao, LH thấp, estrogen cao? progesteron cao
 4. FSH thap, LH cao, estrogen cao, progesteron cao
Câu 36. Muốn tăng nhanh đàn gia súc người ta thường áp dụng những biện pháp nào sau đây?
 1. Tăng nhiều con đực.
 2. Tăng nhiều con cái.
 3. Bố trí số con đực và con cái như nhau.
 4. Tách con non ra khỏi mẹ sớm.
A. 1,2,3,4.               B.2,3,4.                  C.2,4.                     D.  1,2,3.
Câu 37. Vì sao khi sử dụng thuốc tránh thai thì chỉ có tác dụng tránh thai còn kinh nguyệt vẫn diễn ra bình thường?
 1. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng ngăn cản sự thụ tinh mà không có tác dụng ngăn cản sự dày lên của niêm mạc tử cung.
 2. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng tiêu diệt tinh trùng khi tinh trùng vào tử cung chứ không thể duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung.
 3. Vì thuốc tránh thai chứa hoocmon ostrogen gây ức chế ngược lên vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRH, LH, FSH có tác dụng ngăn không cho trúng chín và rụng; còn niêm mạc tử cung vẫn dày lên bình thường rồi cuối chu kỳ bị bong ra.
 4. Vì trong vỉ thuốc tránh thai không phải tất cả các viên đều chứa hoocmon progesteron.
Câu 38. Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể cửa HCG được sử dụng như một loại thuốc tránh thai khẩn cấp (phá thai). Thuốc sẽ không có tác dụng khi người ta sử dụng thuốc trong thời gian nào của thai kì?
A. Tháng đầu.   B. Tháng thứ 2.                C. Tháng thứ 3.    D. Tháng 4.
u39.Giả sử có một loại thuốc ức chế thụ thể của HCG. Một phụ nữ đang mang thai uống loại thuốc này để ức chế thụ thể của HCG. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Loại thuốc trên có tác dụng trực tiếp lên thể vàng.
 2. Loại thuốc trên có tác dụng giảm hàm lượng hoocmon ostrogen trong máu.
 3. Người phụ nữ trên sẽ bị sẩy thai nếu khi uống thuốc thai nhi ở tuần thứ 2.
 4. Người phụ nữ trên sẽ bị sẩy thai nếu khi uống thuốc thai nhiở tuần thứ 11.
 5. Loại thuốc trên có tác dụng giảm hàm lượng hoocmon HCG trong máu.
A. 1                   B.4.                            C.3.                       D. 2.
Câu 40. Trong một chu kì kinh nguyệt kéo dài 28 ngày thì thể vàng được hình thành và phát triển ở giai đoạn nào của chu kì?
    A. Ngày thứ nhất đến ngày thứ 7.               B. Ngày thứ 7 đến ngày thứ 14.
C. Ngày thứ 14 đến ngày thứ 21.                D. Ngày thứ 21 đến ngày thứ 28.
Câu 41. Khi nói về hiện tượng đẻ con ở cá mập và cá heo, phát biểu nào sau đây đúng?
 1. Cá mập và cá heo đều đẻ con và nuôi con bằng sữa.
 2. Cá mập và cá heo đều đé một con/ lứa.
 3. Trong thời kì mang thai phôi thai của cá heo lấy dinh dưỡng từ cơ thể mẹ còn cá mập thì không.
 4. Trong thời kì mang thai nếu do một nguyên nhân nào đó niêm mạc tứ cung bị bong thì cá mập và cá heo đều có thể bị sẩy thai.
Câu 42. Nhược điểm của hình thức đẻ con so với đé trứng là:
 1. Hiệu suất sinh san thấp hơn.
 2. Con non yếu nên tỷ lệ sống sót thấp hơn.
 3. Luôn cần phải có 2 cá thể bố và mẹ tham gia vào quá trình sinh sản.
 4. Cơ thể cái chi phối nhiều năng lượng cho sự phát triển của con.
Câu 43. Khi trứng rụng làm xuất hiện thể vàng thì ở trong máu, nồng độ củanhững loại hoocmon nào sau đây bị thay đổi?
 1. GnRH, FSH, LH, estrogen và progesteron.
 2. FSH, LH và progesteron.
 3. FSH, LH và estrogen.
 4. progesteron, estrogen.
Câu 44. Khi nói vê hiện tượng kinh nguyệt, phát biêu nào sau đây đúng?
 1. Hiện tượng kinh nguyệt xuất hiện là do trứng chín và rụng kèm theo máu và phần bao nang của trứng bị bài xuât ra ngoài.
 2. Hiện tượng kinh nguyệt có thể xuất hiện ngay cả khi không có trứng chín và rụng.
 3. Hiện tượng kinh nguyệt xuất hiện khi nồng độ progesteron trong máu tăngquá cao.
 4. Những người phụ nữ áp dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng sẽ không có hiện tượng kinh nguyệt.
Câu 45. Khi nói về nhau thai, phát biểu nào sau đây sai?
 1. Nhau thai giúp phôi thai nhận chất dinh dưỡng và O2 từ máu mẹ.
 2. Nhau thai là hàng rào ngăn cản tác nhân gây bệnh từ cơ thể mẹ sang nhưng lại cho kháng thể từ máu mẹ sang thai nhi.
 3. Nhau thai là một tuyến nội tiết.
 4. Nhau thai chi có tác dụng giúp thai bámvàitửcungcủa người mẹmàkhông ảnh hưởng đến các hoocmon progesteron, etrogen.
Câu 46. Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sẩy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?
 1. Vì ở tháng thứ 3 thai nhi bắt đầu cử động trong khi nhau thai chưa phát triển đủ để giữ thai bám chắc vào tử cung.
 2. Vì vào tháng thứ 3 các bà mẹ hết giaiđoạnkiêngcữ nênhoạtđộngmạnhtrong khi đó thai nhi còn non chưa ổn định trong tử cung.
 3. Vì vào tháng thứ 3 thế vàng bắt đầu teo đi.
 4. Vì vào tháng thứ 3 tử cung người mẹ có các cơn co thắt định kì.
Câu 47. Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ bị bệnh loãng xương?
 1. Ở giai đoạn này cơ thể bắt đầu lão hóa tất cả các cơ quan trong đó có xương.
 2. Ở giai đoạn này có thể bắt đầu giảm dần cường độ hoạt động nên xương yếu dần.
 3. Ở giai đoạn này lượng mỡ tích trữ trong cơ thể tăng cao nên khả năng hấp thu Ca giảm.
 4. Ở giai đoạn này lượng estrogen suy giảm.
Câu 48. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng. Việc cắt bỏ buồng trứng có thế sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng dưới đây?
 1. Mất khả năng sinh con.
 2. Chu kỳ kinh nguyệt không diễn ra.
 3. Xương xốp dễ gãy mắc bệnh loãng xương.
 4. Các hoocmon GnRH, FSH, LH giảm mạnh.
 5. Da dễ bị nám.
A. 2.          B. 3.          C. 1.          D. 4.
Câu 49. Vì sao khi đang mang thai, người phụ nữ không rụng trứng?
 1. Khi đang mang thai, vòi trứng bị đông đặc không cho trứng rụng vào.
 2. Khi đang mang thai hoocmon progesteron ở nồng độ cao có tác dụng ức chế tuyến yên tiếtFSH, LH.
 3. Thai nhi tiết HCG ức chế buồng trứng sản xuất trứng.
 4. Khi đang mang thai hoocmon estrogen giảm mạnh làm cho nang trứng không phát triển dẫn đến trứng không chín và rụng.
Câu 50. Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
 1. Giun đất là động vật lưỡng tính chỉ sinh sản bàng tự phối.
 2. Những người có tuyến yên không phát triển thường không có khả năng sinh con.
 3. Đẻ trứng thai được xem là hình thức trunggian của đẻ trứng và đẻ con.
 4. Trong các hình thức sinh sản vô tính ở động vật thì trinh sinh là hình thức
tiến hóa nhất.
 1. Nêuthay đổi thời gian chiếu sáng đối với gà nuôi thì gà có thể đẻ 2 trứng/ngày.
A. 4.                       B. 1.                       C. 2.                     D. 3. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay8,657
 • Tháng hiện tại146,934
 • Tổng lượt truy cập7,003,238
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây