Giáo án STEM CHỦ ĐỀ: BÌNH LỌC NƯỚC

Thứ tư - 14/10/2020 09:13
1. TÊN CHỦ ĐỀ: BÌNH LỌC NƯỚC(Số tiết: 02 – Hóa học Lớp 11)2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀHọc sinh tìm hiểu và vận dụng kiến thức về tính chất và ứng dụng của than hoạt tính (bài – Hóa học 11), tính thể tích khối trụ (bài 1, chương 2 – Hình học 12), áp suất chất lỏng (vật lớp 8), để thiết kế và chế tạo bình lọc nước sinh hoạt với những tiêu chí cụ thể. Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ được thử nghiệm lọc nước ao hồ và tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm.
Giáo án STEM CHỦ ĐỀ: BÌNH LỌC NƯỚC

3. MỤC TIÊU

a. Kiến thức:

- Vận dụng được các kiến thức về tính chất của cacbon theo yêu cầu, tiêu chí cụ thể;
- Vận dụng công thức tính thể tích khối trụ
- Vận dụng kiến thức thẩm thấu, khuếch tán một cách sáng tạo để giải quyết các vấn đề tương tự.

b. Kĩ năng:

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế bình lọc nước đảm bảo các tiêu chí đề ra;
- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;
- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;
- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phẩm chất:

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;
- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;
- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;
- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Năng lực:

- Tìm hiểu khoa học, cụ thể về các ứng dụng tính chất của cácbon;
- Giải quyết được nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bể lọc nước một cách sáng tạo;
- Hợp tác với các thành viên trong nhóm để thống nhất bản thiết kế và phân công thực hiện;
- Tự nghiên cứu kiến thức, lên kế hoạch thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và đánh giá.

4. THIẾT BỊ

- Các thiết bị dạy học: giấy A0, mẫu bản kế hoạch, …
- Nguyên vật liệu và dụng cụ để chế tạo và thử nghiệm “Bình lọc nước”:
 • Chai thể tích 1,5 lít;
 • Cát, sỏi, than hoạt tính, màng lọc (vải);
 • Nước ao, hồ
 • Thước kẻ, bút;
5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh nắm vững yêu cầu "Thiết kế bình lọc nước” vật liệu sẵn có (do giáo viên cung cấp) theo các tiêu chí: Lọc được nước phục vụ sinh hoạt; có dung tích từ 1,2 dm3 đến 1,5dm3 ; đơn giản, dễ sử dụng.
- Học sinh hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về khả năng hấp phụ của các bon và cát  để thiết kế và thuyết minh thiết kế trước khi sử dụng nguyên vật liệu, dụng cụ cho trước để chế tạo và thử nghiệm.

b. Nội dung hoạt động

- Tìm hiểu về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước, kiến thức về xử lý nước bị ô nhiễm.
- Xác định nhiệm vụ chế tạo bình lọc nước với các tiêu chí:
 • Lọc được nước sạch phục vụ sinh hoạt
 • Vật liệu dễ làm

c. Sản phẩm học tập của học sinh

- Mô tả và giải thích được một cách định tính về nguyên lí chế tạo bình lọc;

- Xác định được kiến thức cần sử dụng để thiết kế, chế tạo bình lọc nước theo các tiêu chí đã cho.

d. Cách thức tổ chức

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Giao nhiệm vụ cho học sinh tìm hiểu về nguyên lý lọc nước (mô hình, xem hinh ảnh, video…)
- Giáo viên xác nhận kiến thức cần sử dụng là tính chất của cac bon, tính thẩm thấu của nước.
- Thảo luận nhóm trình bày thảo luận về nguyên lý lọc nước.
- Học sinh tìm tòi kiến thức về cac bon, tính thẩm thấu của nước.
 

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM VÀ
XÂY DỰNG BẢN THIẾT KẾ 

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hình thành kiến thức mới về tính chất của cac bon và silic đioxit đề xuất được giải pháp và xây dựng bản thiết kế bình lọc nước.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
 • Tính chất của các bon (Hóa học 11 và Bài 6);
 • Áp suất thẩm thấu, áp suất chất lỏng (Vật lí 8);
 • Thể tích khối trụ (Bài 1, chương 2 – Hình học 12).
- Học sinh thảo luận về các thiết kế khả dĩ của bình lọc và đưa ra giải pháp có căn cứ.
Gợi ý:
 • Than hoạt hoạt tính là gì? Thành phần hóa học của cát? Vì sao cát và than có thể sử dụng để lọc nước?
 • Người ta có thể sử dụng loại than nào để lọc nước tốt nhất?
 • Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?
- Học sinh xây dựng phương án thiết kế bình lọc nước và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). Hoàn thành bản thiết kế (phụ lục đính kèm) và nộp cho giáo viên.
- Yêu cầu:
 • Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ kích thước, hình dạng của thuyền và các nguyên vật liệu sử dụng…
 • Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh được chất lượng nước, lượng nước lọc được bằng tính toán cụ thể.

c. Sản phẩm của học sinh

- Học sinh xác định và ghi được thông tin, kiến thức về các bon và silic đioxit.
- Học sinh đề xuất và lựa chọn giải pháp có căn cứ, xây dựng được bản thiết kế bình lọc đảm bảo các tiêu chí.

d. Cách thức tổ chức

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giao nhiệm vụ:
- Nghiên cứu kiến thức trọng tâm: tính chất của cac bon và silic ddioxxit.
- Xây dựng bản thiết kế bình lọc nước theo yêu cầu.
- Lập kế hoạch trình bảy và bảo vệ bản thiết kế.- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết
- Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…
- Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;
- Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế bình lọc nước;
- Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.
 
 

Hoạt động 3. TRÌNH BÀY BẢN THIẾT KẾ

a. Mục đích của hoạt động

Học sinh hoàn thiện được bản thiết kế bình lọc nước của nhóm mình.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Giải thích được nguyên lý lọc của bình lọc, lượng nước lọc được bằng tính toán cụ thể.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm bình lọc nước.

c. Sản phẩm của học sinh

Bản thiết kế bình lọc nước sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện.
Nước ao, hồ
Chiều cao: 4/10
Sỏi
Chiều cao: 1/10
Cát
Chiều cao: 3/10
Than hoạt tính,
Chiều cao:  1/10
Vải lọc
Cát
Chiều cao: 1/10

d. Cách thức tổ chức

 
Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh
- Nội dung cần trình bày;
- Thời lượng báo cáo;
- Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.
- Giáo viên điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ học sinh.
- Học sinh báo cáo, thảo luận.
 
 

Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM

                     BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

- Học sinh dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để chế tạo bình lọc nước đảm bảo yêu cầu đặt ra.
- Học sinh thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần.

b. Nội dung hoạt động

- Học sinh sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (Vỏ bình nước, Cát, sỏi, than hoạt tính, vải, kéo, dao, dây buộc, thước kẻ, bút) để tiến hành chế tạo bình lọc nước theo bản thiết kế.

- Trong quá trình chế tạo các nhóm đồng thời thử nghiệm và điều chỉnh bằng việc đổ nước bẩn vào bình, quan sát, đánh giá và điều chỉnh nếu cần.

c. Sản phẩm của học sinh

Mỗi nhóm có một sản phầm là bình lọc nước đã được hoàn thiện và thử nghiệm.
d. Cách thức tổ chức
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Giao nhiệm vụ:
 + Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để chế tạo thuyền theo bản thiết kế;
  + Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm.
- Quan sát, hỗ trợ học sinh nếu cần
- Tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phầm theo nhóm.
 
 

Hoạt động 5.  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM BÌNH LỌC NƯỚC

a. Mục đích của hoạt động

Các nhóm học sinh giới thiệu bình lọc nước trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm.

b. Nội dung hoạt động

- Giáo viên yêu cầu các nhóm đánh giá sản phẩm của từng nhóm dựa trên các tiêu chí đã đề ra:
+ Dung tích (tiêu chuẩn là từ 1,2 dm3 đến 1,5dm3 );
+ Khả năng lọc nước đục, bẩn thành nước trong, sạch;
+ Khả năng sử dụng theo thời gian.
- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.
- Đánh giá sản phẩm của các nhóm
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
- Chia sẻ, thảo luận để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.
+ Các nhóm tự đánh giá kết quả nhóm mình và tiếp thu các góp ý, nhận xét từ giáo viên và các nhóm khác;
+ Sau khi chia sẻ và thảo luận, đề xuất các phương án điều chỉnh sản phẩm;
           + Chia sẻ các khó khăn, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bình lọc nước.

c. Sản phẩm của học sinh

Bình lọc nước đã chế tạo được và nội dung trình bày báo cáo của các nhóm.

d. Cách thức tổ chức

 
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.
- Giáo viên đánh giá, kết luận và tổng kết.


 
- Trình diễn đổ nước bẩn vào bình, thử nghiệm để đánh giá khả năng lọc nước của sản phẩm  
- Các nhóm chia sẻ về kết quả, đề xuất các phương án điều chỉnh, các kiến thức và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thiết kế và chế tạo bình lọc nước.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập31
 • Hôm nay8,657
 • Tháng hiện tại146,511
 • Tổng lượt truy cập7,002,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây