ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN VẬT LÝ

Thứ bảy - 01/05/2021 21:22
Câu 1. Có mấy loại điện tích?Nêu cấu tạo nguyên tử?Khi nào vật nhiễm điện dương? Khi nào vật nhiễm điện âm?
tải xuống (3)
tải xuống (3)

Trả lời
-Có hai loại điện tích: điện tích âm (-) , điện tích dương (+)
-Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang đin tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân
- Vaät nhieãm ñieän döông khi vt mt bt electron.
-Vaät nhieãm ñieän aâm khi vt nhn thêm electron.
Câu 2: Dòng điện là gì? Nêu cấu tạo nguồn điện?Nguồn điện có khả năng gì?
Trả lời
-Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
-Nguồn điện gồm có hai cực:cực âm(-) và cực dượng(+)
-Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động
Câu 3: Thế nào là chất dẫn điện? Thế nào là chất cách điện?
Trả lời
-Chaát daãn ñieän là chất cho dòng đin chy qua.
-Chaát caùch ñieän là chất không cho dòng đin chy qua.
Câu 4: Dòng điện trong kim loại là gì?Nêu chiều dịch chuyển của các electron tự do?
Trả lời
-Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng
-Các electron tự do trong dây kim loại bị cực âm của nguồn điện đẩy, cực dương của nguồn điện hút (Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm đến cực dương của nguồn điện)Câu 6: Nêu qui ước về chiều dòng điện trong mạch điện kín?
Trả lời
Chieàu doøng ñieän là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện     
Câu 7: Mạch điện được mô tả như thế nào? Dựa vào đâu mà ta có thể lắp mạch điện tương ứng?
Trả lời
- Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ. Từ sơ đồ mạch điện ta có thể lắp mạch điện tương ứng
Câu 8: Keå teân và nêu biểu hiện caùc taùc duïng cuûa doøng ñieän?
Trả lời
-Tác dụng nhiệt: Khi có dòng điện chạy qua,các vật dẫn bị nóng lên. Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng
-Taùc duïng phát sáng: Doøng ñieän coù theå laøm saùng boùng ñeøn buùt thöû ñieän vaø ñeøn ñioât phaùt quang(ñeøn LED)
 -Taùc duïng từ: Doøng ñieän coù taùc duïng töø vì coù theå laøm quay kim nam chaâm vaø huùt caùc vaät baèng saét, theùp ñaët gaàn ñoù
 -Taùc duïng hóa học: Doøng ñieän coù taùc duïng hoùa hoïc vì khi doøng ñieän ñi qua moät soá dung dòch, gaây neân caùc phaûn öùng hoùa hoïc
Chẳng hạn ,doøng ñieän ñi qua dung dòch muoái ñoàng laøm cho thoûi than noái vôùi cöïc aâm ñöôïc phuû moät lôùp ñoàng
-Taùc duïng sinh lí: Neáu sô yù ñeå cho doøng ñieän ñi qua cô theå ngöôøi thì doøng ñieän seõ laøm cho caùc cô co giaät,coù theå laøm tim ngöøng ñaäp,ngaït thôû vaø thaàn kinh bò teâ lieät.
Câu 9: Cöôøng ñoä doøng ñieän laø moät ñaïi löôïng nhö theâù naøo?kí hieäu?
Trả lời
Cöôøng ñoä doøng ñieän laø moät ñaïi löôïng cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện, kí hiệu : I
Câu 10: Nêu mối liên hệ giữa dòng điện và cường độ dòng điện ?
Trả lời
Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn
Câu 11: Ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän?duøng duïng cuï gì ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän?
Trả lời
- Ñôn vò ño cöôøng ñoä doøng ñieän ampe (A), miliampe (mA)
-Dùng ampe kế ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän
Câu 12: Hiệu điện thế được tạo ra ở đâu ? Nêu kí hiệu của hiệu điện thế ? Nêu đơn vị của hiệu điện thế ?
Trả lời
-Hiệu điện thế được tạo ra ở giữa hai cực của nguồn điện
-Hiệu điện thế được kí hiệu là chữ U
-Đơn vị của hiệu điện thế là vôn  (V)
Câu 13:
a.Nêu mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện ?
b. Soá voân ghi treân moãi duïng cuï ñieän có ý nghĩa gì ?
Trả lời
a.Ñoái vôùi moät boùng ñeøn nhaát ñònh, hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn caøng lôùn thì doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn coù cöôøng ñoä caøng lôùn
b. Soá voân ghi treân moãi duïng cuï ñieän cho bieát hieäu ñieän theá ñònh möùc ñeå duïng cuï ñoù hoaït ñoäng bình thöôøng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,548
  • Tháng hiện tại90,002
  • Tổng lượt truy cập7,304,483
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây