ÔN TẬP VỀ ĐỊA LÝ DÂN CƯ VIỆT NAM

Thứ tư - 28/10/2020 10:12
I. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam1. Đặc điểm chung, vai trò các dân tộc Việt Nam (Những thuận lợi khó khăn trong sự đa dạng các dân tộc ở Việt Nam?)Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc: 54 dân tộc: …Mổi dân tộc có những nét văn hóa riêng về ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán, nền sản xuất…
tải xuống (3)
tải xuống (3)
 • Ví dụ:
  • Ngôn ngữ: 7 nhóm khác nhau
  • Trang phục:
   • Dân tộc Việt: Trang phục truyÒn thèng ¸o dµi, trang phục hàng ngày áo sơ mi, quần âu
   • Dân tộc Mường: Phụ nữ quàng khăn màu trắng, mặc áo cánh ngắn và yếm trắng váy nền đen nhưng có màu sắc của họa tiết sặc sở
  • Phong tục tập quán:
  • Dân tộc Thái múa xòe, múa sạp, ném còn, dệt thổ cẩm, có tục ở rể, cướp dâu…
  • Dân tộc Tày, Thổ: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm bàn ghế bằng tre, trúc,… hát lượn, hát then, có chiếc giường trước bàn thờ người lạ không được ngồi vào.
 • Trong 54 dt:
  • DT Kinh có số dân đông nhất chiếm 86% dân số, có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, làm nghề thủ công tinh xảo, . Là lực lượng lđ đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nghiên cứu KHKT
  • Các dân tộc ít người chỉ chiếm 14% dân số, có số dân và trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Họ có nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, trồng CCN, chăn nuôi Trâu, bò… Họ đóng góp cho các hoạt động kinh tế góp phần xây dựng, bảo vệ tổ quốc…
Trong 53 dt ít người thì dân tộc Tày có số dân đông nhất ->dt Thái -> dt Mường; dt     Ơ đu và Brâu có số dân ít nhất
 
 • Còn có các đồng bào người Việt định cư ở nước ngoài họ có thể trực tiếp hoặc gián tiếp góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc.
=> Các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
Sự đa dạng về dân tộc tạo ra sự đa dạng về bản sắc văn hóa. Song bọn kẻ thù phản động có thể lợi dụng để gây mâu thuẫn chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc
2.  Tình hình phân bố các dân tộc
 
   • D©n téc kinh: ph©n bè réng kh¾p n­íc, tp trung đồng bng, ven bin và trung du.
   • C¸c d©n téc Ýt ng­êi ph©n bè chñ yÕu ë miÒn nói vµ cao nguyªn tr các dt: Chăm, Hoa, Khơ me phân b đồng bng trong đó:
    • MiÒn nói vµ Trung du B¾c Bé: trªn 30 d©n téc sinh sèng,chñ yÕu dt tµy, nïng sng tp trung t ngn Sông Hng, th¸i, m­êng sèng ë h÷u ng¹n SH, Dao sèng ë ®é cao 700-1000m, dt M«ng sèng ë trªn vïng nói cao
    • MiÒn Tr­êng S¬n vµ T©y Nguyªn cã>20 d©n téc: ª®ª ë §¨k L¨k, dt gia rai ë Gia Lai, Kon Tum, dt C¬ ho ë L©m §ång
    • MiÒn cùc Nam Trung Bé vµ Nam Bé (®ång b»ng) cã ng­êi Ch¨m, Kh¬ Me, Hoa sèng xen lÉn ng­êi ViÖt,
C¸c d©n téc Ýt ng­êi sèng ë trung du miÒn nói lµ nh÷ng vïng th­îng nguån cña c¸c con s«ng, cã tiÒm n¨ng lín vÒ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn, vµ cã vÞ trÝ quan träng vÒ an ninh quèc phßng nh­ng kinh tÕ x· héi ë ®©y ch­a ph¸t triÓn nªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n l¹c hËu, ®ãi nghÌo…
V× vËy nhµ n­íc cÇn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë c¸c vïng nµy cho hîp lÝ: Ph©n bè l¹i d©n c­, vËn ®éng ®Þnh canh, ®Þnh c­ g¾n liÒn víi xãa ®ãi gi¶m nghÌo ; X©y dùng c¬ së h¹ tÇng: §iÖn, ®­êng, tr­êng, tr¹m; C¶I thiÖn, n©ng cao clcs cho ng­êi d©n vµ t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng phóc lîi x· héi
 
     • Sù ph©n bè c¸c d©n téc hiÖn nay ®· cã nhiÒu thay ®æi, ®êi sèng c¸c d©n téc ®­îc n©ng lªn, m«i tr­êng ®­îc c¶i thiÖn.
II. Dân số và gia tăng dân số
1.  Số dân:
 
 • Việt Nam là một nước đông dân
 • Năm 2003: 80,9 triệu người đứng thứ 14 thế giới, thứ 3 khu vực ĐNA sau In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin ; Năm 2009: 85,6 triệu người đứng thứ 13 thế giới….
 • Trong khi diện tích chỉ đứng thứ 58 so với thế giới
2. Sự gia tăng dân số: Có 2 loại gia tăng dân số
 
 • Gia tăng cơ giới: là sự gia tăng dân số do số người chuyển đi và số người từ nơi khác chuyển đến
 • Gia tăng tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử.
 • Công thức tính:

     Trong đó:
 
 • T = (Số trẻ em sinh ra trong năm: Tổng số dân năm đó) x 1000 (ĐV: %0)
 • S = (Số người chết trong 1 năm: Tổng số dân năm đó) x 1000 (ĐV: %0)
 • Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia tăng dân số là do gia tăng tự nhiên dân số
 • Sự gia tăng dân số nước ta thể hiện qua sự gia tăng về số dân và gia tăng tự nhiên dân số
  • Dân số nước ta tăng nhanh và tăng liện tục: Năm 1954 ®Õn n¨m 1989 t¨ng tõ 23,8 lªn 64,4 triệu người; năm 2003 - năm 2009 tăng 87,9 triệu người lên tới 85,7 triệu người . TB mổi năm tăng khoảng hơn 1 triệu người
  • Từ cuối những năm 50 của TK XX (năm 1955- 1989) nước ta bùng nổ dân số và từ năm 1989 đến nay( năm 2010) tØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn d©n sè < 2,1 % ,chấm dứt BNDS . Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân số - KHHGĐ Gtn có xu hướng ngày càng giảm (năm 1989: 2,1%; năm 2009: 1,2%);
  • Hiện nay, Gtn ở mức tương đối thấp và ổn định: năm 2003: 1,3 %; năm 2009: 1,2 %
  • Gtn có sự khác nhau giữa các vùng , miền: Thành thị, đồng bằng và khu công nghiệp Gtn thấp hơn ở nông thôn và miền núi: Thấp nhất ở ĐBSH: 1,11%; Cao nhất: Tây Bắc: 2,19% do:
  • Ý thức người dân
  • Thực hiện các chính  sách DS-KHHGĐ
  • Kinh tế xã hội …
3. Nguyªn nh©n, thuận lợi, hậu quả của dân số đông và tăng nhanh? Biện pháp
    giải quyết?
 
 1. Nguyªn nh©n d©n sè ®«ng vµ t¨ng nhanh
 • TiÕn bé KHKT, y tÕ, CLCS ®­îc c¶i thiÖn
 • ChiÕn tranh kÕt thóc
 • Do phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu
 • NÒn kinh tÕ cña n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp.
 • TØ lÖ sinh cao, tØ lÖ tö thÊp
 1. Thun li d©n sè ®«ng t¨ng nhanh ( c¬ cÊu d©n sè)
  • Nguồn lao động dồi dào, trẻ, tiếp thu KHKT nhanh, gía  thành lao động rẽ
  • Thị trường tiêu thụ hàng hóa rộng lớn
  • Trợ lực cho phát triển kinh tế và xã hội
 2. Hậu quả( Khó khăn c¬ cÊu d©n sè): Gây ra hậu quả lớn đối với kinh tế xã hội và tài nguyên-môi trường
 • Kinh tÕ:
  • Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ chËm
  • Thõa lao ®éng vµ thiÕu viÖc lµm
  • Tiªu dïng nhiÒu vµ tÝch luü Ýt
 • X· héi vµ clcs
  • Thu nhËp thÊp
  • TÖ n¹n x· héi nhiÒu…
  • Søc Ðp vÊn ®Ò gi¸o dôc, y tÕ, ¨n, mÆc, ë … chÊt l­îng cuéc sèng thÊp
   • Tµi nguyªn- M«i tr­êng:
  •  C¹n kiÖt tµi nguyªn
  •  ¤ nhiÔm m«i tr­êng
  •  Ph¸t triÓn bÒn v÷ng
 1. BiÖn ph¸p ( Nguyªn nh©n gi¶m Gtn, nguyªn nh©n thay ®æi c¬ cÊu d©n sè)
   • Tuyªn truyÒn ng­êi d©n thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n sè KHHG§
   • Gi¶m tØ lÖ sinh
   • N©ng cao ý thøc ng­êi d©n, thay ®æi t­ t­ëng träng nam khinh n÷…
   • Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, t¹o nhiÒu viÖc lµm, n©ng cao clcs
 1. Gtn gi¶m nh­ng d©n sè vÉn t¨ng nhanh v×:
  • C¬ cÊu d©n sè n­íc ta trÎ
  • Sè phô n÷ trong ®é tuæi sinh ®Î cao
  • Cßn cã nhiÒu t­ t­ëng tËp tôc l¹c hËu muèn cã con trai
  • NÒn kinh tÕ cña n­íc ta lµ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp.
 2. Pt ý nghÜa viÖc gi¶m tØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn vµ thay ®æi  c¬ cÊu d©n sè n­íc ta?
 • Gi¶m tèc ®é gia t¨ng d©n sè, tr¸nh bïng næ d©n sè
 • TØ lÖ trÎ em gi¶m
 • X©y dùng quy m« d©n sè hîp lÝ
 • Gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ d©n sè ®«ng:
  • N©ng cao thu nhËp, møc sèng cho ng­êi d©n
  • N©ng cao gÝa trÞ tÝch lòy
  • Gi¶m søc Ðp tíi  c¸c vÊn ®Ò viÖc lµm, clcs, TN-MT
  • T¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
4.  C¬ cÊu d©n sè (C¬ cÊu d©n sè tù nhiªn = Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng c¬ cÊu d©n sè tù nhiªn       cña n­íc ta)                      
 
 1. C¬ cÊu vÒ giíi:  ®ang thay ®æi
  • TØ lÖ n÷ gi¶m, nam t¨ng cã xu h­íng c©n b»ng vµ tiÕn tíi nam lín h¬n n÷ do
   • M«i tr­êng lµm viÖc cña Nam giíi thay ®æi,
   • chiÕn tranh kÕt thóc,
   • Lùa chän giíi tÝnh…
  • TØ lÖ nam thÊp h¬n n÷ vµ cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c vïng do: hËu qu¶ chiÕn tranh, c¬ cÊu kinh tÕ…
 2. C¬ cÊu vÒ ®é tuæi : ®ang cã sù thay®æi
 • TØ lÖ nhãm 0-14 tuæi gi¶m dÇn,
 • TØ lÖ nhãm 15-59 tuæi vµ trªn 60 tuæi ngµy cµng t¨ng.
 • TØ lÖ nhãm tuæi  0-14 tuæi  vµ 15-59 tuæi chiÕm tØ lÖ cao
 • TØ lÖ d©n sè phô thuéc cao>70%
=> D©n sè n­íc ta thuéc vµo lo¹i trÎ,  ®ang cã xu h­íng giµ ®i
 
 1. ThuËn lîi, khã kh¨n c¬ cÊu d©n sè = ¶nh h­ëng c¬ cÊu d©n sè theo ®é tuæi tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi? BiÖn ph¸p kh¾c phôc? ý nghÜa cña sù thay ®æi c¬ cÊu d©n sè?
    (Nh­ môc II-3-b,c.d)
 
 1. KÕt cÊu( c¬ cÊu) d©n sè giíi tÝnh cã ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi :
  • Nam giíi cã søc kháe vµ chÞu ®ùng ®­îc nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái c­êng ®é lao ®éng cao, nÆng nhäc do ®ã thÝch hîp víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng: N¨ng l­îng, luyÖn kim, c¬ khÝ, hãa chÊt…
  • N÷ giíi khÐo lÐo, bÒn bØ thÝch hîp víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ nhµng ®ßi hái sù khÐo lÐo: SX hµng tiªu dïng CBLTTP, SX thñ c«ng nghiÖp…
  • Nhu cÇu ®êi sèng hµng ngµy cña Nam vµ N÷ còng kh¸c nhau
V× vËy, trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn SX vµ ®êi sèng chóng ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn kÕt cÊu giíi tÝnh.                                 
III . MËt ®é d©n sè vµ ph©n bè d©n c­
 
 1. MËt ®é d©n sè:
  • N­íc ta cã mËt ®é d©n sè cao n¨m 2009: 259 ng­êi/km2 gÊp h¬n 5 lÇn m®ds thÕ giíi, gÊp 3 lÇn ch©u ¸, 2 lÇn §NA.
  • MËt ®é d©n sè n­íc ta ngµy cµng t¨ng n¨m 2003: 246 ng­êi/ km2, n¨m 2009: 259 ng­êi/km2.
 2. Sù ph©n bè d©n c­:
*   §Æc ®iÓm:  D©n c­ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, ®­îc thÓ hiÖn qua mËt ®é d©n sè.
 
  • D©n c­ tËp trung ®«ng ë ®ång b»ng ven biÓn vµ  c¸c ®« thÞ lín: mdds cao nhÊt ë §BSH 1192 ng/km2- n¨m 2003;
  • D©n c­ th­a thít  miÒn nói vµ cao nguyªn:  mdds thÊp nhÊt T©y B¾c: 67 ng­êi/ km2, T©y nguyªn: 84 ng­êi/km2
 • PhÇn lín d©n c­ n­íc ta sèng ë n«ng th«n (74%)
 • MËt ®é ds phÝa B¾c cßn cao h¬n phÝa Nam.
 • D©n c­ ®« thÞ tËp trung chñ yÕu ë c¸c thµnh phè lín: Hµ Néi, H¶i phßng, TPHCM…
*   Nguyªn nh©n ph©n bè d©n c­:
 
   • §iÒu kiÖn tù nhiªn :nguån n­íc, ®Êt ®ai, … ë ®ång b»ng thuËn lîi h¬n miÒn nói
   • VÞ trÝ ®Þa lÝ, giao th«ng ®i l¹i ë ®ång b»ng dÓ dµng h¬n miÒn nói
   • ë MiÒn B¾c vµ ®ång b»ng cã lÞch sö khai th¸c l·nh thæ vµ ®Þnh c­  l©u ®êi, kinh tÕ ph¸t triÓn sím h¬n so víi Mnam vµ miÒn nói (CSVCKT- CSHT, m¹ng l­íi ®« thÞ ph¸t triÓn h¬n…)
   • Do SX n«ng nghiÖp ë ®ång b»ng chñ yÕu lµ SX lóa n­íc nªn cÇn nhiÒu lao ®éng h¬n viÖc trång CCN ë vïng nói vµ trung du
*    nh h­ëng cña viÖc ph©n bè d©n c­ tíi kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ an ninh quèc phßng
 
 • Ph©n bè d©n c­ kh«ng ®ång ®Òu ¶nh h­ëng lín tíi viÖc sö dông vµ khai th¸c tµi nguyªn: ë ®ång b»ng ®Êt chËt ng­êi ®«ng, thõa lao ®éng, thiÕu viÖc lµm, tµi nguyªn bÞ khai th¸c c¹n kiÖt; ë miÒn nói vµ c¸c cao nguyªn ®Êt réng, ng­êi th­a l¹i giµu tµi nguyªn ®Êt ®ai, rõng, kho¸ng s¶n…nh­ng thiÕu lao ®éng ®Ó khai th¸c. …
 • Ph©n bè dÊn c­ kh«ng ®ång ®Òu cßn ¶nh h­ëng lín tíi b¶o vÖ an ninh quèc phßng…
*    BiÖn ph¸p:
 
 • Cã chÝnh s¸ch ph©n bè l¹i d©n c­, vµ nguån lao ®éng hîp lÝ: ChuyÓn 1 bé phËn d©n c­ tõ ®ång b»ng, ®« thÞ ®«ng d©n lªn c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn x©y dùng kinh tÕ míi
 • Thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè KHHG§, gi¶m tèc ®é gia t¨ng d©n sè
 • Ph¸t triÓn kinh tÕ, ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ, §Èy m¹nh CNHH§H ë n«ng th«n, trung du miÒn nói
 • §« thÞ hãa ngay trªn ®Þa bµn n«ng th«n ®Ó ng­êi d©n ly n«ng nh­ng kh«ng ly h­¬ng.
 • Hîp t¸c xuÊt khÈu lao ®éng…
IV. C¸c lo¹i  h×nh quÇn c­:  Hai lo¹i: quÇn c­ n«ng th«n vµ quÇn c­ ®« thÞ.
Hai läai h×nh quÇn c­ nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt kh¸c nhau

 
           Lo¹i            
§Æc®iÓm
QuÇn c­ n«ng th«n QuÇn c­ ®« thÞ
+MËt ®é d©n sè -ThÊp - Cao
+Quy m« d©n sè,  nhµ ë -Lµ nh÷ng ®iÓm d©n c­ cã quy m« d©n sè, tªn gäi kh¸c nhau: Lµng, b¶n, bu«n, phum, sãc -Võa, nhá nhµ ë san s¸t, nhiÒu nhµ cao tÇng, khu chung c­, biÖt thù, nhµ v­ên
+Ph©n bè -Tr·i réng theo l·nh thæ, phô thuéc vµo ®Êt ®ai,… -TËp trung ë ®ång b»ng, ven biÓn
+Lèi sèng -N«ng th«n phæ biÕn -§« thÞ phæ biÕn
+ Kinh tÕ chÝnh (vai trß- chøc n¨ng)   -N«ng- l©m- ng­ nghiÖp vµ thñ c«ng nghiÖp -C«ng nghiÖp- dÞch vô. Cã vai trß lµ trung t©m KT-CT, VH vµ khoa häc kÜ thuËt
+Xu h­íng -HiÖn nay ®· thay ®æi ®¸ng kÓ  vÒ c¬ së h¹ tÇng vµ clcs -Ngµy cµng më réng quy m« vµ lèi sèng ®« thÞ
V. §Æc ®iÓm ®« thÞ ho¸
 
 • Sè d©n thµnh thÞ vµ tØ lÖ d©n thµnh thÞ t¨ng liªn tôc tõ n¨m 1985- n¨m 2005 t¨ng tõ 19% lªn 27 % d©n sè, nhanh nhÊt tõ n¨m 1995- 2000, nh­ng vÉn cßn thÊp: n¨m 2005: 27% ; n¨m 2003 =26%
 • Qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa chËm, tr×nh ®é ®« thÞ hãa thÊp, csht ®« thÞ ch­a ®¸p øng ®­îc tèc ®é ®« thÞ hãa
 • Quy m« ®« thÞ phÇn lín võa vµ nhá
 • Ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, tËp trung ë ®ång b»ng, ven biÓn
 • Xu h­íng ph¸t triÓn: Quy m« ®« thÞ ngµy cµng më réng, lan táa lèi sèng ®« thÞ vÒ n«ng th«n do  qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, c«ng nghiÖp, dÞch vô ngµy cµng ph¸t triÓn; di d©n tù do tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ
 1. ¦u - nh­îc ®iÓm cña ®« thÞ hãa:
  • ¦u ®iÓm:   §· t¹o ra nh÷ng thay ®æi lín vÒ mÆt kinh tÕ x· héi, m«i tr­êng
   • Kinh tÕ:
    • Lµm chuyÓn dÞch c¸c ho¹t ®éng cña d©n c­ tõ khu vùc I sang khu vùc II vµ III.
    • Lµm t¨ng quy m« ngµnh CN-DV; Lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ
   • V¨n hãa x· héi
 • §TH dÉn ®Õn phæ biÕn lèi sèng ®« thÞ : Lµ c¸c ho¹t ®éng d©n c­ mang tÝnh céng    ®ång phøc t¹p, Ýt cã quan hÖ huyÕt thèng vµ th­êng tiÕp cËn víi nÒn v¨n minh nh©n lo¹i
 • C¸c ngµnh CN-DV ph¸t triÓn m¹nh t¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi lµm thay ®æi ph©n bè d©n c­, nguån lao ®éng còng nh­ kÕt cÊu ngµnh nghÒ , tr×nh ®é lao ®éng
   • D©n sè:
    §TH lµm gi¶m tèc ®é Gtn cña d©n sè
 
  • Nh­îc ®iÓm
NÕu ph¸t triÓn ®« thÞ tù ph¸t kh«ng b¾t nguån tõ qu¸ tr×nh CNH th× g©y ra nhiÒu hËu qu¶: G©y s­c sÐp lín tíi c¸c vÊn ®Ò clcs, viÖc lµm, « nhiÓm m«i tr­êng …
c. V× sao cã sù thay ®æi tØ lÖ d©n TT-NT:
 
 • Do qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt n­íc, nhu cÇu sö dông lao ®éng ë c¸c khu CN-DV nªn lao ®éng ®« thÞ t¨ng nhanh
 • N­íc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ 1 n­íc n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp


VI. Lao ®éng viÖc lµm vµ chÊt l­îng cuéc sèng
1.  Nguån lao ®éng: (§Æc ®iÓm nguån lao ®éng n­íc ta)
 
 1. ThuËn lîi:
 • N­íc ta cã nguån lao ®éng dåi dµo, n¨m 2003: 41,3 triÖu vµ ngµy cµng t¨ng
     kho¶ng h¬n 1 triÖu ng­êi/ n¨m; 42,5 triÖu ng­êi - n¨m 2005
 
 • Cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp , cÇn cï, s¸ng t¹o.
 • Nguån l® trÎ, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu khoa  häc kü thuËt nhanh
 • Gi¸ thµnh lao ®éng rÏ
 • ChÊt l­îng nguån lao ®éng ®ang ®­îc n©ng cao
 • T¹o ra thÞ tr­êng tiªu thô hµng hãa réng lín
 1. Khã kh¨n:
  • Lao ®éng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, n«ng th«n chiÕm tû lÖ cao:76%; Lao ®éng thµnh thÞ chØ chiÕm 24%- n¨m 2003, n¨m 2005= 25%
  • Do nÒn s¶n xuÊt cña chóng ta lµ nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®« thÞ ch­a ph¸t triÓn
  • PhÇn lín l® tËp trung trong SX n«ng nghiÖp: 60% lao ®éng
  • Lao ®éng ®· qua ®µo t¹o chiÕm tû thÊp: 21,2%; Kh«ng qua ®µo t¹o  cao:78,8% (N¨m 2003) . N¨m 2005 tØ lÖ l® qua ®µo t¹o: 25% => Tr×nh ®é chuyªn m«n thÊp
  • ThÓ lùc nguån lao ®éng cßn kÐm
 1. Sö dông lao ®éng 
(? T×nh h×nh sö dông lao ®éng ë n­íc ta = Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong sö dông       lao ®éng?)
 
 • Sè lao ®éng cã viÖc lµm ngµy cµng t¨ng:  N¨m 1991- 2003 t¨ng tõ 30,1 lªn 41,3 triÖu ng­êi
 • C¬ cÊu sö dông lao ®éng ®ang cã sù thay ®æi theo h­íng tÝch cùc:
 • TØ träng lao ®éng trong ngµnh N-L-N nghiÖp gi¶m dÇn nh­ng vÉn cßn cao, chiÕm 60%-n¨m 2003
 • TØ träng l® trong ngµnh CN-XD vµ dÞch vô  t¨ng dÇn nh­ng cßn  chiÕm tØ lÖ thÊp: 40%- n¨m 2003
 1. VÊn ®Ò viÖc lµm (? T¹i sao gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi  gay g¾t     cña n­íc ta hiÖn nay? Chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p nh»m gi¶i quyÕt t«t vÊn ®Ò l®-vl?)
  1. Vấn đề việc làm: Gi¶i quyÕt viÖc lµm ®ang lµ vÊn ®Ò …hiÖn nay v×:
 • Nguån lao ®éng n­íc ta hiÖn nay cã nh÷ng thuËn lîi: ...
 • Bªn c¹nh ®ã nguån l®  cßn gÆp  rÊt nhiÒu khã kh¨n (h¹n chÕ): …
 • NÒn kinh tÕ n­íc ta l¹i ch­a ph¸t triÓn, thiÕu vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn SX 
=>Thõa lao ®éng, thiÕu viÖc lµm. TØ lÖ lao ®éng thÊt nghiÖp cao
 
   • §« thÞ:  thÊt nghiÖp 6%
   • N«ng th«n: Do tÝnh chÊt mïa vô chØ sö dông hÕt 77,7%thêi gian l®
=> §· g©y ra nhiÒu hËu qu¶ :
 
 • Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ chËm
 • Thu nhËp thÊp, tiªu dïng nhiÒu tÝch lòy Ýt
 • T¹o ra søc Ðp tíi vÊn ®Ò viÖc lµm, clcs…
 • NhiÒu tÖ n¹n x· héi
   • V× vËy gi¶i quyÕt viÖc lµm cho l® nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n©ng cao clcs , æn ®Þnh an ninh quèc phßng lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt ë n­íc ta hiÖn nay.
  • BiÖn ph¸p- Chñ tr­¬ng
 • Thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch DS- KHHG§, gi¶m gia t¨ng d©n sè tù nhiªn
 • Ph©n bè l¹i lao ®éng vµ d©n c­ gi÷a c¸c vïng, miÒn.
 • §a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh tÕ n«ng th«n;  CNH-H§H ë n«ng th«n
 • Ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh tÕ c«ng nghiÖp, dÞch vô ë thµnh thÞ,
 • §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh ®µo t¹o ®Èy m¹nh ho¹t ®éng h­íng nghiÖp, d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm xuÊt khÈu l®.
5. Thùc tr¹ng sö dông l® n­íc ta ?
     (Nªu môc 1, 2, 3 cña IV)
6.  ChÊt l­îng cuéc sèng:
 
  1. Kh¸i niÖm: Lµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu vÒ vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi d©n bao gåm: nhµ ë, y tÕ, gi¸o dôc …
  2. Thµnh tùu( sgk)
   • ChÊt l­îng cuéc sèng cña ng­êi d©n n­íc ta ®· vµ ®ang ®­îc c¶I thiÖn vÒ thu nhËp, gi¸o dôc, y tÕ, nhµ ë, tuæi thä TB, phóc lîi x· héi.
   • TØ lÖ ng­êi lín biÕt ch÷ t¨ng cao: 93%- n¨m 1999
   • Møc thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi còng t¨ng
   • Tuæi thä TB t¨ng
   • TØ lÖ tö vong vµ suy dinh d­ìng cña trÎ em gi¶m, c¸c dÞch bÖnh ®­îc ®Èy lïi
   • Ng­êi d©n ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô x· héi, phóc lîi x· héi ngµy cµng tèt h¬n
  3. H¹n chÕ (sgk)
 • CLCS ch­a ®ång ®Òu cã sù ph©n hãa gi÷a c¸c vïng miÒn: TT><NT, §B><MN; c¸c tÇng líp d©n c­
 • ChÊt l­îng cuéc sèng n­íc ta vÉn cßn thÊp so víi møc TB thÕ giíi (TNBQ/ng­êi b»ng  kho¶ng 1/10 møc TB thÕ giíi)
  1. BiÖn ph¸p:
 • §Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao thu nhËp, clcs cña ng­êi d©n trªn mäi miÒn tæ quèc.
 • T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng phóc lîi x· héi
 • TriÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia (Xãa ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng c­êng vèn ®Çu t­ cho c¸c x· nghÌo, vïng s©u vïng xa, tiªm phßng dÞch bÖnh…
VII. Ph©n tÝch th¸p d©n sè
 
 • H×nh d¹ng: §Ønh, th©n, ®¸y: réng hay hÑp, nhän, hay kh«ng
 • C¬ cÊu d©n sè:     TØ lÖ c¸c nhãm tuæi
                                  TØ lÖ giíi tÝnh
                                  TØ lÖ d©n sè phô thuéc:  Lµ tØ sè gi÷a ng­êi ch­a ®Õn ®é tuæi lao ®éng vµ trªn tuæi lao ®éng so víi sè ng­êi ®ang trong ®é tuæi l®
=> KÕt luËn, nhËn xÐt: TØ lÖ nhãm tuæi nµo gi¶m hoÆc t¨ng
 
 • NÕu nhãm tuæi 0-14 tuæi gi¶m
 • Nhãm tuæi tõ 15 tuæi trë lªn t¨ng
=> D©n sè ®ang giµ ®i vµ ng­îc l¹i
 
 • NÕu nhãm tuæi 0-14 tuæi vµ 15-59 tuæi chiÕm tØ lÖ cao => C¬ cÊu d©n sè trÎ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
 • Đang truy cập31
 • Hôm nay8,657
 • Tháng hiện tại146,974
 • Tổng lượt truy cập7,003,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây