STEM CÔNG NGHỆ 7: LẬP KẾ HOẠCH NUÔI VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH

Chủ nhật - 08/10/2023 10:02
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
- Hiểu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
tải xuống (3)
tải xuống (3)
- Thực hiện được kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho một loại vật nuôi phổ biến.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
          - Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.
          2. Năng lực:
          2.1 Năng lực chung:
- Tìm hiểu thông tin kiến thức, trình bày ý tưởng, phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo khi có tình huống phát sinh trong thực tiễn và trong thực hiện lập kế hoạch
          2.2. Năng lực công nghệ:
          - Năng lực nhận thức công nghệ:
+ Xây dựng được kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình
+ Tính toán được chi phí chăn nuôi vật nuôi trong gia đình.      
- Năng lực sử dụng công nghệ: Thu thập, tính toán và xử lí thông tin, trao đổi với người thân có kinh nghiệm.
          3. Phẩm chất
          - Có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong nhóm.
          - Trung thực trong quá trình thực nghiệm đồng thời tuân thủ các tiêu chí, đảm bảo quy tắc an toàn trong thực nghiệm.
          - Chăm chỉ tham gia học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
  1. Chuẩn bị của Giáo viên: Phiếu học tập .
  2. Chuẩn bị của Học sinh: Bút, thước kẻ, tẩy, ...
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định các vấn đề của việc lập kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi và tính toán chi phí một loại vật nuôi trong gia đình.
a. Mục tiêu.
Học sinh xác định được các yêu cầu, công việc của lập kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi trong gia đình theo các tiêu chí đề ra và tính toán chi phí một loại vật nuôi trong gia đình.
b. Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm lập kế hoạch chăn nuôi và bảng tính chi phí trong chăn nuôi (PHT mẫu 1 và mẫu 2).
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Giáo viên nêu vấn đề: Chúng ta đã biết Tuyên Quang là một tỉnh đi lên từ việc phát triển nông nghiệp là chính, trồng trọt và chăn nuôi phổ biến rộng rãi khắp các huyện thị trong tỉnh. Riêng đối với ngành chăn nuôi còn rất nhiều hộ gia đình thực hiện trên quy mô nhỏ lẻ, tự phát, chưa có một quy trình khoa học và chi phí thực hiện chăn nuôi còn cao dẫn đến hiệu quả chăn nuôi còn thấp, lợi nhuận chưa cao.
- Với thực tiễn như thế các em cần phải làm gì để giúp cải thiện được hiệu quả chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
- Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm phát PHT mẫu 1. Báo cáo kế hoạch nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trong gia đình và PHT mẫu 2. Bảng tính chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi, yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm đã chia hoàn thành PHT mẫu 1 và mẫu 2.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh tiếp nhận thông tin, suy nghĩ, thảo luận nhóm và đề xuất các yêu cầu, công việc của việc lập ra một kế hoạch chăn nuôi và bảng tính chi phí trong chăn nuôi theo PHT mẫu 1 và mẫu 2.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Giáo viên mời đại diện trình bày đề xuất của nhóm, các công việc cần thực hiện
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt yêu cầu sản phẩm của các nhóm
- Đưa ra bảng kế hoạch mẫu để học sinh thực hiện
- Thông qua các tiêu chí đánh giá và thống nhất với các nhóm2. Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và thiết kế thực nghiệm kiểm chứng

Hoạt động 2.1: Vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
          a. Mục tiêu:  Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
b. Nội dung: Học sinh hoạt động thảo luận theo nhóm bàn quan sát hình 10.1 trang 47 kết hợp nghiên cứu thông tin trong sgk trả lời câu hỏi của giáo viên
c. Tổ chức thực hiện


          Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

          - Qua hình 10.1 sgk, giáo viên thông tin đến học sinh các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vật nuôi là: Nuôi dưỡng và chăm sóc, phòng và trị bệnh cho vật nuôi

          - Nghiên cứu thông tin sgk các em trả lời các câu hỏi sau:
          + Hãy liệt kê những công việc cần làm để chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi?
          + Việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh đầy đủ và kịp thời cho vật nuôi có tác dụng gì trong chăn nuôi?
          Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
          Học sinh thảo luận nhóm bàn thực hiện theo yêu cầu để tìm thông tin trả lời các câu hỏi của giáo viên
          Bước 3: Báo cáo, thảo luận
          Gọi đại diện các nhóm bàn trình bày, nhận xét và bổ sung
          Bước 4: Kết luận và nhận định
          Giáo viên nhận xét và đưa ra kết luận: Việc nuôi dưỡng, chăm sóc tốt; tiêm phòng và trị bệnh kịp thời; vệ sinh thân thể và chuồng trại giúp đàn vật nuôi luôn khỏe mạnh và phát triển tốt.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các công việc cơ bản khi chăn nuôi vật nuôi
          a. Mục tiêu:
- Nêu được các công việc cơ bản trong nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện thảo luận nhóm, nghiên cứu thông tin mục 2.1, 2.2, 2.3 sgk và hoàn thành PHT số 3
c. Tổ chức thực hiện
          Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
          Giáo viên chia lớp thành 8 nhóm yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin mục 10.1, 10.2, 10.3 sgk trang 48,49, thảo luận nhóm thực hiện nội dung trong phiếu học tập số 3 (Công việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi)


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Vật nuôi Công việc thực hiện
Nuôi dưỡng Chăm sóc
Vật nuôi non    
Vật nuôi đực giống    
Vật nuôi cái sinh sản    
          Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
          Học sinh thực hiện thảo luận nhóm, tìm kiếm, tóm tắt thông tin và hoàn thành phiếu học tập số 3
          Bước 3: Báo cáo, thảo luận
          Gọi đại diện các nhóm trình bày, nhận xét và bổ sung
          Bước 4: Kết luận và nhận định
          Giáo viên nhận xét và chốt nội dung kiến thức phiếu học tập, đồng thời lưu ý đối với công việc chăn nuôi chúng ta cần có những biện pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường ở chuồng nuôi và khu vực xung quanh người dân sinh sống.
Vật nuôi Công việc thực hiện
Nuôi dưỡng Chăm sóc
Vật nuôi non - Cho vật nuôi bú sữa đầu, tập cho vật nuôi ăn sớm - Cho vật nuôi vận động, sưởi ấm, tiếp xúc nhiều với nắng sớm, đảm bảo vệ sinh, phòng và trị bệnh kịp thời
Vật nuôi đực giống - Cần cung cấp thức ăn đủ năng lượng, protein, vitamin và muối khoáng - Cho vận động hằng ngày, nuôi dưỡng trong môi trường vệ sinh, phòng và trị bệnh kịp thời
Vật nuôi cái sinh sản - Cung cấp đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung thêm thức ăn rau, củ, quả - Theo dõi, chăm sóc khi vật nuôi sinh con, để có chế độ vận động phù hợp, vệ sinh và tiêm phòng bệnh
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu kĩ thuật nuôi gà thả vườn
          a. Mục tiêu: Trình bày được kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho một loại vật nuôi phổ biến.
b. Nội dung: Học sinh thảo luận cặp đôi quan sát hình 12.1, 12.2, 12.3 sgk trang 57,58 và nghiên cứu thông tin thực hiện theo yêu cầu của Giáo viên để tìm câu trả lời.
c. Tổ chức thực hiện
          Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ
          - Yêu cầu các cặp đôi quan sát hình 12.1, 12.2, 12.3 sgk trang 57,58 và nghiên cứu thông tin sgk, trao đổi thảo luận và trả lời các vấn đề sau:
          + Nêu các bước để chăn nuôi gà thả vườn?
          + Trong từng bước hãy cho biết các công việc cần làm và tuân thủ theo những yêu cầu gì?
          Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
          Học sinh thảo luận cặp đôi thực hiện theo yêu cầu để tìm thông tin trả lời các câu hỏi, kết hợp kiến thức thực tế
          Bước 3: Báo cáo, thảo luận
          Gọi đại diện các nhóm trình bày, nhận xét và bổ sung
          Bước 4: Kết luận và nhận định
          - Giáo viên nhận xét và đưa ra kết luận
          + Chuẩn bị chuồng trại: Đủ rộng, cửa chuồng mở hướng đông hoặc đông nam, có hệ thống xử lí chất thải. Rào xung quanh và trang bị đầy đủ máng ăn, máng uống đầy đủ
          + Chọn gà giống: Chọn gà dễ nuôi, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sống, có năng suất cao và thịt ngon
          + Nuôi dưỡng, chăm sóc: Thành phần thức ăn và kĩ thuật chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển của gà
          + Phòng và trị bệnh: Giữ chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng bệnh. Báo ngay cho cán bộ thú y khi đàn gà có dấu hiệu bệnh, cách li, nuôi dưỡng. Sau khi điều trị cần dọn vệ sinh, khử trùng chuồng và môi trường xung quanh.
3. Hoạt động 3: Lựa chọn phương án thực nghiệm
a. Mục tiêu: Học sinh lựa chọn được loại vật nuôi cần nghiên cứu ở nhà nuôi hoặc của người dân ở địa phương
b. Nội dung: Học sinh thảo luận nhóm nêu phương án đã thống nhất (loại vật nuôi, số lượng nuôi, phương thức nuôi, điều kiện sinh trưởng và phát triển).
c. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
          Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu các nhóm thảo luận lên phương án thực nghiệm của nhóm để hoàn thành kế hoạch theo biểu mẫu
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Nhóm trưởng các nhóm đại diện nêu phương án đã thống nhất (loại vật nuôi, số lượng nuôi, phương thức nuôi, điều kiện sinh trưởng và phát triển)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi lần lượt các nhóm thông qua phương án của nhóm sau khi đã trao đổi thống nhất cùng nhau
- Giáo viên cung cấp một số thông tin để các nhóm có thể điều chỉnh phương án lựa chọn
+ Loại vật nuôi gợi ý: Gà, dê, lợn, thỏ
+ Số lượng nuôi: Từ 5 đến 10 con
+ Phương thức nuôi: Nuôi nhốt, nuôi thả vườn, bán chăn thả
Bước 4: Kết luận và nhận định
- Giáo viên tư vấn thêm cho các nhóm
+ Lưu ý khi tìm hiểu các loài vật nuôi cần tránh các loài nguy hiểm có thể gây hại chúng ta, tránh các nơi nguy hiểm (ao, hồ, sông, suối, nơi có độ cao nguy hiểm,…), không thực hiện một mình mà phải tìm hiểu cùng nhóm.
- Qua đó các nhóm có thể điều chỉnh phương án lựa chọn cho phù hợp, giáo viên chốt phương án của các nhóm và yêu cầu về nhà thực hiện
4. Hoạt động 4: Tổ chức thực nghiệm, thảo luận kết quả (thực hiện tại nhà)
a. Mục tiêu: Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.
b. Nội dung: Học sinh tiếp tục thảo luận nhóm thực hiện theo các phương án đã chọn, qua đó lập kế hoạch và tính toán chi phí thực hiện
c. Tổ chức thực hiện
          Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Yêu cầu 4 nhóm đã thực hiện theo các phương án đã chọn, tiếp tục thảo luận nghiên cứu qua đó lập kế hoạch và tính toán chi phí thực hiện
          Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
          + Với nhiệm vụ được giao các nhóm tiến hành tìm hiểu và lập kế hoạch nuôi dưỡng và tính toán chi phí
          + Phân công thành viên lập bảng kế hoạch theo mẫu
          + Các thành viên trong nhóm phối hợp thực hiện và chỉnh sửa, phân công thành viên báo cáo
          Bước 3: Báo cáo, thảo luận
          - Các nhóm báo cáo cho giáo viên về tiến độ thực hiện, khó khăn phát sinh để nhờ sự tư vấn và hỗ trợ của giáo viên.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- Giáo viên kiểm tra tiến độ thực hiện của các nhóm, hướng dẫn học sinh bám theo các tiêu chí đã đề ra, đôn đốc, nhắc nhở các nhóm thực hiện cho đúng tiến độ.
5. Hoạt động 5: Báo cáo, đánh giá và điều chỉnh
a. Mục tiêu: Học sinh trình bày được kế hoạch, nhận xét và phản biện đánh giá giữa các nhóm
b. Nội dung: các nhóm báo cáo kế hoạch của mình, các nhóm còn lại nhận xét, phản biện lẫn nhau thông qua các tiêu chí
c. Tổ chức thực hiện
          Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên yêu cầu các nhóm báo cáo kế hoạch của mình đã xây dựng, các nhóm còn lại nhận xét, phản biện lẫn nhau thông qua các tiêu chí
          Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ  
Từng nhóm thực hiện báo cáo theo yêu cầu
          Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm báo cáo và nhận xét, đánh giá theo các tiêu chí đã đề ra
          - Yêu cầu các nhóm khác có ý kiến hay phản biện, bổ sung thêm để nhóm báo cáo giải trình phần nội dung chưa rõ.
Bước 4: Kết luận và nhận định
- Giáo viên nhận xét nội dung kế hoạch, bảng chi phí nuôi dưỡng, giải đáp thắc mắc của các nhóm khi chưa thỏa mãn.
          - Lựa chọn nhóm thực hiện bám sát tiêu chí nhất, học sinh có phần báo cáo hay và thuyết phục nhất
          Qua đó giáo viên tổng kết nhận xét cả quá trình của các nhóm.
PHỤ LỤC
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO THÀNH VIÊN CỦA NHÓM
TT Họ và tên Vai trò Nhiệm vụ
1   Trưởng nhóm Quản lý, tổ chức chung, phụ trách bài trình bày sản phẩm trên ppt
2   Thư ký Ghi chép, Lưu trữ hồ sơ học tập của nhóm
3
 
Thành viên Báo cáo viên
4
 
Thành viên Photo hồ sơ, tài liệu học tập
5   Thành viên Chụp ảnh, ghi hình minh chứng của nhóm
6   Thành viên Mua vật liệu
             Các nhiệm vụ là dự kiến, có thể thay đổi theo thực tế triển khai nhiệm vụ của nhóm. Một thành viên có thể đảm nhận nhiều công việc
Bảng tiêu chí đánh giá cấu trúc bài báo cáo và nội dung
STT Tiêu chí Mức 1 (3 điểm) Mức 2 (2 điểm) Mức 3 (1 điểm)
1 Nội dung Có đầy đủ các nội dung, thiết kế rõ ràng, chi tiết Có đầy đủ nội dung, thiết kế chưa rõ ràng chi tiết Còn thiếu nội dung, thiếu chi tiết
2 Chi phí Chi phí thấp và có tính khả thi dễ áp dụng - Có chi phí cao nhưng vẫn có tính khả thi
- Hoặc chi phí thấp nhưng tính khả thi chưa cao
- Chi phí cao và không có tính khả thi
3 Video Rõ ràng thể hiện đầy đủ các giai đoạn của vật nuôi, phù hợp với loài vật nuôi tìm hiểu
(1 điểm)
Video phù hợp loài vật nuôi nhưng chưa thể hiện đầy đủ các giai đoạn.
(0.5 điểm)
Video chưa phù hợp loại vật nuôi thực nghiệm

(0 điểm)

Bảng tiêu chí đánh giá kĩ năng thuyết trình
STT Tiêu chí Mức 1 (1 điểm) Mức 2 (0.5 điểm)
1 Diễn đạt Diễn đạt tự tin Chưa tự tin, còn rụt rè
2 Trình bày Trình bày trôi chảy, lưu loát. Trình bày còn ngập ngừng.
3 Có phản biện câu hỏi của các nhóm khác Phản biện chính xác, thuyết phục Phản biện nhưng còn chưa thuyết phục


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

global video
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay2,641
  • Tháng hiện tại64,275
  • Tổng lượt truy cập7,389,323
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây