Chuyên mục giới thiệu

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG GIÁO DỤC HẠNH PHÚC
  ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHÓA HỌC HỮU ÍCH GIÚP BẠN TIẾP THU BÀI TRONG 5 PHÚT

Linh đăng ký:  https://giaoduchanhphuc.com/?hapy=92
Để đăng ký kinh doanh cùng giáo dục hạnh phúc bạn hãy nhấn vào Affiliate trên trang chủ và tiến hành đăng ký
zalo hỗ trợ: 0914789545

 
SEE
ĐĂNG KÝ TẢI APP SEE NGAY VỀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIA TĂNG THU NHẬP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. HÃY CÙNG TẬN HƯỞNG NHỮNG TIỆN ÍCH ĐẾN TỪ SEE NHÉ
Cách thực hiện: Bạn dùng điện thoại sau đó vào ứng dụng CHPLAY và tải ứng dụng App See Xe  công nghệ
Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành đăng ký và nhập mã giới thiệu: 41904ue8113b

linh đăng ký bằng điện thoại:  https://seeshop.page.link/gCjq
hoặc lên CHPLay tải APP SEE  sau đó đăng ký và nhập mã:
: 
41904ue8113b
Bạn cũng có thể dùng điện thợi và quét mã QR theo ảnh sau
Quét QR


 

tag questions

Thứ năm - 29/10/2020 04:37
A/ Objectives : - To help Ss to know more about the tag questions and do exersices.
B/ Procedures:
I/ GRAMMAR:
tải xuống (3)
tải xuống (3)
1.C©u hái ®u«i lµ phÇn thªm vµo sau mÖnh ®Ò chÝnh ®Ó x¸c ®Þnh ý nghÜa cña mÖnh ®Ò chÝnh cã ®óng kh«ng, th­êng ®­îc dïng trong tiÕng Anh nãi: Cã 2 d¹ng c©u hái ®u«i:
1.1. Positive statement + Negative tag ( C©u kh¼ng ®Þnh + ®u«i phñ ®Þnh )
- It is very cold, isn't it ?
- They go to school by bus, don't they ?
1.2. Negative statement +Positive tag ( C©u phñ ®Þnh + ®u«i kh¼ng ®Þnh )
- I shouldn't do it, should I ?
- They don't like it, do they ?
Notes:
 • C©u chia lµm hai thµnh phÇn t¸ch biÖt nhau bëi dÊu phÈy.
 • NÕu ®éng tõ ë thµnh phÇn chÝnh chia ë thÓ kh¼ng ®Þnh th× ®éng tõ ë phÇn ®u«i chia ë thÓ phñ ®Þnh vµ ng­îc l¹i.
 • Thêi cña ®éng tõ ë ®u«i ph¶i theo thêi cña ®éng tõ ë mÖnh ®Ò chÝnh.
 • Trong c©u hái ®u«i, c¸c trî ®éng tõ do/ does/ did (n't) vµ ®¹i tõ I, We, He.... th­êng ®­îc dïng.
 • NÕu V ë M§ chÝnh lµ V ®Æc biÖt be/ can/ could/ may/ might th× ë phÇn hái ®u«i nã ®­îc së dông l¹i. ( nhí ph¶i cïng thêi )
           He can play the piano, can't he ?
* NÕu V dïng th× kÐp ® Vaux sÏ dïng ë c©u hái ®u«i.
      You haven't met the girl, have you ?
* I am......, aren't I ? ( chø kh«ng dïng am I not ?)
    - I'm late, aren't I ?
* NghÜa cña c©u tr¶ lêi Yes vµ No cho c©u phñ ®Þnh:
   You 're not America, are you ? ( B¹n kh«ng ph¶i lµ ng­êi Mü µ )
   Yes/ Yes, I am . ( V©ng, t«i lµ ng­êi Mü )
   No/ No, I'm not ( Kh«ng, t«i kh«ng ph¶i lµ ng­êi Mü )
 • C¸c thµnh ng÷ there is, there are it is ®­îc dïng l¹i ë phÇn ®u«i.
 • Trong tiÕng Anh cña ng­êi Mü, to have lµ ®éng tõ th­êng, do vËy nã ph¶i dïng víi trî ®éng tõ to do.
Ex1: You have two children, don't you ?
Ex2: He should stay in bed, shouldn't he ?
Ex3: She has been studying English for two years, hasn't she ?
*L­u ý: khi sö dông lo¹i c©u hái nµy nªn nhí r»ng ng­êi hái chØ nh»m ®Ó kh¼ng ®Þnh ý kiÕn cña m×nh ®· biÕt chø kh«ng nh»m ®Ó hái. Do ®ã ph¶i dùa vµo thÓ ®éng tõ cña mÖnh ®Ò chÝnh chø kh«ng dùa vµo thÓ ®éng tõ ë phÇn ®u«i.
John can get Mary to play this, can’t he?
Correct answer: John believes that Mary will play this for us.
2/ Use :
2.1/ NghÜa cña c©u hái ®u«i phô thuéc vµo c¸ch chóng ta nãi.
* NÕu chóng ta xuèng giäng th× kh«ng thùc sù muèn hái, mµ chØ muèn ng­êi nghe ®ång t×nh.
- It's a nice day, isn't it ?             – Yes, lovely.
- You don't look well , do you ? – No, I'm very tired.
* NÕu lªn giäng th× ®ã lµ c©u hái thùc sù:
- You haven't known this man, have you ? – No, I have'nt
- She's intelligent, isn't she ?                        - I don't think so.
2.2. NÕu S lµ '' nobody/ somebody/ everybody/ no one ta dïng'' they '' thay chóng ë c©u hái ®u«i.
 - Somebody will do it, won't they ?
2.3. NÕu trong c©u cã tr¹ng tõ phñ ®Þnh nh­: never, no, nobody, hardly, scarcely, little... th× ta dïng thÓ kh¼ng ®Þng trong c©u hái ®u«i.
- She never helps anyone, does she ?
- Nobody liked the film, did they?
NÕu S lµ '' nothing'' ta dïng '' it '' thay cho nã ë c©u hái ®u«i.
- Nothing can happen, can it ?
2.4. Dïng trong c©u yªu cÇu vµ ®Ò nghÞ:
* Sau c©u mÖnh lÖnh kh¼ng ®Þnh ta dïng ''won't you'' ®Ó mêi ai lµm g×.
- Sit down, won't you ?
 Ta dïng '' can you / can't you/ could you/ will you/ would you '' ®Ó b¶o ai lµm g×.
 • Do me a favor, could/ can you ?
* Sau c©u mÖnh lÖnh phñ ®Þnh, ®u«i th­êng lµ '' will you ''
- Don't ever do that again, will you ?
* Let's ........, shall we ?
- Let's go for a coffee, shall we ?
II/ EXERCISES:
1/ Exercises 1/ Complete the sentences using question-tags
1- Let's not park your car here,..................................................................................?
2- Don't touch it,........................................................................................................?
3- None of her books are worth reading,...................................................................?
4- No one can pesuade her to change her mind,.........................................................?
5- Everything is now interesting for us, ...................................................................?
6- One of the cars is yours,........................................................................................?
7- Neither of the houses are rich,...............................................................................?
8- Nobody is here, .....................................................................................................?  
9- He and you did this work,......................................................................................?                  
10- You and I will co-operate to finish it, ..................................................................? 
11- You think he'll come back soon,..........................................................................? 
12- She has got a house in HaNoi,..............................................................................?               13- She has four houses,.............................................................................................?  
14- We had better not eat too much chocolate,...........................................................? 
 15- He used to work for the American Armyduring the War II,.................................? 
16- There is no beautiful park in NamDinh,................................................................?
17- Nothing is valuable for her,....................................................................................?  18- One of the people lost the way,.............................................................................? 
19-  There are only 28 daysin February ,...................................................................?
20- You won't be  leaving for another hour, ..............................................................? 
21- Jill and John have been to Mexico,......................................................................?
22- She has an exams tomorrow,................................................................................?
23-You are going to school tomorrow,.......................................................................? 
24- There is an exams tomorrow,..............................................................................? 
25- He should stay in bed,..........................................................................................? 
26- You can't play tennis today,.................................................................................? 
27- We've seen that movie,.........................................................................................? 
28- Mary signed the contract,......................................................................................?
2/ Exercises 2 : Supply the correct form of the verb in brackets.
1. It …… (be) my birthday tomorrow.
2. I …… (not play) football since I …… (break) my leg.
3. I …… (telephone) Bill as soon as I …… (get) home this evening.
4. It was eleven o’clock and we ….. (just go) to bed when the telephone ..…(ring).
5. I….(think) your father’s health…..(improve) so much since I….(see) him last.
 
 1. 3/ Exercises 3: Fill each blank with the correct form of the word given in capital letters
 1. ACT
a. We must take …………. before things get worse.
b. Don’t worry about the volcano. It’s been ………… for years.
c. She said she wanted to be a television ………………. .
2. BASE
a. My grandfather only had a very …………….. education.
b. The organization is run on a voluntary ………………..
3. CONTINUE
a. His latest book is a ………….. of his previous one.
b. The train service was …………. because it wasn’t used by many people.
c. Peter couldn’t get much work done as he was ………… being interrupted by people telephoning him.
4. Compare
 1. I’m just a beginner in …….. with her.
 2. What happened two years ago is not really ……. in the situation now.

4 /Exercises4 :Fill each of the numbered blank spaces with the most suitable preposition.
1. There has been a university in Oxford ..…… more than eight hundred years.
2. They have been married ………2001.
3. From 1992 …… last year we had a flat in the center of town.
4. Can you wait for a few minutes  ….….. I’m ready ?
5. I haven’t spoken to Bill ….….. we were at school.

5 /Exercises5: Fill each of the numbered blanks in the following passage. Use only ONE word in each space.
          A good memory is a great (1) …… in learning a language. Everybody learns his own language by …….2……. what he hears when he is a small child, and some children like boys and girls who live ……3…… with their ……4……. seem to learn …….5……. languages almost as easily as ……..6…… .  In school, it’s not so …….7…… to learn a second language because the pupils have so little ……8…… for it, and they are busy ……9….. other ……10…… as well.
          The best ……11…… for most of us to remember things is to join them in our  mind with something ……12…… we know already, or which we easily remember because we have a picture of it in  our ……13…… . That is why it is ……14…….. to learn words in sentences, not by ……15…… , or to see, or to do, or to feel what a word means when we first use it.
6 /Exercises 6: Put the verb in parentheses in the correct tense/ form.
          Dentists can do a lot(0)....to improve...(improve) your teeth. They can straighten your teeth by(1).....................................(put) wires on them. These wires(2)....................................(push) the roots of the teeth the right way. The best time for (3)..............................(do) this is while the teeth(4).............................(grow). A lot of dentists, however, prefer not(5).............................(start) doing this before a child(6)………………(be) at least eight. Sometimes a dentist even(7)……………...........….(use) elastic bands(8).........................(make) a tooth straight. Sometimes(9)...............................(pull)  tooth out can prevent the other teeth from(10)............................(grow) too close to one another.
7/ Exercise 7:
 Pick out ONE word that has the underlined syllable pronounced differently from the others in each case

1.     sample , sugar , sale , soil , sun
2.    stripe , comprise , violent , dormitory , website
3.     ache , chemistry , mechanic , christmas , champagne
4.     closed , surfed , laughed , impressed , hiked
5.    played, learned, stopped, cleaned, listened
6.    apple, orange, banana, can, man
7.    men, send, self, she, lend, less
8.    pens, books, chairs, toys, pencils

III/ ANSWERS:
1/ EX1:
1. shall we ? 11. don't you 21. haven't they  
2. will you 12. hasn't she 22. doesn't she  
3. are they 13. doesn't she 23. aren't you  
4. can they 14. had we 24. isn't there  
5. isn't it 15.didn't he 25. shouldn't he  
6. isn't it 16. isn't there 26. can you  
7. are they 17. is it 27. haven't we  
8. are they 18. didn't he/ she 28. didn't she  
9. didn't you 19. aren't there    
10. won't we 20. will you    
2/ EX2:
1. is
2. have not played / broke
3. will telephone / get
4. had just gone / rang
5. think / has improved / saw
 1. 3/ EX3:
1. a- action                      b. inactive             c. actress
2. a. basic                        b. basis
3. a. continuation             b. discontinued      c. continually       
4. a. comparison             b. comparable
4/ EX 4:
1. for
2. since
3. until
4. until
5. since
5/ EX5:
1. help                   6. one                    11. way
2. remembering     7. easy                  12. which
3. abroad               8. time                  13. mind
4. parents              9. with                  14. better
5. two                  10. subjects             15. themselves
6/ EX 6:
(1)   putting , (2) push , (3)doing , (4) are growing , (5) to start,
(6) is, (7) uses, (8) to make , (9) pulling , (10) growing
7/ Ex 7:
1- sugar,            2-dormitory,         3-champange,            4-closed,
5- stopped,         6-orange,             7-she,                         8-books
IV/ HOMEWORK:
 • Learn by heart the grammar
 • Do these exercises again in your ex- book  ''

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay2,832
 • Tháng hiện tại124,670
 • Tổng lượt truy cập6,689,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây