Chuyên mục giới thiệu

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI KINH DOANH CÙNG GIÁO DỤC HẠNH PHÚC
  ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHÓA HỌC HỮU ÍCH GIÚP BẠN TIẾP THU BÀI TRONG 5 PHÚT

Linh đăng ký:  https://giaoduchanhphuc.com/?hapy=92
Để đăng ký kinh doanh cùng giáo dục hạnh phúc bạn hãy nhấn vào Affiliate trên trang chủ và tiến hành đăng ký
zalo hỗ trợ: 0914789545

 
SEE
ĐĂNG KÝ TẢI APP SEE NGAY VỀ ĐIỆN THOẠI ĐỂ CÓ CƠ HỘI GIA TĂNG THU NHẬP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH. HÃY CÙNG TẬN HƯỞNG NHỮNG TIỆN ÍCH ĐẾN TỪ SEE NHÉ
Cách thực hiện: Bạn dùng điện thoại sau đó vào ứng dụng CHPLAY và tải ứng dụng App See Xe  công nghệ
Sau khi cài đặt xong bạn tiến hành đăng ký và nhập mã giới thiệu: 41904ue8113b

linh đăng ký bằng điện thoại:  https://seeshop.page.link/gCjq
hoặc lên CHPLay tải APP SEE  sau đó đăng ký và nhập mã:
: 
41904ue8113b
Bạn cũng có thể dùng điện thợi và quét mã QR theo ảnh sau
Quét QR


 

The Reported speech/ questions

Thứ năm - 29/10/2020 04:36
A/ Objectives : - To help Ss to know more about the conditional sentences and do exersices.
B/ Procedures:
I/ GRAMMAR:
tải xuống (3)
tải xuống (3)

1.C©u trùc tiÕp vµ c©u gi¸n tiÕp

 • Trong c©u trùc tiÕp th«ng tin ®i tõ ng­êi thø nhÊt ®Õn th¼ng ng­êi thø hai.
Ex: He said "I bought a new motorbike for myself yesterday"

 
 • Trong c©u gi¸n tiÕp th«ng tin ®i tõ ng­êi thø nhÊt qua ng­êi thø hai ®Õn víi ng­êi thø ba. Khi ®ã c©u cã biÕn ®æi vÒ mÆt ng÷ ph¸p.
Ex: He said he had bought a new motorbike for himself the day before.

 
 • §Ó biÕn ®æi mét c©u trùc tiÕp sang c©u gi¸n tiÕp cÇn:
 
 1. §æi chñ ng÷ vµ c¸c ®¹i tõ nh©n x­ng kh¸c trong c©u trùc tiÕp theo chñ ng÷ cña thµnh phÇn thø nhÊt.
 2. Lïi ®éng tõ ë vÕ thø 2 xuèng mét cÊp so víi vÕ ban ®Çu.
 3. BiÕn ®æi c¸c ®¹i tõ chØ thÞ, phã tõ chØ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm theo b¶ng qui ®Þnh.
 
                                                  B¶ng ®æi ®éng tõ
Direct speech   Indirect speech  
- Simple present - sees - Simple past - saw
- Present progressive - is seeing - Past progressive - was seeing
- Present / Past perfect/ Past Simple -  saw/ has seen - Past perfect saw/had seen
- Simple Future - will see - Would + V - would see
- Can/May - can see - Could/ Might - could see
- must/ have to   - had to  
- should(n't)/ ought to/ musn't   -  should(n't)/ ought to/ musn't  
- Will/Shall/ Won't   - Would/ Should/ Wouldn't  
                                                          
 
B¶ng ®æi c¸c ®¹i tõ chØ thÞ, phã tõ chØ ®Þa ®iÓm vµ thêi gian
- Today/ tonight
- Yesterday
- The day before yesterday
- Tomorrow
- The day after tomorrow
- Next day/ week....
- Last week/ month.........
- Ago
- Now
- This, these
- Here, Overhere
- in 5 days
- That day/ night
- The day before/ the previous day
- Two days before
- The next/ the following day/ the day after
- In two days' time
- The following day/ week...................
- The previous week/ month...../ the week/ month... – Before/ earlier
- then, at once
- That, those
- There, Overthere
- in 5 days time
* §æi ng«i: ( Change person)
1/ The first person ( Ng«i thø nhÊt ) : I, We: ®­îc ®æi theo ng«i cña chñ ng÷ cña mÖnh ®Ò t­êng thuËt.
Eg: John said, '' I can fix the faucet.''
" John said ( that) he could fix the faucet.
2/ The second persons: ( Ng«i thø  2 ) You : th«ng th­êng ®­îc ®æi thµnh ng«i thø 3 : He, him. She, her. They, them...
Eg: He said, '' You should do a lot of exercises.''
" He said (that) he/ they should do a lot of exercises.
* NÕu ®éng tõ t­êng thuËt cã t©n ng÷ : ng«i thø 2 ®­îc ®æi theo ng«i cña t©n ng÷.
Eg1: He said to me, '' You do the test very well.''
" He told me (that) I did the test very well.
Eg2: Tom said to Mary, ''It's very kind of you''
" Tom told Mary (that) it was very kind of her.
3/ The third person ( ng«i thø 3 ): He, She, It, They... kh«ng ®æi.
Eg: He said: '' She's a nice person''
" He said that she was a nice person.
II/ EXERCISES:
1/ Exercise 1: ChuyÓn c¸c c©u sau sang gi¸n tiÕp
1. "It's raining," she said.
2. He said to her, "I love you."
3. "I saw Maria in the supermarket yesterday," said  Carlos.
4. "We've lived here for three years," he said.
5. "I'll bring a pasta salad," said Francesca.
6. "Mark's going to install solar panels," said Miranda.
* Reported Speech for Questions
 
+ "Are you happy, Carla?" asked Bob.
® Bob asked Carla if/whether she was/were happy.
+ "Where's your director ?", asked the customer.
® The customer asked me where my director was.
2/Exercise2: Convert the questions below into reported speech.
1. "Can they play the piano?" she asked.
2. "Has Sarah ever been to Siena?" he asked.
3."Are they French or Canadian?," asked Charlie.
4."Where do bears live?" asked George.
5."Who wants some more yoghurt ice cream?" asked Mum.
6."Are we going out tonight?" asked Bob.
* Reported Speech for Orders
 
"Don't turn on the light," she said to him.
® She told him not to turn on the light.
3 Exercise3 : Convert the orders below into reported speech.
1. "Shut up, everybody!" said the teacher.
2. "Open the window, Robert," said Jane.
3. "Phone your granny," she told him.
4. "Don't be late," she warned him.
5. "Don't talk to strangers, Michael," said his mother.
6. "Don't listen to a word he says," she told me.
* Reporting Verbs
4 Exercise 4 : Fill the gaps using the verbs in the box. Use each verb once only.
 
advise hope promise suggest
beg insist remind threaten
deny invite refuse warn

1."I didn't do it," she said.
®  She ________________ doing it.
2."Have lunch with me," she said.
® She ________________ me to have lunch with her.
3."Why don't you buy one?" said Tom.
® Tom ________________ I buy one.
4."I promise I'll take you to Prague," said Mary.
® Mary ________________ to take me to Prague.
5."I hope Andy phones tonight," said Clare.
® Clare ________________ Andy would phone that night.
6."Please, please don't tell anyone!" he said.
® He ________________ me not to tell anyone.
7."I won't do it," he said.
® He ________________ to do it.
8."You should have lessons," she said.
® She ________________ me to have lessons.
9."We really must go with you," they said.
® They ________________ on going with me.
10."Don't forget to phone Granny," said Mum.
® Mum ________________ me to phone Granny.
11."If you wear my T-shirt again, I'll pinch you very hard," said Maggy.
® Maggie ________________ to pinch me very hard if I wore her T-shirt again.
12."Don't fly kites near electric overhead cables," said my father.
® My father ________________ me not to fly kites near electric overhead cables.
III/ ANSWERS:
EX1:
1. She said that It raining.
2. He told her that he loved her.
3. Carlos said that he had seen Maria in the supermarket the day before.
4. He said that we had lived here for three years.
5. Francesca said she would bring a pasta salad.
6. Pierre said Jenney culdn't speak French.
Ex2:
1. she asked me if they could play the piano.
2. He asked me if Sarah had been to Siena.
3. Charlie asked me if they were French or Canadian.
4. George asked me where bears lived.
5. Mum asked us who wanted some more yoghurt ice cream.
6. Bob asked us we were going out tonight.
EX3:
1. The teacher asked everbody to shut up.
2. Jane asked Robert to open the window.
3. She told him to phone his granny.
4. She warn him not to be late.
5. His mother told Michael not to talk to strangers.
6. She told me not listen to a word he says.
EX 4:
 
1. denied 4. promised 7. refused 10. reminded
2. invited 5. hoped 8. advised 11. threatened
3. suggested that 6. begged 9. insisted 12. warned
IV/ HOMEWORK:
 
 • Learn by heart the grammar
 • Do these exercises again in your ex- book  ''
-  Prepare '' Relative clause '' for the next period.
WEEK 14                                                                       Date of preparing:30 / 11/ 2010
                                                                                          Date of teaching : 7 / 12/ 2010
Relative clauses

A/ Objectives : - To help Ss to know more about the tag questions and  do exersices.
B/ Procedures:
I/ GRAMMAR:
I/ RELATIVE PRONOUN
 
 Chøc n¨ng ChØ ng­êi ChØ vËt
Chñ ng÷
T©n ng÷
Së h÷u
Who
Whom
        Whose
Which
Which
Of which
1. Which ( C¸i mµ, ®iÒu mµ ...)
* §¹i tõ quan hÖ which thay thÕ cho danh tõ, ®¹i tõ chØ vËt lµm chñ ng÷ hoÆc t©n ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
Eg1. The pencil is mine.The pencil is on the desk.
                                         S (vËt) -> which is on the desk
=> The pencil which is on the desk is mine.
- Which ®ãng vai trß lµ chñ ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ
Eg2/ The dress is beautiful. She is wearing that dress.
                                                                          O (vËt) -> which she is wearing
=> The dress which she is wearing is beautiful.
Which ®ãng vai trß lµ t©n ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
Eg3 : - This is the book. I bought it yesterday.= This is the book which I bought yesterday.( §©y lµ cuèn s¸ch mµ t«i mua ngµy h«m qua) 
Which ®ãng vai trß lµ t©n ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
- MÖnh ®Ò quan hÖ  which I bought yesterday lµm nhiÖm vô x¸c ®Þnh cho danh tõ ®øng tr­íc nã.
* Notes :  - NÕu which ®ãng vai trß lµ t©n ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ th× ta cã thÓ bá which ®i.
Eg :  This is the book which I bought yesterday =  This is the book  I bought yesterday
Eg 4 : The  book which is on the table belongs to our teacher. ( Cuèn s¸ch ë trªn bµn thuéc vÒ thÇy gi¸o cña chóng t«i)
- Which ®ãng vai trß lµ chñ ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ
- Which cã thÓ thay cho c¶ mét c©u, lóc ®ã ta ph¶i dïng dÊu phÈy tr­íc which.
Eg : - He often goes out at night. This makes his wife angry.
= He often goes out at night, which makes his wife angry.( Anh ta th­êng ®i ch¬i vµo buæi tèi, ®iÒu ®ã lµm cho vî anh ta rÊt bùc m×nh)

2. Who (Ng­êi mµ)
 * Who lµ ®¹i tõ quan hÖ thay thÕ cho  danh tõ hoÆc ®¹i tõ chØ ng­êi lµm chñ ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
Eg/  I saw the woman. She wrote the book.
                                      S (ng­êi)-> who wrote the book.
=>                 I saw the woman who wrote the book

3. Whom
* §¹i tõ quan hÖ whom thay cho danh tõ hoÆc ®¹i tõ chØ ng­êi lµm t©n ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
Eg1/ I know the man. You want to meet him.
                                                                  O (ng­êi) -> whom you want to meet.
=> I know the man whom you want to meet.

Eg2 : - The man comes from China. My father is talking to him = The man whom my father is talking to comes from China.( Ng­êi ®µn «ng bè t«i mµ ®ang nãi chuyÖn víi ®Õn tõ Trung Quèc)
* Ta cã thÓ ®Ó giíi tõ ®øng tr­íc whom.
Eg : - The man to whom my father is .......
-  Ta cã thÓ bá " whom" ®i.
Eg : - The man my father is talking to comes from China.
 * Ta cã thÓ thay whom = who trong v¨n nãi khi giíi tõ ®øng sau.
Eg : - The man who my father is talking to comes from China.
4. That
* That lµ ®¹i tõ quan hÖ thay thÕ cho danh tõ chØ ng­êi hoÆc vËt lµm t©n ng÷ hoÆc chñ ng÷ trong mÖnh ®Ò quan hÖ.
Eg : The book that I bought yesterday is interesting.
The man that came to your house yesterday is Nam's brother.
* That thay thÕ cho côm tõ chØ ng­êi vµ vËt
Eg : - We saw many people and cows that went to the forest.
* Notes : Kh«ng dïng that ®Ó thay cho danh tõ ®· ®­îc x¸c ®Þnh.
 Eg  : Kh«ng nãi :  Mr Pike, that is old , is my teacher.
*Kh«ng dïng  that ®Ó thay thÕ cho c¶ c©u.
 EgKh«ng nãi : He often goes out at night, that makes ......
* Kh«ng dïng giíi tõ tr­íc that.
 EgKh«ng nãi : The man to that my father is talking to ...
* That ®­îc dïng trong c©u nhÊn m¹nh
  It + to be +( côm) danh tõ / côm tõ / mÖnh ®Ò + that .......
Eg : - It's this book that makes me happy. ( ChÝnh lµ cuèn s¸ch nµy ®· lµm t«i vui)
- It's in Ha Noi that we met each other. ( ChÝnh t¹i Hµ néi chóng t«i ®· gÆp nhau)
5. Whose
Whose lµ ®¹i tõ quan hÖ chØ së h÷u thay thÕ cho tÝnh tõ së h÷u (his, her, their) hoÆc danh tõ së h÷u c¸ch. Sau whose lµ danh tõ.
Eg. The girl is my sister. You took the girl’s picture.
                                                          whose picture you took
=> The girl whose picture you took is my sister
Eg : - The man has just phoned the police. His car was stolen near the market.
= The man whose car was stolen near the market has just phoned the police. (Ng­êi dµn «ng mµ xe cña «ng Êy bÞ ®¸nh c¾p gÇn chî võa míi gäi ®iÖn cho c¶nh s¸t)
- The house is on sale. Its doors are green. = The house whose doors are green is on  sale. (Ng«i nhµ cã cöa mµu xanh ®ang ®­îc rao b¸n)
* Khi dïng víi danh tõ chØ vËt, ta cã thÓ thay whose = of which
Eg : - The house the doors of which are green is on sale.
II/  Relative Adverbs ( Tr¹ng tõ quan hÖ)
1. Where ( N¬i mµ)
- Tr¹ng tõ quan hÖ where thay thÕ cho tr¹ng tõ tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn  there, in this house, at the beach ...
Eg : - The house is very old. He was born in this house.
= The house where he was born is very old.( Ng«i nhµ n¬i «ng Êy sinh ra rÊt cæ kÝnh)
Or = The house in which he was born is very old.
Þ where = in / at which
2. When ( Khi mµ )
* Tr¹ng tõ quan hÖ when thay thÕ cho tr¹ng ng÷ chØ thêi gian.
Eg : - The day was nice. They met on that day.
= The day when they met was nice.( C¸i ngµy mµ hä gÆp nhau thËt lµ ®Ñp)
 Or = The day on which they met was nice.
Þ when = on/ in which
Ta cã thÓ thay when b»ng that hoÆc bá when ®i.
Eg :  The day when they met was nice. =  The day that  they met was nice. =  The day  they met was nice.
3. Why ( Lý do mµ)
Eg : - The reason why he refused to go with us was unknown. ( Lý do mµ anh ta tõ chèi di víi chóng t«i th× kh«ng ®­îc biÕt)
Or = The reason for which he refused to go ..........
Þ why = for which
Ta cã thÓ thay why b»ng that hoÆc cã thÓ bá why  ®i.
Eg : -  The reason why he refused to go with us was unknown. =  The reason that he refused to go with us was unknown. = The reason  he refused to go with us was unknown.
III. Tr­êng hîp dïng dÊu phÈy víi mÖnh ®Ò quan hÖ
Ta dïng dÊu phÈy víi mÖnh ®Ò quan hÖ khi ®¹i tõ, tr¹ng tõ quan hÖ thay cho danh tõ, côm tõ ®· ®­îc x¸c ®Þnh (Mr Pike,  my father, Hanoi, their ball, in his house ....)
 MÖnh ®Ò quan hÖ trong tr­êng hîp nµy kh«ng lµm nhiÖm vô x¸c ®Þnh cho danh tõ ®»ng tr­íc (v× ®ã lµ danh tõ ®· ®­îc x¸c ®Þnh) mµ chØ ®Ó cung cÊp thªm th«ng tin. NÕu ta bá mÖnh ®Ò quan hÖ ®i th× c©u vÉn cã nghÜa.
Eg 1  : - His car, which is very expensive, has just been stolen.
Eg  2 : - My younger brother , who is  only 7 years old, can play the piano very well.
Eg 3 : - Mr Hoa, whose daughter is a famous singer, has just bought a house here.
 Eg 4:  - I'm going to Ha noi, where my father is working.
Eg 5 : Thanh Lam, who is a famous singer , has just come here.
= Thanh Lam,  a famous singer , has just come here.
* Notes :  §¹i tõ quan hÖ that kh«ng ®­îc dïng trong tr­êng hîp nµy.
II/ EXERCISES:
1/Exercise1:  Chän tõ thÝch hîp trong sè A, B, C hoÆc D
1/ What was the name of the girl .............. passport was stolen ?
 
A. whose B. who C. which D. when
2/ The bed ..................... I slept in was too soft.
 
A. which B. who C. where D. what
3/ Nora is the only person ............... understands me.
 
A. which B. who C. whom D. what
4/ The man ............. she is married to has been married twice before.
 
A. which B. who C. whom D. what
5/ The hotel ........... we stayed was not clean.
 
A. that B. which C. where D. what
6/ The last time.............. I saw her, she looked very beautiful.
 
A. when B. which C. whom D. what
7/ The stories ....... Tom tells are usually very funny.
 
 A. that B. who C. when D. what
8/ Have you seen the money ........ was on the table ?
 
A. which B. who C. whom D. what
9/ The factory ................... John was working is the biggest in town.
 
A. which B. who C. where D. what
10/ Jim passed his driving test, .............. surprised everybody.
 
A. that B. which C. whom D. what
11/ Do you remember the day............. we first met ?
 
A. when B. which C. whom D. what
12/ Thank you for your letter, .................... I was very happy to get.
 
A. that B. which C. whose D. what
13/ The reason ................ he failed was obvious.
 
A. that B. why C. whom D. what
14/ Ann has a lot of books, most of .... she hasn't read.
 
A. that B. who C. which D. what
15/ The mother ............. son was killed in the accident was very sad.
 
A. that B. whose C. whom D. what

2/Exercise2 :  Nèi hai c©u thµnh mét c©u sö dông ®¹i tõ, tr¹ng tõ  quan hÖ
1/ The student is from China.  He sits next to me.
2/ I thanked the woman. This woman had helped me.
3/ The professor is excellent. I am taking his course.
4/ I recently went back to Paris. It is still as beautiful as a pearl.
5/ Nam knows the man. We talked to him this morning.
6/ The house is very old. My grandfather used to live there.
* ANSWERS:
1/ EX1:
 
1. A 4. C 7. A 10. B 13. B
2. A 5. C 8. A 11. A 14. C
3. B 6. A 9. C 12. B 15. B
2/ Ex 2:
1. The student who sits next to me is from China.
2. I thanked the woman who had helped me.
3. The professor whose course I am taking is excellent.
4. I recently went back to Paris where is still as beautiful as a pearl.
5. Nam knows the man whom we talked to this morning.
6. The house which my grandfather used to live is very old.
IV/ Mét sè tr­êng hîp kh¸c
1. All/ some / many  ...of whom
Eg : - The children are coming into my house. All of them are very tired.= The children, all of whom are very tired are coming into my house.
( Bän trÎ mµ tÊt c¶ trong sè ®ã rÊt mÖt ®ang ®i vµo nhµ t«i)
 Ta cã thÓ thay all = some , many , few ...
2. All/ some / many/ most ... of which
Eg : - The hats have been taken away. Some of them are very expensive = The hats, some of which are very expensive, have been taken away.( Nh÷ng c¸i mò, mµ mét vµi trong sè ®ã rÊt ®¾t tiÒn ®· bÞ lÊy mÊt)
3. What ( Nh÷ng g×, ®iÒu mµ)
Eg : - My mother was very happy when she saw what I had done. ( MÑ t«i rÊt vui khi bµ thÊy nh÷ng g× t«i ®· lµm)
-   What surprised us was the way he behaved.( §iÒu lµm chóng t«i ng¹c nhiªn lµ c¸i c¸ch mµ anh ta c­ xö)
4. How
Eg : - We don't know how to get there.
( Chóng t«i kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó tíi ®ã)
5.Whatever, whoever, wherever, whenever, however
a. Whatever ( BÊt cø c¸i g×)
- You can do whatever you like here.
- Whatever you do, don't touch this. (Cho dï b¹n lµm g× th× còng ®õng ®éng vµo c¸i nµy)
- Whatever the reason, we can't forgive her. ( Dï lý do g×  ®i ch¨ng n÷a, chóng t«i còng kh«ng tha lçi cho c« ta)
- When you are older you can watch whatever programme you like. ( Khi con lín h¬n con cã thÓ xem bÊt cø ch­¬ng tr×nh g× mµ con thÝch)
b. Whoever ( BÊt cø ai)
- Whoever hears his voice loves it at once ( BÊt cø ai nghe thÊy giäng cña anh Êy ®Òu mª liÒn).
c. Wherever ( BÊt cø n¬i nµo)
- They are rich, so they can go wherever they like.
d. Whenever ( BÊt cø khi nµo)
-  I get angry whenever she comes.
= Every time she comes, I get angry.
e. However   ( Cho dï .....  thÕ nµo ch¨ng n÷a)
- However + adj / adv
Eg : - However rich you are, you can never win her heart. ( Cho dï cËu cã giµu nh­ thÕ nµo ®i ch¨ng n÷a, cËu còng kh«ng thÓ chinh phôc ®­îc nµng) = No matter how rich you are, you can never win her heart.
- However hard I worked, my boss was never satisfied = No matter how hard I worked, my boss ......
Þ However = No matter how
6. Which or that ?
* C¶ which vµ that ®Òu thay thÕ cho danh tõ chØ vËt nh­ng which kh«ng ®­îc sö dông sau all, everything, little, much, none, no hay d¹ng so s¸nh nhÊt. Ta sö dông that trong c¸c tr­êng hîp nµy.
Eg : - All of the apples that fall are taken away by the girls.
- This is the most intesting book (that) I've ever read.
- Everything (that) he told me is not true.
1/ Exercise1 :  Chän tõ thÝch hîp trong sè A, B, C hoÆc D
1/ She gives her children everything ....... they want.
 
A. that B. who C. whom D. what
2/ Tell me ........ you want and I will try to help you.
 
A. that B. who C. which D. what
3/ This is an awful film. It is the worst  film............. I have ever seen.
 
A. that B. which C. whom D. what
4/ I don't agree with .............  you have just said.
 
A. that B. who C. which D. what
5/ Ann has a lot books, most of ........ she hasn't read.
 
A. that B. who C. which D. what
6/ The mother ............. son was killed in the accident was very sad.
 
A. that B. whose C. whom D. what
7/ The house was full of boys, ten of .............. were his own grandchildren.
 
A. that B. who C. whom D. what
2/ Exercise2 : ViÕt l¹i c¸c c©u sau, gi÷ nguyªn nghÜa
1/  Could you tell me the way to the nearest post-office.
® Could you tell me...........................................................................................................
2/ Every time I phoned her, she was out. 
®     She was out ........................................................................................................
3/ No matter what you do, don't touch this. 
®     Whatever .....................................................................................................
4/ You can use it  as long as you like, and it won't wear out.
®  No matter .....................................................................................................................
5/ No matter how hard I tried, I couldn't open the door. 
®   However .......................................................................................................................
6/ I''ll find that man, no matter how long it takes. 
®    However ...............................................................................................
7/ I can't go to the cinema tonight because I don't have a car.
®  The reason why ............................................................................................................
8/  I lent my car to that man.
®     That's the man............................................................................................................
9/ I tried hard as I could, but I just couldn't get the money.
®  No matter ................................................................................
10/ Driving fast is dangerous, whether you are an experienced driver or not.
®  However ...........................................
* ANSWERS:
1/ Ex1:
 
1. A 3. A 5. C 7. C
2. D 4. D 6. B  
2/ EX 2:
 
 1. Could you tell me where the post – office is.
 2. She was out when I phone her.
 3. Whatever you do, don't touch this.
 4. No matter how as long as you like, it won't wear out.
 5. However hard I tried I couldn't open the door.
 6. However long it takes, I'll find that man.
 7. The reason why I can't go to the cinema tonight , I don't have a car.
 8. That's the man who I lent my car.
 9. No matter how hard I tried, I couldn't get the money.
 10. However experienced you are, driving fast is dangerous.
III/ HOMEWORK:
 
 • Learn by heart the grammar.
 • Consolidate the knowledge for revision on the next period. 
 1. The house is used as the library now . It was built in 1960.
 2. The children were talking about the lion tamer. They admired the lion tamer most of all.
 3. The book are used for reference. Do you want to read them?
 4. The dictionary is on the table. You borrowed it from our school library this morning
 5. The women is a librarian. You saw her yesterday on the way home.
 6. The man is living next door to us. Do you want to meet him?
 7. She told me about the book. She read it in the library yesterday.
 8. I saw several houses. Most of them were quite good.
 9. They are talking about the clowns. The clowns made them feel excited.
10-MayDay is a day. the working people show their friendship and solidarity on that day.
11-Mr Green thought Ann looked tired. She gave her a day off.  
12- Is that the restaurant? We had dinner in that restaurant last Saturday.
13-I will never forget the day. I entered this class on that day.
14- You must tell me that thing. You promised to tell it to me.
15- John is the man. We are going to recomemmend him for the job.
16- The small city is being widened now. I was born in that city.
17- The cottage is theirs.It's roof has been damaged in the recent storm.
18-The Olympic Games are important international sport events. They took place every four years in different cities.
19- May Day is a day. Marches and demonstrations are held on that day.
20 -The circus is a place. Most children are attracted there.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay4,319
 • Tháng hiện tại9,685
 • Tổng lượt truy cập6,252,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây