HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI 1919 – 1925

Thứ ba - 24/11/2020 09:46
Câu 1. Lập bảng thống kê những sự kiện cần ghi nhớ theo bảng sau :
tải xuống (3)
tải xuống (3)
 
TT Thời gian Sự kiện Ý nghĩa
1 5.6.1911 Ra đi tìm đường cứu nước Mở ra 1 chân trời mới cho CMVN
2 1911-1917 Đi khắp các châu Á, Âu, Mĩ, Phi : làm nhiều nghề để kiếm sống, vừa tham gia các hoạt động cách mạng. Người rút ra một điều: ở đâu giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới đều là bạn, CNĐQ ở đâu cũng là thù.
3 1917 Người trở lại Pháp  
4 1919 Gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Véc xay, đòi quyền tự do, dân chủ Gây được tiếng vang lớn
5 7/1920 Đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc VN theo con đường CMVS ; chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước cho CMVN.
6 12/1920 Gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng CS Pháp Mở ra 1 bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động CM của Người : Từ 1 người yêu nước trở thành 1 người cộng sản ; từ chủ nghĩa yêu nước đến với CN Mác-Lênin
7 1921 Sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào các nước thuộc địa và VN.
8 1922 Sáng lập báo Người cùng khổ Vạch trần, tố cáo tội ác của thực dân Pháp ; thức tỉnh thân nhân thuộc địa
9 1922-1923 Viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, Bản án chế độ thực dân pháp Được bí mật đưa về trong nước, góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, thực tỉnh nhân dân...
10 6.1923 Sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân Những hoạt động của Người ở Liên Xô là sự chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng CS sau này.
11 1924 Dự Hội nghị Quốc tế cộng sản, tham luận về nhiệm vụ cách mạng ở các nước thuộc địa và mối quan hệ giữa cách mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước đế quốc.
12 Cuối 1924 Về Trung Quốc  
13 6.1925 Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Đây là tổ chức tiền thân của Đảng CS Việt Nam
14 1925-1927 Mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.  
15 1927 Ra tác phẩm « Đường cách mệnh » Vạch ra những đường lối cơ bản cho CMVN
16 1928 Chủ trương phong trào Vô sản hóa Rèn luyện Cán bộ CM, truyền bá CN M-LN, thúc đẩy PT công nhân PT.
Câu 2. Nguyễn Ái Quốc và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập chính Đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam.
          * Vài nét về tiểu sử: Nguyễn Ái Quốc, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đổi là Nguyễn Tất Thành. Sinh ngày 19/5/1890 ở thôn Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, trên quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, lớn lên trong cảnh nước nhà bị thực dân Pháp đô hộ và xâm lược. Người có điều kiện tiếp xúc với các nhà cách mạng đương thời, và sớm nhận thấy những hạn chế trong chủ trương cứu nước của các bậc tiền bối, nên Người quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước.
            * Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ai Quốc.
          - Sau nhiều năm bôn ba khắp thế giới, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp(1917), gia nhập Đảng XH Pháp (1919).
          - 18-6-1919, Nguyễn Ai Quốc gửi tới hội nghịVéc-xai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng của nhân dân An Nam.
          -7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, khẳng định con đường giành độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.
          - 25-12-1920, tham dự Đại hội Đại biểu của  Đảng Xã hội Pháp ở Tua , gia nhập Quốc tế Cộng sản, trở thành đảng viên Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
             Các sự kiện trên  đã đánh dấu  bước ngoặt về tư tưởng, Nguyễn Ái Quốc đã từ chủ nghĩa dân tộc đến với chủ nghĩa cộng sản, từ chiến sĩ chống chủ nghĩa thực dân thành chiến sĩ quốc tế vô sản, là người mở đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
           - 1921, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Paris  để đoàn kết các lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, ra báo “Người cùng khổ ” là cơ quan ngôn luận của Hội.
           - Người còn viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân...đặc biệt là tp Bản án chế độ thực dân Pháp.
             - 6-1923: Người đến  Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân (10-1923) và Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924)
            - 11-11-1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
            - Tháng 6/1925: Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và  lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống Pháp.
          - Mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng.
          - Năm 1927, xuất bản tác phẩm “Đường Kách mệnh”
          - Năm 1928, phong trào vô sản hóa.
           * Ý nghĩa(Vai trò):
           - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH, kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.
           - Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho cách mạng Việt Nam
           - Xây đắp mối quan hệ giữa cách mạng VN với cách mạng thế giới.
          Câu 3. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên : Hoàn cảnh, hoạt động và ý nghĩa? Nguyễn Ái Quốc có vai trò gì đối với Hội VNCMTN ?
          + Hoàn cảnh
          - Đến năm 1925, phong trào yêu nước và phong trào công nhân nước ta phát triển mạnh mẽ, đã có những bước tiến mới.
          - Sau một thời gian ở Liên Xô học tập và nghiên cứu xây dựng Đảng kiểu mới, tháng 12/1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu – Trung Quốc liên lạc, tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam ở đây, Người tìm hiểu tình hình trong nước, lựa chọn và tập hợp một số thanh niên yêu nước từ trong nước mới sang để thành lập HVNCMTN.
          + Tổ chức hoạt động
          - HVNCMTN đã có tổ chức ở hầu khắp các cơ sở của các trung tâm kinh tế - chính trị quan trọng ở trong nước, tham gia ở một số đoàn thế quần chúng như Công hội, Nông hội, Hội học sinh, Hội phụ nữ...
     - HVNCMTN có chủ trương “vô sản hóa”  -  đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân để tự rèn luyện và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó nhiều cuộc đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh nổ ra. Trên đà đó, phong trào công nhân bùng nổ trong cả nước với 40 cuộc bãi công diễn ra ở các nhà máy, mỏ than, đồn điền cao su... Đây là một tổ chức cách mạng theo hướng cách mạng vô sản.
          + Tác dụng:
          - Các cuộc đấu tranh mang tính chất chính trị, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương
          + Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập HVNCMTN.
     - Là người sáng lập và lãnh đạo HVNCMTN.
     - Lựa chọn thanh niên yêu nước đưa vào Hội, vạch ra mục đích, chương trình của Hội.
     - Mở lớp huấn luyện chính trị, trực tiếp viết bài dạy, cho xuất bản báo Thanh niên.
     - Đào tạo được một đội ngũ cán bộ nòng cốt chuẩn bị cơ sở cho việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam.
Câu 4. Con đường cứu nước của NAQ – những điểm khác so với lớp người đi trước
- Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội Châu đã chọn con đường cứu nước là sang Nhật, vì ở đó từng diễn ra cuộc cải cách Minh Trị(1868) làm cho Nhật thoát khỏi số phận một nước thuộc địa, trở thành một nước đế quốc duy nhất ở châu Á, với hy vọng là một nước đồng văn, đồng chủng thì ông sẽ nhận được sự giúp đỡ của Nhật để đuổi Pháp nhưng thất bại.
     - Hướng đi của NAQ lại khác, Người sang phương Tây, nơi được mệnh danh là nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật và nền văn minh phát triển. Cách đi của Người là đi vào tất cả các giai cấp, tầng lớp, giác ngộ họ, đoàn kết họ đứng dậy đấu tranh. Người đề cao học tập, nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm các cuộc cách mạng mới nhất của thời đại. cuối cùng, người bắt gặp Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: con đường CMVS.
     - Người nhận thức rõ muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp, Người sang Pháp để tìm hiểu: Nước Pháp có thực sự: “tự do, bình đẳng, bác ái” hay không? Nhân dân Pháp sống thế nào?

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

global video
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay2,765
  • Tháng hiện tại152,401
  • Tổng lượt truy cập7,210,226
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây